Kemijärven Yrittäjät

Kemijärven Yrittäjien toiminnan perusta

1. KEMIJÄRVEN YRITTÄJIEN TOIMINNAN PERUSTA

Kemijärven Yrittäjät ry:n toiminnan perusta muodostuu jäsenistön odotuksista ja niihin perustuvasta yhdistyksen toiminta-ajatuksesta.

Toiminnan tulee olla vastaus siihen, minkälainen yrittäjän etuja ajavan yhdistyksen tulee olla, jotta se kulloinkin kykenee vastaamaan jäsenkunnan muuttuviin tarpeisiin. Toiminnan tulee tarjota eväät kaikkien jäsenyritysten menestymisen mahdollisuuksien turvaamiseksi.

Kemijärven Yrittäjät toimii eri alan yrittäjien kuntakohtaisena yhteistyöverkostona ja saa taustavoimansa Suomen suurimman elinkeinoelämän etujärjestön Suomen Yrittäjät ry:n toiminnasta.

2. VISIO

Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon.

Kemijärven Yrittäjät ry ymmärtää yrittäjän tarpeet ja haluaa olla vetovoimainen ja haluttu toimija, jonka jäsenmäärä on vuoden 2015 loppuun mennessä yli 50 % kaikista kemijärveläisistä yrittäjistä.

3. TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatus kiteytyy yhteen lauseeseen:

Jos joku haluaa yrittää, me autamme!

Kemijärven Yrittäjät ry haluaa olla aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäjä pyrkimyksissä, joiden avulla luodaan toimintaympäristön ja yritystoiminnan keskeisiä menestystekijöitä.

Kemijärven Yrittäjät toimii eri alan yrittäjien kuntakohtaisena ja seudullisena yhteistyöverkostona sekä taustavoimana yritystoiminnan jokaisessa vaiheessa.

Kemijärven Yrittäjät ry toimii Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksenä Kemi-järven kaupungin alueella jäsentensä yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä sekä edunvalvojana.

4. TOIMINTASTRATEGIA

Kemijärven Yrittäjät ry toimii yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa pyrkimyksissä joiden avulla luodaan kaupungin ja yritystoiminnan keskeisiä menestystekijöitä.

Yhteisellä kehittämistyöllä halutaan varmistaa ja vahvistaa riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä, erikoistumista sekä elinkeinostrategian kärkitoimialana olevan matkailun kehittämistä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Yhteistyöllä varmistamme sen, että elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää palvelu- ja hankintastrategian. Strategiaan kuuluu, että yritysvaikutusten arvioin-ti sisältyy kakkien merkittävien päätösten valmisteluun.

Yhdessä eri toteuttajatahojen kanssa haluamme, että Kemijärvi on vetovoi-mainen, kansallisesti ja kansainvälisesti vahva ja kasvava palvelukeskus, jossa elinympäristö on toiminnallinen ja viihtyisä. Tämä edellyttää yrittäjäjärjestöltä ja kaikilta toteuttajatahoilta valmiuksia kehittävään keskusteluun, rakentavia ehdotuksia ja yhteen sovitettavan elinkeino-ohjelman.

Kemijärven Yrittäjät ry on arvostettu ja varteenotettava neuvottelukumppani ja kannanottaja Kemijärvellä sekä luotettava yrittäjien etujärjestö, jonka toiminta on vireää, innostavaa sekä yrittäjiä aktivoivaa.

Strategisena tavoitteena ei ole mahdollisimman korkea järjestäytymisaste, vaan jäsenten tyytyväisyys yhdistyksen toimintaan.

5. TEHTÄVÄT

  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
  • ilmaista jäsenkunnan yhteinen näkemys toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista
  • parantaa valmiuksia muutoksen kohtaamiseen
  • tuottaa uutta ajattelua ja toimintaa sekä varmistaa niiden välittymisen jäsenkunnalle
  • tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että laajemminkin
  • järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia
  • turvata toiminnallaan nykyisten jäsenten tyytyväisyys ja hankkia yhdistykseen lisää jäseniä
  • järjestää jäsenkunnalle virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa
  • toteuttaa keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät.