Eduskunnan lakivaliokunta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 14/2022 vp)

23.2.2022 klo 09:51
Lausunto

Eduskunnan lakivaliokunta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia, kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annettua lakia, sähkömarkkinalakia, maakaasumarkkinalakia sekä kuluttajansuojalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Omnibus-direktiivin…

HE 241/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lakialoite TPA 44/2021 vp Toimenpidealoite yritysten velkaperinnän lainsäädännön kohtuullistamisesta

16.2.2022 klo 11:51
Lausunto

Eduskunnan lakivaliokunta Eduskunnan lakivaliokunta pyytää Suomen Yrittäjien lausuntoa otsikkoasiasta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia yrityssaatavien perintäkuluihin. Lakiin lisättäisiin muiden kuin kuluttajasaatavien osalta…

HE 238/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi sekä lakialoitteet LA 89/2020 vp ja LA 15/2020 vp

14.2.2022 klo 11:43
Lausunto

Eduskunnan lakivaliokunta Eduskunnan lakivaliokunta pyytää Suomen Yrittäjien lausuntoa otsikkoasiassa. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yrityksen saneerauksesta annettua lakia sekä yksityishenkilön velkajärjestelystä…

HE 109/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta SEKÄ LA 20/2020 vp Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta

23.9.2021 klo 12:19
Lausunto

Eduskunnan lakivaliokunta pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiasta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottotietolakia, maksupalvelulakia ja rikosrekisterilakia. Tarkoituksena on tehdä Euroopan unionin yleisestä…