3.5.2013 klo 09:48
Lausunto

Vastaus kannanottopyyntöön ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä

Maa- ja metsätalousministeriö

Kannanottopyyntö

Maa- ja metsätalous ministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä kannanottoa ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksen strategisesta päämäärästä ja toimenpiteistä. Kannanottopyyntöön sisältyi kysely, johon Suomen Yrittäjät esittää vastauksensa alla.

Kysymys 1

Alustava strateginen, pitkän aikavälin päämäärä on: LISÄTÄÄN YHTEISKUNNAN SOPEUTUMISKYKYÄ ILMASTONMUUTOKSEEN JA MUUTTUVIIN ILMASTORISKEIHIN. Millaisia toimia tulisi ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi käynnistää toimialanne näkökulmasta strategisen päämäärän saavuttamiseksi?

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategisena päämääränä tulee mielestämme olla varautuminen sekä ilmaston muuttumisesta että ilmastonmuutoksen globaaleista vaikutuksista Suomelle aiheutuviin riskeihin. Kysymyksessä esitetystä alustavasta strategisesta päämäärästä tämä ei käy selkeästi ilmi. Ehdotamme, että strategista päämäärää täsmennetään tältä osin.

Jotta voidaan varautua ilmaston muuttumisesta aiheutuviin riskeihin, tulee tunnistaa yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät tekijät ja selvittää ilmastosta ja sen muuttumisesta niille aiheutuvat riskit. Suomalaisten yritysten toiminnan turvaamisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat liikenteen ja tietoliikenneyhteyksien toiminta sekä energiansaanti. Erityisen haavoittuvilla toimialoilla olevien yritysten tulee pystyä varautumaan ilmaston muuttumiseen ja siitä aiheutuviin riskeihin ja toimintaympäristön muutoksiin. Siksi tulee varmistaa, että yritysten saatavilla on tietoa ilmaston muuttumisesta ja sen vaikutuksista toimialan kannalta. On varmistettava, että vakuutusyhtiöt tarjoavat myrsky- ja tulvavakuutuksia, vaikka ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ja tulvien odotetaan lisääntyvän. Ilmastonmuutoksen globaaleista vaikutuksista aiheutuviin riskeihin varautumista käsitellään kyselyn kohdassa 2.5.

Kysymys 2

Millaisia toimia tulisi ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi käynnistää toimialanne näkökulmasta seuraavien (2.1 – 2.6) strategisen päämäärän osatekijöiden saavuttamiseksi?

2.1 Lisätään tietoisuutta ja käytännön tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri toimialoilla Suomessa tulee selvittää ja siitä tulee olla helposti saatavilla tietoa esimerkiksi ilmasto-opas.fi palvelussa. Tietoa tulee koota ja tarjota myös yritysten mahdollisuuksista ja käytännöistä ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin varautumisessa ja toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa. Tietoisuutta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sekä siihen liittyvästä tutkimustiedosta tulee kasvattaa pitämällä yllä yleistä keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta.

2.2 Tunnistetaan ja hyödynnetään ilmastonmuutoksen tuomia mahdollisuuksia

Ilmastonmuutoksen tuomien mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi on arvioitava, mitkä toimialat hyötyvät ilmaston muuttumisesta ja millä tavalla. Tämän tiedon tulee olla yritysten saatavilla samoin kuin tiedon ilmastonmuutoksen muista vaikutuksista. Ilmastonmuutoksen sopeutumisessa hyödyllistä liiketoimintaa tulee edistää esimerkiksi innovaatiorahoituksen avulla.

2.3 Edistetään alueellisen ja paikallisen tason sopeutumista

Alueellisen ja paikallisen tason toimijoille tulee tarjota tietoa ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja varautumisesta niihin. Alueellisille ja paikallisille toimijoille tulisi laatia ohjeet siitä, mitä asioita ilmastonmuutokseen sopeutumista suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Toimijoita tulee ohjata panostamaan yhteiskunnan toiminnan varmistamisen kannalta tärkeimpiin hankkeisiin, kuten liikenteen, tietoliikenteen ja energiansaannin turvaamiseen.

2.4 Tarkastellaan sopeutumisen ja hillinnän synergioita ja ristiriitaisuuksia kokonaisuutena

Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista tulisi tarkastella samassa strategiassa, jolloin niiden toimenpiteitä voitaisiin helpommin käsitellä kokonaisuutena. Tällöin voitaisiin tunnistaa toimenpiteet, joilla on hyötyjä sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että siihen sopeutumisessa ja harkita ristiriitaisten tai vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteiden toteuttamista kokonaisuuden kannalta.

2.5 Globaali ulottuvuus: varautuminen ilmastonmuutokseen globaaleihin heijastevaikutuksiin Suomessa ja toiminta sopeutumisessa Suomen rajojen ulkopuolella.

Ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista tulee edistää kansainvälisesti, jotta ilmastonmuutoksesta ei aiheutuisi vakavia maailmanlaajuisia ongelmia. Suomen tulee seurata kansainvälistä politiikkaa ja vaikuttaa siihen, jolloin sitä kautta tulevat vaikutukset ovat paremmin ennakoitavissa ja hallittavissa. Raaka-aineiden hintojen nousun vaikutuksia tulee lieventää lisäämällä energiaomavaraisuutta ja kotimaisten raaka-aineiden hyödyntämismahdollisuuksia. Erityisesti Suomen vesivarojen kestävä hyödyntäminen voi nousta tärkeäksi tekijäksi, mikäli muilla alueilla vettä ei ole riittävästi saatavilla. Kansainvälisessä kaupassa tapahtuvien muutosten vaikutusta tulee vähentää pitämällä huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja mahdollisuuksista kehittää toimintaansa markkinatilanteen mukaisesti.

2.6 Muu mahdollinen osatekijä, mikä?

Kysymys 3

Ilmaston lämpenemisen arvioidaan muuttavan ilmastoriskejä sekä haittaavan erityisesti haavoittuvimpia alueita sekä toimialoja ja toimintoja. Mitkä katsoisitte olevan toimialanne kohdalla tärkeimmät muuttuvat ilmastoriskit ja mahdollisesti haavoittuvimmat toiminnat. Kuvaukset muuttuvista ilmastoriskeistä ja haavoittuvuudesta löytyvät liitteestä 2.

3.1 Mitkä katsotte oman toimintanne/toimialanne kohdalla olevan merkittävimmät muuttuvat ilmastoriskit?

Liitteen 2 perusteella muuttuvalla ilmastoriskillä tarkoitetaan ilmasto-olosuhteiden aiheuttamia riskejä, kuten sään ääri-ilmiöitä tai ilmaston vaikutuksia kasvillisuuteen. Näin määriteltynä pidämme yritysten kannalta merkittävimpänä ilmastoriskinä sellaisia ilmasto-olosuhteiden muutoksia, jotka voivat häiritä yhteiskunnan toimintaa aiheuttamalla katkoksia energia-, liikenne- ja tietoliikennejärjestelmien toimintaan. Yritysten kannalta merkittäviä ovat myös sään ääri-ilmiöt, jotka voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä pidämme yritysten kannalta merkittävimpänä ilmastonmuutoksen globaalien vaikutusten heijastumista Suomeen esimerkiksi taloudellisena tai poliittisena epävakautena sekä raaka-aineiden saannin vaikeutumisena.

3.2 Minkä arvioisitte olevan toimintanne kannalta haavoittuvin osa-alue/toimi ilmastonmuutoksen vaikutuksille?

• Yleinen taloudellinen ja poliittinen tilanne
• Energian tuotanto ja jakelu
• Tietoliikenne
• Liikenne

Kysymys 4

Esittämienne toimien (kysymykset 1 ja 2) sekä ilmastoriskien ja haavoittuvuusarvioinnin pohjalta (kysymys 3) määritelkää 1-3 toimenpidettä, joihin mielestänne tulisi ryhtyä välittömästi tai nopealla aikataululla?

1. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistäminen kansainvälisesti
2. Energiaomavaraisuuden lisääminen
3. Kotimaisten raaka-aineiden ja veden kestävän hyödyntämisen lisääminen

Kysymys 5

Jos mahdollista, esittäisittekö suuntaa-antavasti arvioita kohdassa 3. esitettyjen toimien mahdollisista, määrällisistä tai laadullisista, hyödyistä ja kustannuksista?

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti