18.4.2012 klo 11:10
Lausunto

Yleisradioveroa koskevat HE:t 28-29/2012

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

Hallitus esittää Yleisradio Oy:lle uutta rahoitusmallia. Yle-veroa perittäisiin henkilöverotuksessa 0,68 % puhtaan ansiotulon ja pääomatulon määrästä, kuitenkin enintään 140 euroa, alle 50 euron veroa ei perittäisi. Yritykset osallistuisivat rahoitukseen 22 miljoonalla eurolla siten, että 0,4 – 1 miljoonan liikevaihdolla toimivat maksaisivat yle-veroa 350 euroa ja yli miljoonan liikevaihdolla 700 euroa. Elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiöt jäisivät maksun ulkopuolelle.

Lausunto

SY on suhtautunut Ylen rahoitusmalliin kriittisesti siltä osin, kuin ehdotus koskee yritysten yle-veron keräämistapaa. Vaikka rahoitusmalli on kehittynyt alkuperäisistä ehdotuksista, yritysten yle-verossa olisi eräitä merkittäviä oikeudenmukaisuuteen liittyviä ongelmia, joiden vuoksi emme ole voineet hyväksyä yrityksille ehdotettuja maksuperusteita.

Oheisessa liitteessä on käsitelty näkökohtia, joiden vuoksi liikevaihtoon perustuva yle-vero ei huomioisi kohtuullisella tavalla yritysten normaaleja veroperusteita mm. erikokoisten ja maksukyvyltään erilaisten yritysten osalta (Liite 1).

On myös huomattava, että yli 90 % verosta kerättäisiin jatkossa alle 15 %:sta pk-yrityksiä, jotka olisivat lähes kokonaan pienyrityksiä, ja vain runsas 6 % suurista yrityksistä (ks. liitteenä 2 SY:n jäsenyrityksessä laadittu laskelma). Vaikka laitesidonnaisen maksun korvaaminen uudella verolla on ollut rahoitusmallin tietoinen tavoite, ei olisi myöskään oikein, että työntekijämäärillä mitattuna suurissa yrityksissä verolla ei jatkossa olisi käytännössä mitään merkitystä.

Yrittäjävetoisten pk-yritysten omistajat puolisoineen ja perheineen maksaisivat myös kotitalouksilta perittävän veron, jolloin vero kertaantuisi yrittäjäperheissä usein useampikertaiseksi. Malli ei huomioisi myöskään sarjayrittämisessä tai konserniyhtiöissä syntyviä maksutilanteita. Voidakseen toimia hyväksyttävänä perusratkaisuna yritysten yle-verolle, rahoitusmallin tulisi ratkaista myös tällaiset kertaantumiset ehdotettua kestävämmin perustein.

Ns. pienyritysmuodot jäisivät myös – aivan oikein – veron ulkopuolelle. Tasapuolisuus eri yritysmuotojen välillä kärsisi kuitenkin osakeyhtiöille tulevan veron vuoksi. Yritysten kasvua ajatellen yritysmuodon kehittämiselle ei ole kannattavaa luoda liian konkreettisia esteitä, jollaiseksi pk-kentälle painottuva yle-vero helposti muodostuisi.

Ratkaisut

Yle-veroa koskevissa keskusteluissa on herätetty ajatus yritysten yleverosta luopumisesta, koska tasapuolista mallia ei ole kyetty kehittämään. Edellä selvitetyistä syistä tuemme myös tällaista ratkaisua.

Jos kuitenkin yritykset halutaan mukaan, katsomme, että oikea tapa kerätä yritysten rahoitusosuus on koota se liikevaihtoon sidotun maksun sijaan yhteisöveron tuotosta. Ratkaisu poistaisi maksukyvyn määrittelyyn liittyvät ongelmat ja yritysten maksurasitus määräytyisi yleisten veronmaksuperusteiden mukaisesti. Ratkaisulle ei ole käytännössä budjettitaloudellista tai perustuslaillista estettä. Yhteisöveron tuotosta siirretään jo nykyisin osa kunnille ja seurakunnille.

Jos kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia samalla muutetaan, nettovaikutus yhteisöverokannassa olisi 0,058 %-yksikköä (huomioitu veron vähennyskelpoisuus). Koska yhteisöverokantaa ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa välittömästi, väliaikainen rahoitus voitaisiin kattaa arvonlisäveron tuotosta.

Jos sen sijaan liikevaihtoon sidottua yle-veroa pidetään ongelmistaan huolimatta ainoana mahdollisena ratkaisuna, YEL-yrittäjät voitaisiin jättää kokonaan yritysten yle-veron ulkopuolelle. Tämä merkitsisi, että saman YEL-yrittäjän osalta vain kotitalouteen maksettu maksu olisi riittävä. Verohallinto käyttää YEL-yrittäjätietoa sairausvakuutusmaksujen perinnässä ja tieto on rekisteröitynä Verohallinnolla. Heikkoutena olisi luonnollisesti, että tuottotavoitteen säilyessä samana maksurasitus useampikertaistuisi jäljelle jäävässä yritysjoukossa.

Anna Lundén
Johtaja

SUOMEN YRITTÄJÄT

>> Liite 1: Liikevaihtoon perustuvan yle-veron ongelmia
>> Liite 2: Yritysten_YLE-vero-20120410