Rovaniemen Yrittäjät

Rovaniemen Yrittäjien säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Yrittäjät Ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön pai-kallisyhdistyksenä kotipaikkanaan Rovaniemen kaupunki. Näissä säännöissä käytetään nimeä paikallisyhdistys. Suomen Yrittäjät ry:tä kutsutaan näissä säännöissä keskusliitoksi.

Yhdistys on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 §

Paikallisyhdistys toimii pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- jatyönantajapoliittisena etujärjestönä.

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjienkannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksipaikallisyhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton ja aluejärjestön kanssa

1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;

2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan sekä tekeeyritystoimintaa koskevia esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttäviranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin;

3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämääkoskevissa asioissa;

4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toiminta-alueellaan;

5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistäsekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä;

6. huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muitatilaisuuksia, sekä

7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi jakehittämiseksi.Paikallisyhdistys voi harjoittaa myös muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyväätaloudellista toimintaa.Paikallisyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys

3 §

Paikallisyhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toiminta-alueella toimivat yksityisessäomistuksessa olevat oikeuskelpoiset yritykset.

Paikallisyhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan ottaa sen toiminta-alueella toimivia yksityishenkilöitä jaoikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka eivät täytä 1 momentin mukaisia varsinaiseksi jäseneksi ottamisenedellytyksiä. Osuuskunnat, joissa pääosa osuuksista on muiden kuin yrittäjien omistuksessa, voivat ollaainoastaan kannatusjäseniä.

Yksityishenkilö voidaan ottaa seniorijäseneksi, jos hänen tai hänen puolisonsa yritys on aiemmin ollutpaikallisyhdistyksen varsinainen jäsen ja henkilö ei enää harjoita yritystoimintaa.

Jäseneksi ottamisesta päättää paikallisyhdistyksen hallitus.

Paikallisyhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksiyhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkistaa sähköisesti ja muulla tavoin.

4 §

Jäsen voi erota paikallisyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti (kirjeellä tai sähköpostitse)paikallisyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa, jolloin semerkitään pöytäkirjaan. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan sanotun vuodenjäsenmaksun täysimääräisenä.

Paikallisyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoaeronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenmaksu ja kannatusmaksu

5 §

Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka määrää keskusliiton valtuusto. Jäsenmaksu onmaksettava valtuuston päättämän maksuajan kuluessa.

Paikallisyhdistyksen uuden varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksu kolmen kuukauden kuluessajäsenyyden alkamisesta.

Jäsenmaksut perii paikallisyhdistyksen varsinaisilta jäseniltä keskusliitto, joka palauttaapaikallisyhdistykselle keskusliiton valtuuston tai aluejärjestön kokouksen päättämän osuuden perityistäjäsenmaksuista.

Paikallisyhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksunperimisestä. Lisäjäsenmaksun perii paikallisyhdistys.

Kannatusjäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannatusmaksun ja seniorijäsenet vuosittainkeskusliiton valtuuston vahvistaman seniorijäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.

Hallinto- ja toimielimet

6 §

Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous.

Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen kokous ja hallitus voivat asioidenvalmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottujatoimielimiä.

Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

Paikallisyhdistyksen kokous

7 §

Paikallisyhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous helmi-huhtikuussa jasyyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kunpaikallisyhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) paikallisyhdistyksenäänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Paikallisyhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai paikallisyhdistyksen kokouksen niinpäättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksenaikana tai ennen kokousta.

8 §

Hallituksen on lähetettävä kutsu paikallisyhdistyksen kokoukseen jäsenille kirjeellä tai sähköpostitsevähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 §

Varsinaisella jäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Yksityisen elinkeinonharjoittajanmuodossa toimiva jäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muunoikeushenkilön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain toiminimenkirjoittajansa taimuun yrityksen toiminnasta päävastuuta kantavan henkilön kautta, joka suoraan tai välillisesti omistaamerkittävän osan yrityksestä.

Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta kalenterivuodelta 2 kuukauttaerääntymisen jälkeen, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä ja seniorijäsenellä on paikallisyhdistyksenkokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Keskusliiton ja aluejärjestön hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua paikallisyhdistyksenja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 15 ja 16 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota onkannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajankannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustajavaatii suljettua lippuäänestystä.

10 §

Paikallisyhdistyksen varsinaisen kokouksen avaa paikallisyhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Paikallisyhdistyksen kevätkokouksessa

• käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekätilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus,

• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisilletilivelvollisille sekä

• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20)vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Paikallisyhdistyksen syyskokouksessa

• vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,

• päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista,

• valitaan yhdistykselle puheenjohtaja joka toinen vuosi,

• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,

• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tällevarahenkilö, sekä määrätään tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan palkkio sekä

• valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraa-vaksi kalenterivuodeksi.Paikallisyhdistyksen muissa kokouksissa kuin varsinaisessa kokouksessa puhetta johtaa yhdistyksenpuheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, tai kummankin estyneenä ollessakokouksen valitsema henkilö.

Hallitus

11 §

Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekävähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä, joiden tulee olla jäsenyritysten edustajia.

Hallituksen kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Ensimmäisen vuodentoimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti tehtävässään enintään kolmekaksivuotiskautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa seuraavaksikalenterivuodeksi sekä sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksenjäseniä, sekä määrää sihteerin ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja yli puoletkaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

12 §

Hallitus käyttää paikallisyhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on

• edustaa paikallisyhdistystä ja hoitaa sen asioita paikallisyhdistyksen kokousten hyväksymien päätösten jaohjeiden mukaan,

• valvoa paikallisyhdistyksen jäsenistön yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekäantamalla lausuntoja,

• toimeenpanna aluejärjestön ja keskusliiton antamat tehtävät,

• päättää paikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten, kannatusjäsenten sekä seniorijäsenten jäseneksiottamisesta ja erottamisesta,

• huolehtia paikallisyhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,

• kutsua kokoon paikallisyhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä kutsua koolleylimääräinen kokous, jos 7 pykälässä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,

• tiedottaa paikallisyhdistyksen jäsenille yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton, aluejärjestön japaikallisyhdistyksen päätöksistä ja toimenpiteistä,

• toimittaa aluejärjestön toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot paikallisyhdistyksen toiminnasta japäätöksistä, sekä

• päättää kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun määrät ja maksuajat.

Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaminen

13 §

Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tairahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus

14 §

Paikallisyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokauttaennen paikallisyhdistyksen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen

15 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa vähintään kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjenmuutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Paikallisyhdistyksen säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksenhyväksyminen.

Paikallisyhdistyksen purkaminen

16 §

Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella ääntenenemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokauttaedellisen kokouksen jälkeen.

Paikallisyhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen jakeskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.