31.5.2016 klo 13:00
Lausunto

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen

Eduskunnan talousvaliokunta

Käsiteltävänä on valtioneuvoston kirjelmä U 23/2016 vp eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta, eli valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen. Muutos liittyy komission REFIT-ohjelmaa, jolla tavoitellaan sääntelyn yksinkertaistamista ja hallintotaakan kevenemistä.

Euroopan komission valtiontukivalvonta perustuu lähtökohtaisesti ennakollisiin ilmoituksiin. Merkittävä poikkeus jäsenvaltion ennakkoilmoitusvelvollisuuteen valtiontukiasiassa on komission antama yleinen ryhmäpoikkeusasetus. Ryhmäpoikkeusasetuksen sallimat valtiontuen muodot katsotaan sisämarkkinoille sopiviksi, jolloin jäsenvaltio voi ottaa sellaisen käyttöön niin halutessaan ilman ennakkohyväksymismenettelyä.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan vuosina 2012-14 toteutettu valtiontukisääntöjen kokonaisuudistus ryhmäpoikkeusasetuksen laajentamisineen on myönteistä kehitystä. Yleinen ryhmäpoikkeusasetus pyrkii ottamaan pienten ja keskisuurten yritysten olosuhteita huomioon, koska asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tukimuodot on pääosin suunnattu niille. Ennakkoilmoitusmenettelyn välttäminen nopeuttaa kohdennettujen lainsäädäntötoimien käyttöönottoa, mikä parantaa ennustettavuutta. Ryhmäpoikkeusasetuksen laajentaminen ehdotetulla tavalla auttaa myös kohdistamaan valvontaresursseja paremmin niihin tuen muotoihin, jotka eniten vääristävät kilpailua.

Nyt esitettävä ryhmäpoikkeusasetuksen laajentaminen tiettyihin satama- ja lentoasematukiin, sekä kulttuuri- ja kulttuuriperinnön edistämiseen on linjassa aiemman muutoksen kanssa. SY hyväksyy tällaisen muutoksen järjestelmää tehostavana ja yksinkertaistavana.

Vaikutukset

Kuten valtioneuvoston kirjelmässä todetaan, laajennuksen mukaisia tukimuotoja on Suomessa käytössä varsin vähän. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että mahdolliset tuet jäisivät muutoinkin ilmoituskynnysarvojen alapuolelle. Esimerkiksi lentoasematoimintatuen osalta vain Helsinki-Vantaan lentoasemalle myönnettävä tuki tulisi ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin.
Valtiontuen valvontamenettelyn muutos nyt puheena olevalla tavalla ei itsessään aiheuta taloudellisia vaikutuksia, sillä päätökset tukimuotojen mahdollisesta käyttöönotosta tehtäisiin jäsenvaltiossa erikseen.

Lopuksi toteamme, että tehokas valtiontukivalvonta on pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta tärkeä toimintaympäristökysymys. Sisämarkkinoiden tasapuolinen toiminta ja avoin kilpailu parantavat suomalaisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Mitä valtiontukiin tulee, Suomen kaltaisen pienen talouden on syytä parantaa määrätietoisesti yrittäjyyden yleisiä toimintaedellytyksiä. Valtiontuilla emme voi ryhtyä kilpailemaan, vaan suuntana tulee olla valtiontukien yleinen vähentäminen.

Suomen Yrittäjät

Satu Grekin
kilpailuasioiden päällikkö