13.6.2011 klo 11:03
Lausunto

Yleispalvelun tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely

Viestintävirasto

Uusi postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Lain yleispalvelua koskevan sääntelyn tarkoituksena on turvata käyttäjille kohtuuhintainen postitoiminnan peruspalvelu tasapuolisin ehdoin. Postilain mukaan Viestintävirasto asettaa päätöksellään yhdelle tai useammalle postiyritykselle velvollisuuden tarjota yleispalvelua, ellei markkinavaikutusarvio osoita sen olevan riittävän kilpailun vuoksi tarpeetonta. Viestintävirasto pyytää Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa muistiosta ja kyselylomakkeista, jotka liittyvät yleispalveluyritysten nimeämismenettelyyn ja nimeämistarvetta arvioitaessa käytettäviin periaatteisiin. Lausumme asiasta seuraavaa:

Yleispalvelun tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettava menettely on jaettu kahteen vaiheeseen: a) ensin selvitetään tarkasteltavilla markkinoilla oleva tarjonta sekä kilpailutilanne riippumatta siitä, onko tarkastelun kohteena olevilla yrityksillä toimilupa ja b) jos palveluntarjoajia on vähemmän kuin kolme, asetetaan parhaat edellytykset täyttävälle toimiluvan haltijana olevalle postiyritykselle yleispalveluvelvollisuus.

Menettely on lähtökohtaisesti kannatettava. Avoin kilpailu hyödyttää palveluntarjoajien lisäksi tavallisesti myös palvelun käyttäjiä markkinahintaisten ja laadukkaiden palvelujen muodossa. Pidämme myönteisenä, että vallitseva kilpailu- ja markkinatilanne sekä tarjottavien palvelujen hintataso selvitetään ennen päätöstä yleispalvelun tarjontavelvollisuudesta. On kuitenkin tarpeen seurata vallitsevaa markkinatilannetta, jotta postipalveluista hyvin riippuvaiset pienyritykset saisivat sijaintipaikkakunnastaan riippumatta laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluja jatkossakin.

Menettelymuistion lisäksi Viestintävirasto pyytää lausuntoa kyselylomakkeista, joiden avulla virasto kerää postimarkkinoiden analysoinnissa tarvittavaa tietoa. Huomautamme, että lomakkeiden jakelu on rajattava hallinnollisen taakan keventämispyrkimysten vuoksi vain sellaisiin toimijoihin, jotka tarjoavat markkinoilla postipalveluja. Siten esimerkiksi jakelua harjoittavat yritykset tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää vastausvelvollisuuden ulkopuolelle. Lisäksi pidämme tärkeänä, että toimialan huomiot kaavakkeiden sisällöstä otetaan laajasti huomioon lomakkeiden jatkovalmistelussa.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies