Europarlamenttivaalit 2019

Tavoitteena kestävän kasvun Eurooppa

Europarlamenttivaalit ovat tärkeät myös yrittäjille. Suomen Yrittäjät vaikuttaakin Euroopan unionin asioihin sekä Suomessa että Brysselissä.

Euroopan unioni avaa yrityksille lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat. Suomi on osa unionia ja olemme kaikki EU:n kansalaisia. EU:n neljä vapautta eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat lisänneet kansalaisten hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten ja koko EU:n kilpailukykyä suhteessa globaaleihin markkinoihin.  

Euroopan unioni on myös suomalaisten yritysten kotimarkkina. Yritystemme viennistä noin 60 prosenttia suuntautuu muihin EU-maihin ja tuonnista 73 prosenttia tulee EU-alueen sisältä. Yhdenmukaiset EU-säännöt tarjoavat yhtenäisen yrittäjyyden toimintaympäristön. Tuotteet ja palvelut liikkuvat kohtuullisen vapaasti yli kansallisten rajojen ja sisämarkkinoilla vallitsee tasapuoliset kilpailuedellytykset.  

EU:ssa toimii yli 24 miljoonaa yritystä. Yrityksistä 99,7 prosenttia on pk-yrityksiä. Näistä valtaosa (94%) työllistää alle 10 työntekijää. Yksinyrittäjien merkitys on suuri, sillä ne muodostavat 61 prosenttia kaikista yrityksistä. Kolme työpaikkaa neljästä syntyy pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva. 

Suomen Yrittäjien eurovaaliohjelma

Yrittäjien eurovaaliohjelma sisältää keskeiset viestimme seuraavalle EU-toimikaudelle:

 • Parannetaan pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoilla vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä, jotka edistävät tavaroiden ja erityisesti palveluiden vapaata liikkuvuutta.
 • Varmistetaan, että sovittuja sisämarkkinasääntöjä noudatetaan. Varataan riittävät resurssit EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon ja luodaan tehokkaat valvonta- ja täytäntöönpanomekanismit yhteisten sääntöjen noudattamisen takaamiseksi.
 • Turvataan EU:n kasvu laatimalla säännöt pienet ensin -periaatteen mukaan ja varmistetaan EU:n lainsäädännön oikea-aikainen ja täysimääräinen täytäntöönpano kaikissa jäsenmaissa.
 • Uudistetaan EU:n pk-yrityspoliittinen ohjelma Small Business Act (SBA) vastaamaan nykypäivän yrittäjyyden tarpeita.
 • Sosiaalinen Eurooppa edellyttää menestyviä yrityksiä ja korkeaa työllisyyttä. Otetaan työllistämisen helpottaminen työelämää koskevan EU-sääntelyn strategiseksi tavoitteeksi. Sääntelyyn tarvitaan uusi tasapaino työntekijän suojelun periaatteen ja työmarkkinoiden toimivuuden välille.
 • Varmistetaan, ettei EU:n tasolta luoda jäykkyyksiä työmarkkinoille, vaan edistetään yrityskohtaisuutta työehtojen määrittelyssä.
 • Vauhditetaan EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla yritysten siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja edistetään niiden globaalia edelläkävijyyttä vähäpäästöisessä teknologiassa.
 • Vahvistetaan EU:n globaalia kilpailukykyä siirtymällä koulutuspolitiikasta kohti digitaalisen tietoyhteiskunnan tarpeisiin vastaavaa osaamispolitiikkaa ja nimetään komissioon tästä vastaamaan osaamiskomissaari.
 • Rakennetaan Eurooppaan digitaalista taloutta, joka perustuu datan liikkuvuudelle, älykkään teknologian käytölle, korkealle osaamiselle sekä kuluttajien ja yrittäjien vahvalle keskinäiselle luottamukselle.
 • Edistetään innovaatiovetoista kasvua vahvistamalla EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelman Horisontti Euroopan resursseja ja parantamalla startup- ja pk-yritysten pääsyä sen piiriin.
 • Tuetaan digitaalisten työkalujen ja edistyneen teknologian käyttöönottoa erityisesti pk-yrityksissä EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta.
 • Vahvistetaan tervettä talouspolitiikkaa uudistamalla talous- ja rahaliiton (EMU) rakenne ja lisätään kasvun edellytyksiä parantamalla rahoitusmarkkinoiden toimintaa.
 • Määräenemmistöpäätöksentekoon siirtyminen veroasioissa ei ole toivottavaa, sillä se voisi merkitä heikosti valmisteltujen lainsäädäntöhankkeiden menestymistä tai verotusoikeuden uudelleenjakoa siten, että verotuloja siirtyisi suurempiin jäsenvaltioihin.
 • Varmistetaan uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja -ohjelmista sovittaessa, että EU:n varojen käyttö tukee Euroopan talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn kehitystä, eurooppalaista osaamista sekä laaja-alaista tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.
Eu-vaaliohjelma