Jätehuolto

Kunnissa keskustellaan aika-ajoin siitä, miten asukkaiden jätehuolto tulee järjestää ja minkälaisia vaikutuksia eri järjestämistavoilla on asukkaisiin, yrityksiin sekä toimialan työpaikkoihin. Kunnat vastaavat asumisessa ja omassa toiminnassaan syntyvästä jätteestä ja elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet on lähtökohtaisesti yritysten itsensä järjestettävä. Kunta ei vastaa valtion toimijoiden ja seurakuntien jätteistä, ja nämä kilpailuttavat ja valitsevat jätehuoltonsa toteuttajat lähtökohtaisesti itse.

Kunnat ja kuntien yhteiset jätehuoltoviranomaiset voivat melko vapaasti päättää alueillaan noudatettavista jätteenkuljetusjärjestelmistä sekä varsin pitkälle myös siitä, miten yhteistyö yksityisen sektorin toimijoiden kanssa rakennetaan ja miten paljon toimintamahdollisuuksia yrityksille halutaan omassa kunnassa antaa.

Kunnan oma tai useampien kuntien yhteinen viranomaistoimielin, kuten esimerkiksi jätelautakunta taikka kuntayhtymä, voivat päättää siitä, järjestetäänkö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus kunnan järjestämänä (kunnan malli) vai niin, että kaikki yksityiset kuljetusyritykset voivat tarjota kuntalaisille palvelujaan ja asukkaat voivat itse valita sopivimman yrityksen hoitamaan jätehuoltonsa (kiinteistön haltijan kilpailuttama järjestelmä).

Kuljetustavoista päätetään alueilla demokraattisesti ottaen huomioon muun muassa oman alueen erityispiirteet, yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikka sekä asukkaiden näkemykset. Yrittäjäjärjestö kannattaa avoimia ja toimivia markkinoita, mikä turvataan parhaiten kiinteistön haltijan järjestämällä mallilla. Jätelaki edellyttää yritys- ja markkinavaikutusten selvittämistä, minkä vuoksi yrittäjäjärjestöltä pyydetään varsin usein lausuntoa kuljetusjärjestelmien vaihtoehdoista sekä eri mallien yritysvaikutuksista.

Jätehuolto yrityksissä

Yritykset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuoltonsa järjestämisestä tekemällä suoria sopimuksia jätehuoltopalveluja tarjoavan yksityisen yrityksen kanssa. Jätehuoltosopimuksella elinkeinotoimintaa harjoittava yritys voi siirtää jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät vastuunsa jätehuoltoyritykselle.

Valitse ammattimainen palveluntarjoaja

Jätehuoltopalveluja tarjoavien yritysten tulee täyttää tietyt velvoitteet. Jätealan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, jotta se saa kuljettaa tai välittää jätteitä. Jätettä käsittelevillä yrityksillä tulee olla ympäristölupa.

Jätteitä saa luovuttaa vain vaatimukset täyttäville yrityksille. Ammattimaisesti toimiva yritys esittää viimeistään sopimusta tehtäessä vaadittavat luvat ja dokumentit.

Jätelaki vaatii siirtoasiakirjan mm. vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista. Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys toimittaa esitäytetyn siirtoasiakirjan näitä jätteitä tuottavalle yritykselle tarvittaessa.

Jätelain mukaan jätettä tuottavien yritysten on pidettävä kirjaa jätteistään. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys auttaa toiminnanharjoittajia myös jätehuollon valvontaa varten vaadittavassa jätekirjanpidossa.

Hyödynnä jätteiden materiaalitoria

Jos haluat kilpailuttaa yritystoiminatsi jätehuoltopalvelut tai muuten etsit ammattimaista kumppania, voit jättää tarjouspyyntösi maksutta Materiaalitoriin. Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan.

Jätelaki velvoittaa Materiaalitorin käyttöön sellaiset yritykset, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Koska yksityisillä yrityksillä on tarjolla runsaasti erilaisia jätteen käsittely- ja kuljetuspalveluja eri puolilla maata, on erittäin harvinaista, että yritysten tarvitsee palvelutarjonnan puutteen takia pyytää jätehuollon palveluja kunnalta.

Materiaalipankki

Tutustu Yrittäjien julkaisuihin ja tavoiteohjelmiin

Kuntabarometri

Tutustu kuntabarometrin tuloksiin

Lue lisää

Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta

Tutustu hankintaneuvontaan ja neuvojiin

Lue lisää

Jätehuolto- ja kuljetuksiin liittyvissä lainsäädännön asioissa Suomen Yrittäjissä teitä palvelee

Tiina Toivonen

Lainsäädäntöasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät