21.8.2012 klo 12:58
Lausunto

Yksityisten oppilaitosten rinnastaminen ja opintotukioikeus

opetus- ja kulttuuriministeriö

’); // –>
’); // –>

Nykykäytännön mukaan opintotukea voi saada yksityisessä oppilaitoksessa tapahtuvaan opiskeluun, jos yksityisen oppilaitoksen toiminta on opetusviranomaisten tai oman alansa virnaomaisten valvomaa tai valtion tukemaa toimintaa. Myös rinnastamispäätöksellä yksityisessä oppilaitoksessa tapahtuvaan opiskeluun voi saada opintotukea, mikäli koulutus KELA:n päätöksen mukaan vastaa julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen antamaa koulutusta. Tämä rinnastamispäätös edellyttää lisäksi, että oppilaitoksella on taloudelliset edellytykset toiminnalleen ja se on toiminut vähintään vuoden ajan.

Nyt opintotukilainsäädäntöä ollaan yksityisten oppilaitosten osalta uudistamassa niin, että rinnastamispäätös voidaan antaa vain näyttötutkintoon tai sen osan suorittamiseen valmistavaan koulutukseen. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä tulee olla näyttötutkintojen järjestämis- sopimus tai sopimus sellaisen tahon kanssa, jolla on tutkinnon järjestämissopimus. Lisäksi yksityiseltä oppilaitokselta vaaditaan, että se on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden ajan.

Yhtenä perusteluna yksityisissä, valtiontukea saamattomissa, oppilaitoksissa tapahtuvan opintojen opintotukikelpoisuuden rajoittamista vain näyttötutkintoperusteisiin opintoihin pidetään seuraavaa: ”Jos koulutuksen järjestäjä järjestää sellaista koulutusta, joka ei ole oman alansa viranomaisen valvomaa tai jonka päätteeksi ei voida suorittaa tutkintorakenteen mukaista näyttötutkintoa tai tutkinnon osaa, ei kyseiselle koulutukselle voida katsoa olevan työelämän kannalta perusteltua tarvetta.”

Tämän perustelun mukaan vain valtion valvoma koulutus voi olla työelämän tarpeista lähtevää koulutusta, sillä valtion tukea saavat oppilaitokset voivat edelleen järjestää ei-tutkintotavoitteista koulutusta, johon voi saada opintotukea. Perustelu vain tutkintotavoitteisen koulutuksen asettamisesta opintotukikelpoiseksi koulutukseksi yksityisten, ei-valtiontukea saamattomien oppilaitosten osalta on kestämätön ja asettaa yksityiset oppilaitokset räikeästi epätasa-arvoiseen asemaan valtion tukea saavien oppilaitosten kanssa.

Tärkeää on, että myös ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen voi saada opintotukea silloin, kuin se täyttää yhteisesti asetetut laadulliset kriteerit. ämä kriteerit täyttävillä oppilaitoksilla tulisi myös olla oikeus toteuttaa koulutusta opintotukikelpoisena ilman vuoden ”koeaikaa”. Työelämän kysyntä viimekädessä määrittelee koulutuksen työelämätarpeen.

Suomen Yrittäjät vastustaa opintotukilainsäädännön muuttamista julkista tukea saavia oppilaitoksia suosivammaksi. Emme myöskään kannata opintotukioikeuden rajoittamista koskemaan vain tutkintoon tai tutkinnon osaan tähtääviin opintoihin ei-valtion tukea saamattomissa oppilaitoksissa.

Ehdotamme, että rinnastamispäätös annetaan kaikille sellaisille yksityisille oppilaitoksille, jotka täyttävät laadullisia kriteerejä, jotka asetetaan kaikille oppilaitoksille oppilaitoksen statuksesta riippumatta. Näiden kriteerien tulee kohdella tasapuolisesti kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Opetushallitus voisi toimia rinnastamisedellytysten arvioijana.

Esityksen mukaan opintotukioikeuden ulkopuolelle rajautuisivat myös korkeakoulutasoista koulutusta antavat yksityiset koulutuksen järjestäjät. Opintotukilainsäädännön uudistamisessa tulee huomioida ulkomaisten yksityisten yliopistojen tulo Suomen markkinoille. Uudistus ei saa johtaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa yksityinen ulkomaalainen yliopisto on paremmassa asemassa opintotukioikeuden osalta kuin mahdollinen Suomeen rekisteröity yksityinen yliopisto.

Ystävällisesti

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät