Kuopion Yrittäjät

Paremman palvelun Kuopio


Hankeaika 4.5.2015 – 31.5.2016
Hallinnoi: Kuopion Yrittäjät ry
Rahoitus: Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kuopion kaupunki ja Kuopion Yrittäjät ry

Tavoitteet, toimenpiteet, tulokset (tiivistelmä):

Hankkeen tarkoituksena on Kuopion keskustan yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin sekä paremman palvelun Kuopio -konseptin luominen. Aktivointi -osiossa keskustan alueen yritysten asiakaspalvelun taso mitataan ns. mysteryshopping menetelmällä hyödyntäen mm. Kuopion keskustan kehittämisyhdistyksen tekemää kyselyä. Lisäksi lähtötilanteen kartoittamiseksi aloitetaan asiakasraati -toiminta, jonka avulla saadaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta.

Hanke järjestää aloitusseminaarin, jonka avulla yrittäjiä innostetaan osallistumaan hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin: myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen, sosiaalisen median ja internetin hyödyntäminen markkinoinnissa ja myynnissä, kauppaan liittyvien uusien innovaatioiden kehittäminen, teknologisen murroksen ja sen tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen sekä Paremman Palvelun Kuopio – koulutuskokonaisuuteen osallistuminen.

Kehittymistä mitataan koulutusten jälkeen uudelleen toteutettavalla mysteryshopping -kierroksella, jolloin nähdään alueen yritysten kehittyminen.

Mysteryshopping osio toteutetaan alueen oppilaitosten kanssa. Hankkeen tarkoituksena on myös opiskelijoiden ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistäminen esim. sosiaalisen median ja uuden teknologian hyödyntämisessä: tietotekniikka -alan opiskelijat toimivat yrittäjien some-kummeina.

Asiakasraatitoiminta jää hankkeen käynnistämäksi pysyväksi toiminnaksi, joka tulevaisuudessa jatkuvasti mittaa alueen yritysten toiminnan laatua. Hankkeessa luotava Paremman Palvelun Kuopio – toimintamalli jää oppilaitoksen yrittäjille tarjoamaksi palveluksi.

Hankkeen tuloksena Kuopion keskusta-alueella toimii verkostoituneita, osaavampia yrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa. Yritysten vahvuus löytyy hyvästä palvelusta.  

Yhteystiedot:
projektipäällikkö Kirsi Sisso-Litmanen, 044 5680 509, kirsi.sisso-litmanen(at)yrittajat.ti
projektikoordinaattori  Tuula Palojärvi, 050 5707 558, tuula.palojarvi(at)yrittajat.fi

Paremman palvelun Kuopio –hanke päättyi – mitä jäi käteen?

Kuopion Yrittäjien hallinnoima, Euroopan sosiaalirahaston ja Kuopion kaupungin rahoittama Paremman palvelun Kuopio –hanke päättyi 31.5.2016. Mistä hankkeessa oli kysymys ja mitä siitä jäi käteen?

Hanke käynnistyi syyskuussa 2015 järjestetyllä seminaarilla, jossa osallistujia oli kaiken kaikkiaan 79 henkeä. Seminaarin pääpuhujan, tulevaisuuden tutkija Risto Linturin puheenvuoron otsikko oli Kauppa ja palvelut murroksessa. Puheenvuorossa käsiteltiin mm. digitaalisuuden, robotiikan ja mobiiliuden kehittymistä, sekä niiden vaikutuksia yritysten toimintaan.

Mysteryshopping

Seminaarissa paljastettiin myös keväällä 2015 tehdyn mysteryshoppingin tulokset. Yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa tehdyllä mysteryshopping –kierroksella tutustuttiin 27 Kuopion keskusta-alueen liikkeeseen. Kierroksella selvitettiin mm. millaiset kotisivut yrityksillä on, yrityksen siisteyttä, näyteikkunaa, asiakaspalveluun liittyviä seikkoja ja asiakaspalvelijan asennetta, hintatietojen löytymistä ja oikeellisuutta sekä tuotteiden esillepanoa, siisteyttä sekä opasteita. 

Vastaava kierros hieman pienemmällä otoksella toteutettiin keväällä 2016. Mysteryshoppaajina toimivat pääosin Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat.

Onnistuneita koulutusiltoja

Linturin puheenvuorossaan esiin nostamat aiheet näkyivät myös yrittäjille syksyllä 2015 tehdyn koulutustarvekartoituksen tuloksissa ja sitä kautta järjestettyjen koulutusten sisällöissä.  Koulutuksissa korostettiin verkostoitumisen merkitystä, mietittiin lisämyyntiä, etsittiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tutustuttiin markkinoinnin työkalupakkiin, etsittiin kilpailuetua somesta, tutustuttiin mobiilin tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä pohdittiin astetta parempaa asiakaspalvelua livenä ja digissä.

Lokakuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana järjestettiin kahdeksan koulutusiltaa, joihin osallistui yhteensä 39 eri osallistujaa, heistä 22 osallistui kaikkiin koulutusiltoihin. Koulutusilloista saatu palaute oli erittäin hyvää, kaikkien koulutusten keskiarvo oli 4,14 arviointiasteikolla 1-5.    

Aamuinfoissa verkostoiduttiin 

Hankkeessa järjestettiin osallistujille maksuttomia, nopeakestoisia aamukahvi-infoja kaupan ja palvelualan yrittäjille eri aiheista. Aamuinfot toimivat ajatusten herättäjinä ja alustana yrittäjien keskinäiselle verkostoitumiselle. Aiheet orientoivat koulutusiltojen aiheisiin. Kuuteen järjestettyyn aamuinfoihin osallistui yhteensä noin 80 yrittäjää.

Opintomatka Seinäjoelle

Hankkeen päätöstilaisuutena järjestettiin 21.4.2016 opintomatka Seinäjoelle. Matkalla oli mukana 19 osallistujaa. Päivän aikana tutustuttiin Seinäjoen alueelliseen yhteismarkkinointiin, kaupungin keskusta-alueen yritysten yhteistyöhön sekä tutustuttiin yrityksiin paikan päällä. Kotimatka tehtiin Tuurin kautta, jossa kuultiin Veljekset Keskinen Oy:n historiasta ja toiminnasta. Matka-aika hyödynnettiin käymällä läpi mysteryshoppingin ja asiakasraadin tuloksia sekä tutustumalla tulirinki-ajatteluun.

….mitä jäi käteen?

Hankkeen tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan yli 120 henkilöä, joista 44 osallistui useampaan kuin yhteen tilaisuuteen. Osallistujien osaaminen kehittyi, ja esitettyjä toiveita jatkokoulutuksista välitettiin Yritys oppii ja menestyy –hankkeelle.

Paremman palvelun Kuopio –konsepti

Hankeaikana kehitettiin Paremman palvelun Kuopio –konsepti, joka perustuu mukana olevien yritysten osaamisen lisäämiseen koulutuksen keinoin. Koulutusten sisällöt mietittiin hankkeen kehittämisryhmässä hankkeessa saatuja kokemuksia hyödyntäen. Koulutuskokonaisuuden toteuttaa Savon ammatti- ja aikuisopisto, sekä Kuopion Yrittäjät että Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys markkinoivat kokonaisuutta jäsenistölleen ja julkaisevat tiedot koulutuksen käyneistä omissa kanavissaan.

Oppilaitosyhteistyö

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Oppilaitoksesta oli kolme edustajaa hankkeen kuukausittain kokoontuneessa kehittämisryhmässä ja käytännön yhteistyössä yhteyttä pidettiin jatkuvasti.

Opiskelijayhteistyötä tehtiin niin, että opiskelijat suorittivat osana opiskelujaan käytännössä sekä kevään 2015 että 2016 mysteryshopping –kierrokset keskusta-alueiden liikkeissä. Opiskelijoita oli mukana myös hankkeen aloitusseminaarissa paikan päällä osallistuen käytännön järjestelyihin ja työtehtäviin seminaarin aikana. Opiskelijat tekivät myös kyselyä joulun alla Kuopion keskustassa ja kauppakeskuksissa, joka toimi pohjana asiakasraatitoimintaa käynnistettäessä.

Hankkeen aikana markkinoitiin yrittäjille myös Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita työssäoppimisjaksoille sekä luotiin toimintamalli siitä, kuinka yrittäjille viestitään työssäoppimisjaksoista. Yhteistyömallia oppilaitoksen kanssa jatketaan hankkeen jälkeen.

Asiakasraati

Hankkeen aikana aloitettiin asiakasraatitoiminta yhteistyössä Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen kanssa. Raatiin haettiin osallistujia Facebookin kautta ja halukkaita ilmoittautui mukaan niin, että heistä saatettiin valita monipuolisesti eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia, erilaisen elämäntilanteen omaavia edustajia. Raadin ensimmäinen kokoontuminen pidettiin 16.3. ja se oli varsin onnistunut tuottaen monia täysin toteuttamiskelpoisia ajatuksia keskustan kehittämiseksi.

Kuopin Yrittäjät toi asiakasraadin tuloksena saatuja kehittämiskohteita esiin kaupunginjohdon tapaamisissa sekä kaupungin virkamiesjohdolle ja luottamusmiesjohdolle järjestetyllä kehittämiskävelyllä, johon myös kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui. Asiakasraatitoimintaa jatketaan yhteistyössä myös syksyllä 2016.  

Kehittämisryhmä

Hankkeeseen valittu kehittämisryhmä ideoi ja ohjasi hankkeen toimenpiteiden toteuttamista. Kehittämisryhmä kokoontui kymmenen kertaa, ja sen jäseniä olivat:

Jouni Ortju, Kuopion Yrittäjät ry, ryhmän puheenjohtaja
Tuula Palojärvi, Kuopion Yrittäjät ry, ryhmän sihteeri
Kirsi Sisso-Litmanen, Kuopion Yrittäjät ry
Oskari Uotinen, Kuopion Yrittäjät ry
Tilla Martikainen, Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry
Petri Lehtoranta, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kukka-Maaria Flink, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Markku Liukkunen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Kiitokset kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille!