31.8.2009 klo 14:33
Lausunto

Viestintäviraston määräys viestintäverkkojen ja –palveluiden ylläpidosta sekä menettelystä vika- ja häiriötilanteissa

Viestintävirasto

Suomen Yrittäjät lausuu otsikkoasiasta seuraavaa:

Viestintäviraston määräyksessä 57/2009 säädetään teleyritysten velvollisuuksista koskien viestintäverkkojen ja –palvelujen muutos-, vika- ja häiriötilanteita sekä viestintäpalvelujen toimivuuden valvontaa. Uuden määräyksen tarkoituksena on muun muassa pyrkiä vähentämään viestintäverkkojen ja –palvelujen käyttäjien kokemia vikojen ja häiriöiden vaikutuksia.

Suomen Yrittäjät katsoo, että Viestintäviraston määräyksen tarkennukset sekä teleyrityksille asetetut uudet velvoitteet ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä ja parantavat viestintäpalvelujen tilaajina olevien yritysten palvelun laatua. Viestintäverkot ja -palvelut ovat yhä keskeisemmässä roolissa pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnassa, ja niiden tarve ja käyttö pk-sektorilla kasvaa entisestään muun muassa verkkomainonnan ja verkkokaupan lisääntymisen johdosta. Asiakas- ja sidosryhmäkontaktit hoidetaan puhelimen tai sähköpostin välityksellä, ja yritysten kotisivut ovat merkittävä markkinointiväline. Usean pienyrityksen liiketoiminta on tosiasiallisesti viestintäverkkojen ja –palvelujen varassa.

Viestintävirasto pyrkii parantamaan teleyritysten asiakastiedottamista vika- ja häiriötilanteissa antamalla suosituksen tilaajille tiedottamisesta, menettelyistä ja sisällöstä. Koska viestintäverkkojen ja –palvelujen merkitys yritystoiminnassa on tosiasiallisesti edellä kerrotulla tavalla merkittävä, katsomme, että ehdotettu suositus asiakastiedottamisesta vika- ja häiriötilanteissa tulisi antaa viestintämarkkinalain 129 §:n 13 kohdan nojalla Viestintäviraston määräyksenä. Myös huolto- ja muutostöistä, jotka aiheuttavat vian tai häiriön, tulisi ilmoittaa tilaajille samalla menettelyllä. Näin viestintäpalvelujen varassa liiketoimintaa harjoittavat yrittäjät ja yritykset voivat varautua huoltotöiden aiheuttamiin palvelukatkoksiin sekä suhteuttaa oman toimintansa häiriötilanteisiin.

Vakavuusluokan D piiriin kuuluvista viestintäpalvelujen vioista tai häiriöistä ei ehdotetun suosituksen mukaan tarvitse tiedottaa. D-luokan vika tai häiriö kohdistuu vakavuusluokittelun perusteella suhteellisen vähäiseen joukkoon viestintäpalvelujen käyttäjiä. Suomessa on kuitenkin alueita, joissa ainoastaan yhdellä teleyrityksellä on kiinteä lankaverkko. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kysymyksessä oleva teleyritys on samalla myös ainoa viestintäpalveluntarjoaja, joka pystyy tällä alueella toimittamaan yritystoimintaa varten tarvittavia viestintäpalveluja. Alueella sijaitsevat yritykset eivät voi tosiasiallisesti valita palveluntarjoajaa, eikä markkinapainetta asiakaspalvelun laatuun tällöin juurikaan ole. Tästä johtuen Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että myös D luokan viat ja häiriöt tulisi saattaa määräyksen asiakastiedottamisvelvollisuuden piiriin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies