20.11.2009 klo 11:36
Lausunto

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttaminen

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriössä on laadittu luonnos verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamiseksi. Siinä ehdotetaan verovelvollisen kotikunta poistettavaksi tuloverotuksen julkisista tiedoista ja korvattavaksi maakunnalla, jonka alueella kunta sijaitsee. Esitystä perustellaan turvakieltosäännöksillä, joiden nojalla henkilöt voivat saada yhteystietonsa suojatuiksi, jos voidaan epäillä heidän oman tai perheen turvallisuuden olevan uhattuna. Koska verotiedot järjestetään kuntakohtaisiin luetteloihin, turvakiellon piiriin kuuluvien tietojen paljastuminen tuloveroluetteloiden kautta on esityksen mukaan käytännössä saattanut olla mahdollista.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY:llä ei ole esityksen sisällön osalta huomautettavaa.

Verotiedoista ovat nykyisin julkisia pääsääntöisesti verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja kotikunta sekä tiedot tuloista ja verojen määrästä. Yhteisöjen osalta ovat julkisia nimi, kotikunta ja yritys- ja yhteisötunnus sekä tulojen ja verojen määrät. Tiedot ovat nähtävillä verotoimistoissa ja niistä luovutetaan yksittäisiä otteita, tiedotusvälineille poimitaan myös kuntakohtaisesti mm. tietyn tulorajan ylittäviä tietoja.

Vaikka turvakiellon saaneiden asuinpaikkatietojen salaaminen olisi nähdäk-semme sinänsä voinut olla mahdollista etsimällä myös uusia teknisiä ratkaisuja kuntakohtaisiin luetteloihin, katsomme, että siirtyminen maakuntatietojen käyttöön on hyväksyttävää ja turvaa myös nykyistä paremmin turvakiellon saaneiden kuntatiedon pysymisen salaisena. Vaihtoehtoina kuntatiedon julkisuudelle on selvitetty valtakunnallista tai verotoimistoittain laadittavia luettelointeja. Valtakunnallista luetteloa pidetään kuitenkin nimien sekaantumisen vuoksi liian laajana. Myös verotoimistojen määrää on tarkoitus edelleen laskea, jolloin sama ongelma koskisi näitä. Näistä syistä on päädytty ehdotukseen maakuntakohtaisista luetteloista. Maakuntia on 20 ja yhteen maakuntaan kuuluu 10-56 kuntaa.

Maakunnittain laaditut verotiedot vaikeuttavat jatkossa luonnollisesti myös tietojen hyödyntämistä toimituksellisiin tarkoituksiin. Pidämme yksityisyyden suojan julkisuudelle asettamia rajoituksia kuitenkin myös tältä osin hyväksyttävinä.

Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2009 julkisiin tietoihin. Aiempien vuosien luetteloita ei pidettäisi enää nähtävänä verotoimistossa, mutta niistä annettaisiin yksittäisiä verovelvollisia koskevia tietoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on myös vireillä hanke, jolla on tarkoitus rajoittaa patentti- ja rekisterihallituksessa toimivan kaupparekisterin kautta toteutuvaa henkilötietojen julkisuutta. Esitämme, että jatkotyössä varmistetaan vielä molempien hankkeiden eteneminen siten, että uudistuksissa suojattavien tietojen sisältö tai laajuus eivät ole myöskään keskenään ristiriidassa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Anna Lundén
Johtaja