16.3.2016 klo 15:10
Lausunto

Veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistaminen

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Lausuntopyyntö koskee valtioneuvoston kirjelmää U 7/2016 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Euroopan unionin komissio on antanut veron kiertämisen estämistä koskevan direktiiviehdotuksen (COM(2016) 26 final), joka on osa komission veronkierron estämiseen tähtäävää toimenpidepakettia. Ehdotuksen tavoitteena on G20-ryhmän ja OECD:n BEPS-hankkeeseen sisältyvien suositusten täytäntöönpano Euroopan unionissa. Direktiiviehdotus sisältää yleisen väärinkäytöksiä koskevan säännön lisäksi säännöksiä muun muassa korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta, maastapoistumisverotuksesta ja verotuksellisista hybriditilanteista.

Suomen Yrittäjät pitää valtioneuvoston kantaa toimenpidepaketista perusteltuna. Toimenpiteet veron välttämisen ja voitonsiirron estämiseksi ovat kannatettavia, mutta samalla on kuitenkin otettava huomioon sääntelyn vaikutus jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailukykyyn. Esillä pidettävä näkökulma on näin ollen myös se, miten vastaavaa sääntelyä sovelletaan Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa. Kuten valtioneuvosto on kantanaan todennut, kansainvälinen yhteistoiminta veron kiertämisen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi on keskeistä.

Direktiiviehdotuksen puutteena voidaan pitää sitä, ettei se sisällä vai-kutusarviota esitettyjen muutosten vaikutuksesta EU-alueen kilpailukykyyn. Jatkovalmistelun yhteydessä esitysten toimeenpanosta tulisi laatia taloudellinen vaikutusarvio. Jatkovalmistelun aikataulun osalta on syytä ottaa huomioon se, että komission esitys liittyy laajempaan kokonaisuuteen, joka kattaa muun muassa maakohtaisen raportoinnin. Siksi on tärkeää, että erilliset esitykset, jotka kuitenkin liittyvät asiallisesti samaan sääntelytavoitteeseen, otetaan huomioon kokonaisuudessaan. Säänneltävät kokonaisuudet ovat laajoja, joten riittävän ajan varaaminen valmisteluun on välttämätöntä.

On tärkeää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon ehdotettujen säännösten yhteensopivuus kansallisesti jo voimassa olevien vastaavien säännösten sekä koko kansallisen tuloverojärjestelmän kanssa. Suomen tulee toimia aktiivisesti siten, että kansallinen lainsäädäntömme vastaa mahdollisen direktiivin vähimmäissääntelyä.

Suomen Yrittäjät

Laura Kurki
veroasiantuntija