16.11.2010 klo 10:43
Lausunto

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa raportista, joka sisältää päätelmiä ja tuloksia ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuudesta sekä sen kehittämistarpeista. Raportissa todetaan, että ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu laki (468/1994, jäljempänä YVA-laki) toimii pääasiassa hyvin sekä lain tavoitteiden että hallinnon toimivuuden näkökulmista, minkä vuoksi lakiin ei kohdistu merkittäviä muutostarpeita. Lausumme asiasta seuraavaa:

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on ollut voimassa jo 16 vuotta, minkä vuoksi on positiivista, että lain vaikutuksia eri toimijoihin, eri hankkeisiin ja lain tavoitteisiin nähden arvioidaan. Suomessa sovelletaan YVA-menettelyä vuodessa 30 – 50:een ympäristövaikutuksiltaan merkittävään hankkeeseen.

On perusteltua, että Suomi on käyttänyt hyväkseen YVA-direktiivin (85/377/ETY, direktiivin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista) jäsenvaltioille sallimaa kansallista liikkumavaraa tiettyjen harkinnanvaraisten ympäristövaikutusten arviointivelvollisuuksien osalta. Esimerkiksi kaupan suuryksiköt ja isot matkailukohteet eivät automaattisesti velvoita YVA-menettelyn läpikäymiseen, vaan harkinta menettelyn tarpeellisuudesta tehdään kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Tämä on mielestämme tarkoituksenmukaista, eikä menettelyä ole raportissa esitetystä näkemyksestä riippumatta tarpeen jatkossakaan muuttaa.

Selvityksen perusteella on ilmennyt epäselvyyttä sen suhteen, milloin kaavoituksessa tehtävä vaikutusten arviointi voi korvata YVA-menettelyn. Kaavoituksessa ja YVA-menettelyssä on raportin mukaan päällekkäisyyttä selvitysten ja vuorovaikutuksen osalta. Näitä seikkoja on jatkossa perusteltua pyrkiä selventämään mutta niin, että raskas YVA-menettely tulee edelleen kyseeseen yksittäistapauksessa vain, jos hankkeella arvioidaan olevan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies