Avoimet työpaikat

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä noin puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 377 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Järjestö on sekä suomalaisia yrittäjiä kokoava kansanliike että vaikuttava ja arvostettu elinkeinojärjestö. Meillä pääsee tekemään ja työlläsi on merkitystä.

Suomen Yrittäjien avoimet työpaikat:

AVOIN HAKEMUS: Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen osoitteella rekry@yrittajat.fi.

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely

Onnistuneiden rekrytointien hoitamiseksi käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja. Käsittelemämme tiedot saadaan säännönmukaisesti työnhakijalta itseltään tai muutoin rekrytointiprosessin yhteydessä. Keräämme ja käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia rekrytoinnissa ja työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät alta.

Suomen Yrittäjien työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Yrittäjät ry

Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Kyllikinportti 2

00240 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Yrittäjät / Kaija Rihkajärvi
PL 999
00101 Helsinki
kaija.rihkajärvi@yrittajat.fi

2. Rekisteröidyt

Suomen Yrittäjät ry:n ja Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n työnhakijat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on tarpeen onnistuneen rekrytoinnin hoitamiseksi.

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia rekrytoinnissa ja työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinnissa.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Työnhakijan ansioluettelossa, työhakemuksessa sekä sen liitteissä toimittamat tiedot, kuten

  • nimi
  • yhteystiedot
  • koulutustausta
  • työhistoria

Rekrytointiprosessin yhteydessä syntyvät henkilötiedot, kuten haastattelussa annetut tiedot, suosittelijoilta saadut tiedot tai mahdollisissa soveltuvuus- tai persoonallisuustesteissä syntyvät tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn seuraavin tavoin:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:

Sinulla on oikeus tar­kas­taa sinusta tal­len­ne­tut hen­ki­lö­tie­dot. Pyyn­nös­täsi oikai­semme, täy­den­nämme tai pois­tamme käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nalta vir­heel­li­set, puut­teel­li­set tai van­hen­tu­neet hen­ki­lö­tie­dot.

Tietojen siirtäminen:

Voit halu­tes­sasi saada anta­masi hen­ki­lö­tie­dot, joita käsit­te­lemme auto­maat­ti­sesti suos­tu­muk­sen tai sopi­muk­sen perus­teella, yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa ja saada ne siirretyksi kolmannelle osapuolelle.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus:

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suostumuksen peruuttaminen:

Käsitellessämme henkilötietoja suostumuksen perusteella sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Valitusoikeus:

Voit tehdä vali­tuk­sen viran­omai­selle, mikäli kat­sot, että tie­to­jasi on käsi­telty tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen ja kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön vas­tai­sesti. Valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Käyt­täes­säsi yllä mainittuja oikeuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön Kaija Rihkajärveen.

Varau­dut­han todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­tesi. Voimme tarvittaessa pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti työnhakijalta itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta työnhakijareksiterissä olevia henkilötietoja.

8. Käsittelyn kesto

Työhakemukset ja työnhakua koskevat tiedot säilytetään kaksitoista (12) kuukautta haun päättymisen jälkeen. Työnhakijan suostumuksella voimme käsitellä henkilötietoja tulevaisuudessa avoimeksi tulevia tehtäviä varten.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joille käsittely on rekrytoinnin suorittamiseksi perusteltua.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Päivitetty 23.9.2021

Yrittäjä, pysy kartalla!

Jäsenenä saat yrittäjälle tärkeät uutiset, tarinat ja tietoiskut suoraan sähköpostiisi, Yrittäjät-sovellukseen sekä suosittuun jäsenlehteemme!

Liity jäseneksi