Evijärven Yrittäjät

Evijärven Yrittäjät ry. kokoaa yhteen monipuolisen yrittäjäkentän. Evijärvellä on toimivia yrityksiä n. 170, joista jäseniä on 66. Kunnan yrityskentälle on tyypillistä vahva alkutuotanto, sekä turkistalous. Meiltä löytyvät myös kattavat erikoiskaupan palvelut, sekä teollisuuden erikoisosaamista. Tiivis yhteistyö Evijärven kunnan kanssa luo hyvän pohjan yrittämiselle paikkakunnalla.

Hallitus

Strategia

Evijärven Yrittäjät ry:n hallitus on luonut yhdistykselle toimintastrategian vuosille 2019–2023. Strategian pohjalta luodaan vuosittain toimintasuunnitelma sekä valitaan painopistealueet. Strategiassa määritellään toiminnan arvot, visio, missio sekä toiminnan uhat, mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet. 

Tiivistelmä strategisista tavoitteista vuosille 2019–2023:

  • Parannamme omalta osaltamme alueemme paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä avaamalla keskustelua ja ottamalla aktiivisesti osaa itsekin 
  • Lisäämme yrittäjähenkisyyttä omassa kunnassamme ja tavoitamme myös nuoret yrittäjyyskasvatuksen avulla 
  • Kehitämme kuntaa yhdessä kunnan elinkeinoasioista vastaavien henkilöiden ja kuntalaisten kanssa 
  • Teemme aktiivista jäsenhankintaa
  • Seuraamme Sote-100 uudistuksen vaikutuksia yrittäjien ja kuntalaisten elämään 

Painopistealueet vuonna 2021 

1. Paikallinen kehittäminen: 

Evijärvellä on jo olemassa vahva yhteistyö kunnan kanssa. Meillä on elinkeinotyöryhmä, jossa yhdistyksemme on myös edustettuna. Kunnan kehittäjäkoordinaattorilla on hallituksemme kokouksissa läsnäolo-oikeus, ja hän tuokin usein kokoukseen kunnan terveiset ja osallistuu yhdistyksen toimintaan kunnan edustajana. Kunnan kehittäjäkoordinaattori tuottaa myös avustavia elinkeinoasiamiehen palveluita, joita yhdistyksemme jäseniä kehotetaan käyttämään. Evijärven yrittäjäyhdistys osallistuu aktiivisesti kunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja toimii yhteistyökumppanina vuotuisessa seminaarissa. Kunnan ja yrittäjien yhteiset aamupalatilaisuudet ovat myös muodostuneet suosituksi väyläksi kertoa ajankohtaisista aiheista ja vaihtaa kuulumisia. Lisäksi kunnanhallituksen ja kunnan valtuuston puheenjohtajien, sekä kunnanjohtajan kanssa kokoonnutaan muutaman kuukauden välein vapaamuotoisiin tapaamisiin, joissa on matala kynnys keskustella kunnan ja yhdistyksen yhteistyökuvioista. 

2. Yksinyrittämisen ja naisyrittäjyyden vahvistaminen: 

Evijärvellä on paljon yksinyrittäjiä. Yrittäminen saattaa olla joskus hyvinkin yksinäistä puuhaa, varsinkin niillä aloilla, joilla tuotetaan käyttötarvikkeita tai jalostetaan luonnon tuotteita (esim. käsityöyrittäjät, metsurit, kuljettajat, hierojat, kampaajat, lomittajat, korjaajat). Yrittäjäyhdistys ja kunta yhdessä pyrkivät järjestämään joka vuosi alkavien yrittäjien kokoontumisen ja näin yhdistämään yksinyrittäjiä ja järjestämään heille ns. Vertaisryhmätoimintaa.  

3. Nuorisotyö: 

Evijärven keskikoulun ja lukion yrittäjäkasvatus on melko hyvällä tasolla. Koulu tekee vuosittain yhteistyötä yrittäjien kanssa. Vuonna 2021 Evijärven yrittäjäyhdistys osallistuu mahdollisiin yrittäjyystapahtumiin ja toteuttaa videoprojektina tutustumisen paikallisiin yrityksiin. Keskikoulun (7-9 luokat) kanssa toteutetaan laadukkaat taksvärkki- ja tet-projektit Koronatilanteeseen sopivalla tavalla. Myös koululaisten yritysvierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 4H järjestää tänä vuonna Ysit töihin -hankkeen. Tämän tarkoitus on työllistää nuori 2 viikon ajaksi. Tänä vuonna järjestetään myös kunnan 4H yrittäjille oma seminaari, jossa päästään vaihtamaan kokemuksia yrittäjyydestä puolin ja toisin. 

4. Jäsenmäärän lisääminen: 

Mitä vahvempi yhdistys, sitä paremmin pystymme tekemään paikallista edunvalvontaa ja ajamaan paikallisen yrittäjyyden etua. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 66 yritystä ja tavoite on lisätä määrää yhdellä vuosittain. Lisätään tietoisuutta yrittäjäyhdistykseen kuulumisen hyödyistä. Käytetään SOME näkyvyyttä hyväksi ja yritetään sitä kautta viestiä yhteisöön kuulumisesta myös näin Korona-aikana. 

Viestintäsuunnitelma 

Viestintä tapahtuu neljällä eri alustalla: 

Sähköpostilla viestitään paikallisista ja alueellisista asioista, sekä kehotetaan tutustumaan Suomen Yrittäjien palvelutarjontaan ja toimintaan. 

Facebook sivujen kautta viestitään tapahtumista, sekä kokouksissa käsiteltävistä asioista ja paikallisia yrittäjiä koskevista positiivisista uutisista  

Evijärvi App sisältää koko kunnan tapahtumakalenterin ja tietoja paikallisten yritysten tarjonnasta 

Evijärven yrittäjien nettisivut toimivat työkaluna yrittäjäyhdistyksen toimihenkilöille, sekä tietokanavana jäsenistölle.

Missio ja visio

Missio:  
Parantaa evijärveläisten yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita sekä edistää yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja paikallisten yrittäjien välistä synergiaa. 

Visio:  
Säilytämme evijärveläiset yritykset elinvoimaisina ja olemme merkittävä toimija paikkakunnalla. 

Swot-analyysi

Vahvuudet:
Yrittäjillä yleensäkin on vahva ja luotettava asema kuntalaisten keskuudessa. Yhdistyksemme kannattaa ”käyttää tätä asemaa hyväkseen”. Yhdistys on totuttu kohtaamaan hyvissä merkeissä ja pienellä paikkakunnalla kaikki jäsenet saavat varmasti äänensä kuuluviin. 
Heikkoudet:
Jäsenistön osallistuminen on vähäistä, joten toiminta uhkaa kuivua käsiin. Nyt täytyy vain jaksaa puurtaa pienesti mutta näkyvästi, jotta osallisuus tehostuisi. Aloitteleva/taloudellisissa vaikeuksissa oleva yrittäjä karsii välttämättömiä menoja pois – mukaan lukien yrittäjäyhdistyksen jäsenmaksu. 
Mahdollisuudet:
Aktiivisella ja näkyvällä sosiaalisen median käytöllä saadaan ihmiset kiinnostumaan yhdistyksen toiminnasta ja siten liittymään jäseneksi ja osallistumaan tapahtumiin. Yhdistyksen tulee näyttää, mitä jäsenyys tuo mukanaan järjestöetujen lisäksi. Yrittäjäyhdistyksellä on mahdollisuus luoda yrittäjien välinen yhteistyö-luottamus-avunanto –systeemi. Hyväksytään se, että ihmisten ja yritysten tilanteet vaihtelevat ja jokainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteiseen toimintaan. Nostetaan esiin yrittäjäyhdistykseen kuulumisen etuja ja valtakunnallisen järjestön tarjoamia neuvoja ja tukitoimia. Korostetaan sitä, että jokainen yrittäjä sopii mukaan ja tuo omalta osaltaan arvokkaita näkemyksiä ja kokemusta yhdistyksen toimintaan. 
Uhat:
Paikalliset yrittäjät eivät rohkene järjestäytyä, sillä pelätään, että jäsenyys edellyttää talkootyön tekemistä yhdistystyössä. Pienyrittäjät eivät koe saavansa mitään hyötyä jäsenyydestä. Yrittäjyyden tai eri toimialojen menestymisedellytyksiä heikennetään lainsäädännöllä tai rajoituksilla ja se saa yritykset kääntymään sisäänpäin. 

Arvomme

Luotettavuus: 
Yrittäjyyden perusta on luottamus ja luotettavuus. Yhdistyksenä toimimme jäsenistölle luotettavana edunvalvojana.
Olemme luotettava kumppani kaikille yhteistyökumppaneillemme. 

Avoimuus:
Avoin ja rehti toiminta kaikkien sidosryhmiemme kanssa on yksi toimintamme vahva
perusta. 

Osallistaminen:
Yhdistyksessämme toimitaan aktiivisesti ja näkyvästi. 
Rummutamme toimintaamme sosiaalisessa mediassa, jotta saataisiin jäsenistö ja yhteistyökumppanit osallistumaan tapahtumiin ja projekteihin. Aktiivisella esimerkillä osallistamme myös muita paikkakunnan yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita.  

Yhteisöllisyys: 
Yhdistyksenä korostamme sitä, että emme ole ainoastaan vain Me yhdistyksenä,
vaan olemme Me kuntalaisina. Järjestämme paljon tapahtumia, joihin saavat osallistua kaikki halukkaat. Yhteistyössä on voimaa!