Yrityksen toiminimi

Jokaisella yrityksellä on toiminimi eli yksinoikeus tiettyyn nimeen. Yrityksen käyttämätön toiminimi voi estää uusien toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröinnin.

Toiminimi on tavaramerkin ohella keskeisin elinkeinotoiminnassa käytettävä tunnusmerkki. Se on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää harjoittamassaan toiminnassa.

Toiminimi voi olla niin henkilötoiminimi, kuten esimerkiksi Ville Virtanen Ky tai niin kutsuttu reaalitoiminimi, esimerkiksi Rautaruukki Oyj. Toiminimestä käy ilmi liiketoiminnan yritysmuoto.

Yrityksellä voi olla toiminimen lisäksi myös rinnakkaistoiminimi, joka on toiminimen käännös jollekin toiselle kielelle. Tämän käännöksen on kuitenkin vastattava sisällöllisesti suomenkielistä nimeä.

Sinulla voi myös olla yksi tai useampi aputoiminimi. Aputoiminimi on tunnus, jonka avulla kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa tiettyä osaa toiminnastaan. Aputoiminimeen pätevät pääosin samat säännökset kuin varsinaiseen toiminimeen.

Yksinoikeuden tiettyyn toiminimeen voit saada joko rekisteröimällä sen kaupparekisteriin tai vakiinnuttamalla sen. Toiminimi ei saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen, eikä se saa myöskään olla sekoitettavissa toiseen, suojattuun toiminimeen tai tavaramerkkiin.
Rekisteröinti ja yksinoikeus on lähtökohtaisesti voimassa hakemuksen saapumispäivästä ja tämän jälkeen pysyvästi siihen saakka, kunnes toiminimen tai aputoiminimen haltija tekee ilmoituksen elinkeinotoiminnan lopettamisesta.

Käyttämättömät toiminimet usein estävät uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin.

Aiemmin toiminimi oli mahdollista kumota toiminimilaissa määrätyin perustein vain tuomioistuimessa. Nykyään kumoamista on mahdollista hakea myös Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH), kun perusteena on toiminimen käyttämättömyys. Toiminimi on jatkossa mahdollista kumota joko kokonaan tai osittain.

Kaupparekisterissä on noin 600 000 rekisteröityä toiminimeä ja lisäksi tuhansittain suojattuja aputoiminimiä. On tavanomaista, että rekisteröity toiminimi muodostuu esteeksi toisen tavaramerkin tai toiminimen rekisteröinnille, vaikkei kyse olisi saman toimialan toiminnasta.

Jos yrityksen toimialana on kaupparekisterissä ns. yleistoimiala (”kaikki laillinen liiketoiminta”), yrityksen on syytä täsmentää toimialakuvauksensa vastaamaan todellista toimialaa. Muutoin yrityksen toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkeille ja muille toiminimille laajasti kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta. Toiminimilain lähtökohta on, että vain käytössä olevia nimiä suojataan. Suoja kohdistuu siihen toimialaan, jolla yritys tosiasiassa toimii.

Jos yrityksen toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta, mutta yritys toimii esimerkiksi vain rakennusalalla, yrityksen toiminimi voidaan saada kumotuksi muilla toimialoilla kuin rakennusalalla. Käytännössä siis toinen yritys, joka haluaisi esimerkiksi rekisteröidä itselleen toiminimeä vastaavan tavaramerkin majoitus- ja ravitsemistoimintaa varten, voisi vaatia PRH:lta esteenä olevan toiminimen kumoamista.

Kumoaminen on mahdollista vain, jos toiminimeä ei ole käytetty majoitus- ja ravitsemistoiminnassa edellisen viiden vuoden aikana eikä sen haltija osoita käyttämättömyydelle hyväksyttävää syytä. Jos PRH kumoaisi toiminimen osittain majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kumoamista hakenut yritys voisi rekisteröidä saman nimen omaksi tavaramerkikseen kyseiselle toimialalle.

Kumoamismenettely ei aina ole edes tarpeen, vaan aikaisemman toiminimen haltija voi myös antaa tavaramerkin rekisteröintiin suostumuksen.

Voit hakea toiminimen kumoamista PRH:lta silloin, kun toisen yrityksen toiminimen rekisteröinnistä aiheutuu yrityksellesi haittaa. Haitta voi aiheutua esimerkiksi tilanteesta, jossa toiminimi estää sekoitettavissa olevan tavaramerkin rekisteröinnin. PRH:lta toiminimen kumoamista voit hakea kuitenkin vain sillä perusteella, että toiminimeä ei ole käytetty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Toiminimen kumoamista jollakin muulla perusteella voi hakea vain tuomioistuimelta.

Osittainen toiminimen kumoaminen on uusi mahdollisuus erityisesti tilanteisiin, joissa toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkin rekisteröinnille. Osittainen kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminimeä ei voi käyttää enää yrityksen nimenä tietyllä toimialalla.

PRH ratkaisee toiminimen kumoamista koskevan asian hakemuksen ja hakijan antaman selvityksen perusteella. PRH pyytää myös toiminimen haltijalta lausunnon asiasta, joten tämänkin antama selvitys otetaan huomioon.

Hakijan on selvitettävä hakemuksessaan, miksi toiminimi pitäisi kumota. Hakijan on syytä esittää myös selvitystä siitä, ettei toiminimeä ole käytetty edellisen viiden vuoden aikana.

Kumottavaksi haetun toiminimen haltijan on oltava itse aktiivinen, jos hän haluaa välttyä kumoamiselta. Toiminimen haltijan on esitettävä omassa lausunnossaan selvitys toiminimen käytöstä sillä toimialalla, joka sille on kaupparekisteriin merkitty tai jolta sitä haetaan kumottavaksi. Jos toiminimeä ei ole käytetty, haltija voi pyrkiä osoittamaan, että käyttämättömyydelle on ollut hyväksyttävä syy.

Jos toiminimi kumotaan, se poistetaan kaupparekisteristä tuomioistuimen tai PRH:n ilmoittaman määräajan kuluttua. Yritys jää tällöin kaupparekisteriin ilman nimeä. Jos toiminimi kumotaan osittain, PRH osoittaa toiminimen haltijan rekisteröimään kokonaan uuden toiminimen tai vaihtoehtoisesti muuttamaan toimialaansa ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Lue lisää toiminimen kumoamisesta.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Aiheeseen liittyvät uutiset