Digitalisaatio

Suomen Yrittäjissä uskomme, että vastuu yrityksen kehittämisestä on aina sen omistajilla ja toimivalla johdolla. Tämä pätee myös digitaaliseen liiketoimintaan tai liiketoiminnan digitalisoimiseen. Julkisen vallan tehtävänä on kuitenkin edesauttaa uuden yritystoiminnan syntyä ja vallitsevan yritystoiminnan päivittymistä tukemalla uuden teknologian kehitystä ja käyttöönottoa.

Digitalisaatio eli uusi älykäs tieto- ja viestintäteknologia murtaa teollisen talouden ja yhteiskunnan rakenteita. Näin se luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Samalla se asettaa uusia vaatimuksia niin työntekijöille ja yrittäjille kuin päättäjille ja viranomaisille.

Digipolitiikalle vahva valtuutus

Digitalisaatiolla on oltava keskeisempi asema poliittisessa päätöksenteossa. Kansallinen digipolitiikka tarvitsee kirkkaat tavoitteet, niitä tehokkaasti toimeenpanevan hallinnon sekä vahvaa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Digipolitiikka ei saa sulkeutua yhdeksi politiikkasiiloksi muiden rinnalle. Sen on toimittava hallinnonaloja läpäisten ja niistä riippumattomasti mutta kuitenkin vahvalla valtuutuksella ja vastuuministerin johdolla.

Mitä on tehtävä?

  • Luodaan poikkihallinnollinen digipolitiikan strategia ja johtamisjärjestelmä, jotka ovat perinteisistä ministeriöistä itsenäisen ministerin vastuulla.

Yritysten digitalisoituminen kansalliseksi missioksi

Yritysten digitalisoituminen on edennyt verkkaisesti. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita kasvuhakuisempia ja valmiimpia tarttumaan uuden talouden mahdollisuuksiin. Digitaalisesti suuntautuneiden yritysten määrän kasvattamisen on oltava kansallisen elinkeinopolitiikan keskeisimpiä missioita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavien innovatiivisten yritysten osuuden kasvattamiseen.

Mitä on tehtävä?

  • Käynnistetään yli hallituskausien ulottuva kansallinen yrityskentän digitaalisen uudistumisen ohjelma, joka kasvattaa digitaalisesti suuntautuneiden yritysten määrää ja vahvistaa niiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

Tieto jalostumaan

Jotta tieto olisi entistä käytettävämmässä muodossa ja liikkuisi sujuvammin lisäarvoa luoden, on tiedon yleisiä laatustandardeja sekä toimialakohtaisia käyttöoikeuksia kirkastettava. Julkisten tietovarantojen on oltava aina lähtökohtaisesti avoimia ja vapaasti jatkojalostettavissa, ellei kansalaisten yksityisyyden, yritysten liikesalaisuuksien tai kansallisen turvallisuuden tähden ole perusteltua toimia toisin.

Yrittäjien ymmärrystä tiedon jalostamisen hyödyistä on kohennettava. Lisäksi on varmistettava, että yrittäjillä on käytännössä mahdollisuuksia hallita yrityksensä dataa. Tämä vaatii datamarkkinoiden välittäjätoimijoiden kehittymisen vauhdittamista sekä yksilöiden ja yritysten dataosaamisen vahvistamista. Ohjelmisto-osaamisen lisäksi myös tieto- ja alustatalouden liiketoimintakykyä on lujitettava.

Globaalin tietotalouden markkinoiden on toimittava niin, että kilpailu on reilua eikä epätervettä keskittymistä tapahdu. Yhtä lailla tärkeätä on, että kuluttajien ja yrittäjien luottamus digitalisoituviin tuotteisiin ja palveluihin on vahvaa. Eurooppalaisen tietotalouden mallin on siksi perustuttava kansalaisten yksityisyyden kunnioitukselle ja luottamuksen rakentamiselle.

Mitä on tehtävä?

  • Edistetään kansallisella ja EU-tasolla datan saatavuutta ja liikkuvuutta luomalla tiedolle yleisesti tunnustettuja laatustandardeja ja selkeyttämällä tiedon käyttöoikeuksia.
  • Kehitetään yksilöiden ja yritysten käytännön mahdollisuuksia hallita, jakaa ja myydä dataansa.
  • Kohennetaan yrittäjien ja yritysten ymmärrystä tiedon jalostamisen hyödyistä vahvistamalla tieto- ja alustatalouden liiketoimintaosaamista.
  • Vahvistetaan yksilöiden digitaalisten perustaitojen lisäksi edistynyttä ohjelmisto-osaamista alan koulutusmääriä lisäämällä ja ulkomaisia osaajia Suomeen houkuttelemalla.
  • Varmistetaan kansallisesti ja EU-tasolla, että dataan perustuvan markkinatalouden pelisäännöt ovat reilut ja kilpailumekanismi toimii ja että kuluttajien ja yrittäjien luottamus digitalisoituviin tuotteisiin ja palveluihin säilyy.

Digitalisoinnilla parempaa viranomaisasiointia

Yrittäjät suhtautuvat valtaosin myönteisesti julkisten palveluiden ja viranomaisasioinnin digitalisointiin. Oikein tehtynä digitalisointi järkevöittää viranomaisprosesseja, vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, nostaa palvelutasoa sekä saa aikaan säästöjä. Asioinnin digitalisoituessa on huolehdittava siitä, että yrittäjille on tarjolla riittävästi tukea palveluiden käyttöön.

Digitaalisten yritysasiointiluukkujen määrää on karsittava ja lupa- ja käsittelyprosesseja yhtenäistettävä. Kertaalleen kysyttyjen tietojen on yrittäjän niin toivoessa liikuttava saumattomasti ja turvallisesti viranomaiselta toiselle. Palveluihin tunnistautumisen ja niiden käyttöön valtuuttamisen on toimittava kaikissa tilanteissa.

Mitä on tehtävä?

  • Jatketaan julkisten palvelujen sekä viranomaisasioinnin digitalisointia siten, että ne vastaavat entistä yksilöllisemmin ja ennakoivammin yrittäjien elämän- ja liiketoimintatilanteisiin ja vähentävät hallinnollista taakkaa.

Tietoliikenneverkot ovat perusinfrastruktuuria

Tietoliikenneverkot ovat tietoyhteiskunnan perusinfrastruktuuria, jonka kattavuudesta ja laadusta ei tule tinkiä. Tulevaisuuden palvelut edellyttävät entistä nopeampia yhteyksiä. Langattomat verkot eivät tähän tiedonsiirtotarpeeseen pysty yksin vastaamaan. Seuraavan sukupolven langattomien verkkojen toiminta vaatii huippunopeata valokuitu- ja tukiasemaverkkoa. Sen rakentaminen on edennyt liian hitaasti. Tähän markkinaongelmaan yksityisen ja julkisen sektorin on etsittävä yhdessä ratkaisuja.

Mitä on tehtävä?

  • Varmistetaan, että Suomen tietoliikenneverkot ovat nopeudeltaan, kattavuudeltaan ja toimintavarmuudeltaan maailman huippua.

Julkinen sektori alustana palveluekosysteemeille

Julkista sektoria on aktiivisesti rakennettava alustaksi yhteiskunnallisille palveluekosysteemeille, jotka sisältävät niin julkisia kuin yksityisiä toimijoita. Kaiken ytimessä on avoimien rajapintojen kautta liikkuva, ajantasainen, laadukas ja asiakkaan suostumuksella hyödynnettävä tieto.

Mitä on tehtävä?

  • Avataan julkisin varoin kerättyä tietoa yksityisyyden ja liikesalaisuuksien suoja huomioiden ja vauhditetaan julkisen sektorin kehitystä tiedon jakamiseen ja jalostamiseen perustuvien palveluekosysteemien alustaksi.

Lisätietoja: