10.2.2011 klo 10:33
Lausunto

Valtioneuvoston selvitys: komission ehdotus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, erinäiset muutokset 2010 (E 136/2010 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Sosiaaliturvajärjestelmien jäsenvaltioissa jatkuvasti tapahtuvan kehityksen vuoksi on hyvä, että asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) 987/2009 päivitetään siten, että kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi EU:n tasolla on toimiva.

Asetuksiin esitettävien muutosten tärkeänä tavoitteena tullee olla säännösten selkeys ja oikeudenmukaisuus. Kuten perusmuistiossakin on esitetty, kaikki muutosehdotukset eivät välttämättä johda säännösten selkiytymiseen. Siltä osin, kuin säännösten soveltamisalaa muutetaan, olisi hyvä valmistelutyössä tehdä arviointi muutoksen vaikutuksesta henkilön sosiaaliturvaan.

Suomen Yrittäjät

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies