17.4.2002 klo 13:17
Lausunto

Valtioneuvoston selvitys E 5/2002 vp komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan työllisyysstrategian paikallisulottuvuuden vahvistamisesta

Eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Työministeriössä laaditussa perusmuistiossa esitetään oikeansuuntaisia kommentteja komission tiedoksiannosta. Paikallisten työllisyysstrategioiden kehittäminen ja niiden vaikutusten arviointi ovat kannatettavia toimia, mutta EU:n tai kansallisten viranomaisten ei tule luoda uusia hallinnollisia rakenteita paikallistason työn seurantaa tai arviointia varten. Eri tahojen yhteistyön on perustuttava nykyisiin toimivaltasuhteisiin, eikä toimivaltasuhteita tule tällä perusteella muuttaa. Eri asia on, että viranomaisten välisissä toimivaltasuhteissa voi muilla perusteilla olla uudistamisen tarvetta.

Yksi ongelma paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämisen kannalta on erilaisten hankkeiden ja strategioiden runsaus. Tästä johtuen on vaikeata hallita koko sitä viitekehystä, jonka puitteissa käytännön toimijat tekevät työtään. Suomen oloissa voi todeta, että paikalliseen, seudulliseen ja alueelliseen kehittämiseen osallistuu useita eri toimijoita, joiden tavoitteet saattavat osittain poiketa toisistaan ja joiden välineet osallistua esimerkiksi päätettyjen strategioiden ja ohjelmien toteuttamiseen vaihtelevat suuresti. Tästäkin syystä on tarkoituksenmukaista olla luomatta uusia menettelytapoja. Järkevintä on keskittyä tiivistämään eri osapuolten yhteistyötä ja huolehtia siitä, että resursseja käytetään tehokkaasti.

Yrittäjyyden edistäminen on korostetusti esillä Euroopan työllisyysstrategian paikallisessa ulottuvuudessa. Tämä on hyvä asia, ja monilla alueilla toteutettavissa ohjelmissa yrittäjyyden edistäminen onkin keskeisiä toimenpidealueita. Ongelmana on yleisesti se, että huolimatta yrittäjyyden korostuneesta asemasta hankkeet pyrkivät olemaan virkamies- ja rahoittajavetoisia. Ongelma ei liity pelkästään työllisyysstrategioiden toteuttamiseen, vaan kaikkeen alueelliseen kehittämistyöhön. Alueellisessa kehittämisessä pitäisi pyrkiä siihen, että alueiden omat tarpeet ja mahdollisuudet otettaisiin yhä paremmin huomioon käytännön päätösten tasolla. Tämä edellyttää erityisesti kumppanuuksiin perustuvaa aitoa yhteistyötä viranomaisten ja yrittäjien edustajien välillä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja