VAASAN YRITTÄJÄT RY – VASA FÖRETAGARE RF

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi paikallisyhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton (Suomen Yrittäjät) ja aluejärjestön (Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät) kanssa

  1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
  2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan tekemällä pienten ja keskikokoisten yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja;
  3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;
  4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toiminta-alueellaan;
  5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä;
  6. huolehtiijäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia, sekä
  7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Vaasan Yrittäjien MISSIO

Parantaa yrittämisen edellytyksiä ja yrittäjien asemaa omalla alueellaan sekä lisätä menestyvää yrittäjyyttä.

Vaasan Yrittäjien VISIO – aktiivinen tahtotila

Vaasan seudusta Suomen yrittäjyyden edelläkävijä.

Menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Tavoitteena yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääntyminen eri organisaatioiden tasolla ja toiminnassa.

Vaasan Yrittäjien ARVOT

ROHKEUS  – vastuullisuus, tavoitteellisuus, intohimo.

LUOTETTAVUUS – yhteisöllisyys, avoimuus, inhimillisyys.

UUSIUTUMINEN – sitoutuneisuus, kuunteleminen, innovatiivisuus.

LOKALFÖRENINGEN VAASAN YRITTÄJÄT RY – VASA FÖRETAGARE RF

Lokalföreningens syfte är att som sakkunnig och påverkare förbättra de allmänna förutsättningarna för företagens och företagarnas lönsamma verksamhet inom sitt eget verksamhetsområde.

För att fullfölja sitt syfte och för att inom sitt verksamhetsområde verksamma företagares gemensamma intressen verkar lokalföreningen i samråd med centralförbundet (Företagarna i Finland) och regionorganisationen (Kust-Österbottens Företagare) genom attfrämja företagsamhet, sund konkurrens och samarbete mellan företag;representera medlemskåren i förhållande till stats- och kommunförvaltningen inom sitt verksamhetsområde genom framställningar, initiativ och utlåtanden som främjar och stöder små och medelstora företas ekonomiska, samhälleliga och arbetsmarknadspolitiska ställning;bedriva informations-, rådgivnings-, utbildnings-, och forskningsverksamhet som gäller företagsverksamhet och arbetsliv;främja utvecklingen av samarbets- och förhandlingsrelationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare inom sitt verksamhetsområde; för sin egen del enligt anvisning sköta uppgifter givna av centralförbundet och regionorganisationen samt genomföra riksomfattande och regionala åtgärder;sköta medlemskårens rekreations-, och fritidsverksamhet genom att ordna utfärder, fester och andra evenemang samti övrigt verka på motsvarande sätt som ovannämnda för att bevaka och utveckla medlemskårens gemensamma intressen och ärenden.

Vasa Företagares MISSION

Förbättra förutsättningarna för företagande och företagarnas ställning inom sitt eget verksamhetsområde samt öka lönsamt företagande.  

Vasa Företagares VISION – aktivt uppsåt

Göra Vasanejden till föregångare inom företagsverksamhet i Finland.

En ökning av framgångsrika företag och företagare samt en förbättring av företagarnas ekonomiska och sociala situation.  Menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Syftet att utvidga samhälleliga aktiviteten hos olika organisationer.

Vasa Företagares VÄRDERINGAR

MOD – ansvar, målmedvetenhet, passion.

PÅLITLIGHET – gemenskap, öppenhet, mänsklighet.

FÖRNYELSE – engagemang, lyhördhet, innovativitet.