3.12.2009 klo 08:28
Lausunto

Viestintäviraston muistio yleispalvelutuotteiden vähittäishinnoittelun kohtuullisuuden arviointiperiaatteista

Viestintävirasto

Suomen Yrittäjät lausuu otsikkoasiasta seuraavaa:

Viestintämarkkinalain (20/2007) 60 c §:ssä säädetään että teleyritys, jonka Viestintävirasto on nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalvelun tarjoajaksi, on velvollinen tarjoamaan käyttäjälle kohtuuhinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon maantieteellisestä paikasta riippumatta. Liittymän kohtuullinen hinta voi vaihdella eri puolella maata, ja kohtuullisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon liittymän käyttökustannusten lisäksi yhteyden rakentamiskustannukset. Viestintämarkkinalain 60 §:n mukaan Viestintävirasto seuraa yleispalveluyritysten tarjoamien yleispalvelujen hinnoittelua.

Viestintäviraston muistiossa täsmennetään menettelyä, jolla virasto toteuttaa yleispalvelun hinnoittelun seurantaa. Viestintävirasto kerää kiinteiden puhelinliittymien hintatiedot alueellisesti kerran vuodessa sekä matkaviestintäliittymien hintatiedot neljä kertaa vuodessa. Tämän lisäksi Viestintävirasto voi arvioida puhelinpalveluiden hinnoittelun kohtuullisuutta tapauskohtaisesti. Katsomme, että menettely on lähtökohtaisesti riittävä.

Viestintäviraston muistiossa on käsitelty myös niitä periaatteita, joiden mukaan virasto arvioi yleispalveluna toteutettavien puhelinpalvelujen hinnoittelun kohtuullisuutta. Haluamme korostaa, että hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnin tulee olla tasapuolista eri alueiden välillä ja alueiden sisällä, jottei erihintaisuus vääristäisi merkittävissä määrin kilpailua tai johtaisi yritystoiminnan häviämiseen harvempaan asutuilta alueilta. Riittävän nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat nykyisin merkittävä tekijä yritysten pohtiessa investointi- ja sijoittumispäätöksiään. Aluekehitysnäkökulmasta on toisaalta syytä pitää hinnat kohtuullisina myös palveluntarjoajille, jotta kaupallisilla toimijoilla olisi aito intressi investoida uuteen teknologiaan myös siellä, missä se ei muuten olisi välttämättä kannattavaa.

Lisäksi katsomme, että Viestintävirastolla tulee olla valmius tarkastaa ja muuttaa yleispalvelutuotteiden vähittäishinnoittelun kohtuullisuuden arviointimenettelyä ja –periaatteita, mikäli teknologian kehityksestä, yleisessä toimintaympäristössä tapahtuvista merkittävistä muutoksista tai muista tietoliikennemarkkinoita muuttavista seikoista johtuen tarvetta ilmenee.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Pesonen
kehittämispäällikkö