Tavaramerkki ja yrityksen toiminimi

Yksinoikeus tavaramerkkiin on tehokas tapa saada suojaa omalle brändille. Voit rekisteröidä tavaramerkin Suomessa tai suoraan koko EU:ssa. Jokaisella yrityksellä on toiminimi eli yksinoikeus tiettyyn nimeen. Yrityksen käyttämätön toiminimi voi estää uusien toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröinnin.

Tavaramerkki

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksesi tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki on tyypillisesti esimerkiksi sana, kuvio tai niiden yhdistelmä. Tavaramerkki voi olla myös esimerkiksi iskulause, pakkauksen muoto, ääni, väri tai jokin muu erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä. Esimerkiksi urheilubrändi Niken tuttu slogan ”Just do it” on rekisteröity tavaramerkiksi, samoin Adidaksen logo.

Tavaramerkiltä ei edellytetä enää graafista esitettävyyttä, joten myös kolmiulotteiset merkit ja liikettä sisältävät merkit ovat mahdollisia. Tavaramerkin voi esittää esimerkiksi äänitiedostona, eikä graafinen esittäminen nuotteina ole enää välttämätöntä.

Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä tai markkinoinnissa. Erottumisen ja alkuperän osoittamisen ohella tavaramerkin tarkoituksena on osoittaa, että samalla merkillä varustettu tavara on laadultaan samanlaista. Lisäksi tavaramerkkiä käytetään tuomaan kilpailuetua suhteessa muihin elinkeinoharjoittajiin ja helpottamaan tuotteiden markkinointia. Tavaramerkki voidaan myös myydä tai lisensoida, joten tavaramerkillä on liiketoiminnassa lukuisia käyttötapoja.

Tavaramerkkiä haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Rekisteröinnillä hankittu yksinoikeus on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä lukien. Se voidaan uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan, niin monta kertaa kuin halutaan.

Vaihtoehtoisesti yksinoikeuden voi saada vakiinnuttamalla. Tavaramerkki on vakiintunut, kun se on tullut kohderyhmässään yleisesti tunnetuksi juuri tietyn yrityksen tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä. Vakiintuminen voi olla kuitenkin vaikea näyttää toteen, joten on aina suositeltavaa rekisteröidä tavaramerkki. Siitä ei myöskään saa minkäänlaista todistusta, jos yksinoikeus tavaramerkkiin on syntynyt vakiinnuttamalla.

Tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen, eikä se saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Erottamiskyvyllä tarkoitetaan sitä, ettei sellainen merkki, joka yksinomaan tai ainoastaan pienin muunteluin ilmaisee tavaran lajia, laatua, paljoutta tai hintaa, voi tulla tavaramerkkinä rekisteröidyksi kuin ainoastaan erityisissä poikkeustapauksissa. Tavaramerkki ei saa myöskään olla sekoitettavissa toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Kansallisen tavaramerkin vaihtoehto on EU-tavaramerkki. Sen tuottama yksinoikeus on suomalaista tavaramerkkiä laajempi, sillä EU-tavaramerkki on voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Liiketoiminnan tarpeet vaikuttavat siihen, kannattaako tavaramerkki suojata kansallisesti vai EU-tavaramerkkinä. Jos toimintaa on Suomen lisäksi muissa EU-maissa, EU-tavaramerkki voi olla käyttökelpoisempi.

EU-tavaramerkkiä haetaan EU:n teollisoikeuksien virastolta EUIPO:lta. EU-tavaramerkin rekisteröintiprosessi eroaa jonkin verran suomalaisesta tavaramerkistä. EU-tavaramerkki on myös hinnaltaan kalliimpi, mutta sillä saa maantieteellisesti laajan suojan helposti.

Lue tarkemmin EUIPOn sivuilta

Rekisteröintihakemuksesta on ilmettävä, mille tavaroille ja palveluille tavaramerkkiä haetaan. Tavaramerkki rekisteröidään aina yhteen tai useampaan tavara- ja palveluluokkaan, joita on yhteensä 45.

Tavaramerkkien luokituksen käytännöt ovat vaihdelleet. Sen vuoksi tavaramerkkirekisterissä on eri tavoin luokiteltuja merkkejä, joiden suojan laajuutta on hankala määrittää.

Lue lisää tavaramerkistä PRH:n sivuilta.

Lisätietoa PRH:n tavaramerkkitietopalvelusta.

Lue lisää tavaroiden ja palveluiden luokituksesta.

Vanhojen tavaramerkkien luokituksen tulkinta yhdenmukaistettiin uudella tavaramerkkilailla, joka tuli voimaan 1.5.2019. Nyt tavaramerkki suojaa vain niitä tavaroita ja palveluita, jotka on rekisteröinnissä yksilöity selvästi ja täsmällisesti. Pelkkä viittaus tietyn luokkanumeron tai luokkaotsikon tavaroihin ja palveluihin ei siis enää riitä.

Vanhan tavaramerkkilain aikana rekisteröityjen tavaramerkkien luokitus on täsmennettävä uuden tulkinnan mukaiseksi, kun tavaramerkki uudistetaan ensimmäistä kertaa uuden tavaramerkkilain voimaantulon jälkeen. Luokituksen täsmentäminen tulee siis tehtäväksi viimeistään kymmenen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Luokitusten täsmentäminen on tarpeen tavaramerkkirekisterin selkeyden vuoksi.

Lue lisää täsmentämisestä PRH:n sivuilta.

Rekisteröidyn tavaramerkin luokituksen täsmentäminen ei ole pakollista. Kaikkien tavaramerkkien täsmentäminen ei välttämättä ole edes tarpeen. Täsmentämistarve riippuu siitä, mille tavaroille ja palveluille merkkiä tosiasiassa käytetään ja siitä, sisältyvätkö tavarat ja palvelut sen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen, jonka rekisteröinti kattaa.

Yrityksen on kuitenkin syytä selvittää, suojaako tavaramerkki luokituksen tulkinnan muutoksen jälkeen niitä tavaroita ja palveluita, joita varten merkki on rekisteröity. Jos täsmentämistä ei tee, tavaramerkin tuottama suoja saattaa kaventua.

Täsmentäminen tehdään PRH:lle annettavalla ilmoituksella. Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi ja täsmällisesti ne tavarat ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään.

PRH lähettää tavaramerkin haltijalle muistutuksen tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisesta. Samassa yhteydessä PRH myös ilmoittaa täsmentämismahdollisuudesta ja määräajasta, jossa täsmennys on tehtävä. Jotta viestit saa, tavaramerkin haltijoiden on syytä päivittää yhteystietonsa tavaramerkkirekisteriin.

Luokituksen täsmentäminen voi olla monimutkaista. Jotta täsmennysilmoitus tulisi tehtyä oikein eikä tavaramerkin suoja kaventuisi vahingossa, kannattaa harkita tavaramerkkiasiamiehen käyttämistä luokituksen täsmentämisilmoituksen tekemiseen.

Toiminimi

Toiminimi on tavaramerkin ohella keskeisin elinkeinotoiminnassa käytettävä tunnusmerkki. Se on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää harjoittamassaan toiminnassa. Toiminimi voi olla niin henkilötoiminimi, kuten esimerkiksi Ville Virtanen Ky tai niin kutsuttu reaalitoiminimi, esimerkiksi Rautaruukki Oyj. Toiminimestä käy ilmi liiketoiminnan yritysmuoto.

Yrityksellä voi olla toiminimen lisäksi myös rinnakkaistoiminimi, joka on toiminimen käännös jollekin toiselle kielelle. Tämän käännöksen on kuitenkin vastattava sisällöllisesti suomenkielistä nimeä.

Sinulla voi myös olla yksi tai useampi aputoiminimi. Aputoiminimi on tunnus, jonka avulla kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa tiettyä osaa toiminnastaan. Aputoiminimeen pätevät pääosin samat säännökset kuin varsinaiseen toiminimeen.

Yksinoikeuden tiettyyn toiminimeen voit saada joko rekisteröimällä sen kaupparekisteriin tai vakiinnuttamalla sen. Toiminimi ei saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen, eikä se saa myöskään olla sekoitettavissa toiseen, suojattuun toiminimeen tai tavaramerkkiin.
Rekisteröinti ja yksinoikeus on lähtökohtaisesti voimassa hakemuksen saapumispäivästä ja tämän jälkeen pysyvästi siihen saakka, kunnes toiminimen tai aputoiminimen haltija tekee ilmoituksen elinkeinotoiminnan lopettamisesta.

Käyttämättömät toiminimet usein estävät uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin. Kaupparekisterissä on noin 600 000 rekisteröityä toiminimeä ja lisäksi tuhansittain suojattuja aputoiminimiä. On tavanomaista, että rekisteröity toiminimi muodostuu esteeksi toisen tavaramerkin tai toiminimen rekisteröinnille, vaikkei kyse olisi saman toimialan toiminnasta.

Toiminimen kumoamista voidaan hakea tuomioistuimelta tai Patentti- ja rekisterihallitukselta. Kumoamista on haettava tuomioistuimelta, jos sen perusteena on toiminimen lainvastaisuus tai se, että toiminimen haltija ei ole enää elinkeinonharjoittaja. Jos perusteena on toiminimen käyttämättömyys, kumoamista voidaan hakea tuomioistuimelta tai Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Toiminimi on mahdollista kumota joko kokonaan tai osittain.

Jos yrityksen toimialana on kaupparekisterissä ns. yleistoimiala (”kaikki laillinen liiketoiminta”), toiminimi muodostuu lähtökohtaisesti esteeksi muille toiminimille ja myös tavaramerkeille, jotka ovat sekoitettavissa siihen. Toiminimilain lähtökohta kuitenkin on, että vain käytössä olevia nimiä suojataan. Suoja kohdistuu siihen toimialaan, jolla yritys tosiasiassa toimii.

Jos yrityksen toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta, mutta yritys toimii esimerkiksi vain rakennusalalla, yrityksen toiminimi voidaan saada kumotuksi muilla toimialoilla kuin rakennusalalla. Käytännössä siis toinen yritys, joka haluaisi esimerkiksi rekisteröidä itselleen toiminimeä vastaavan tavaramerkin esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoimintaa varten, voisi vaatia PRH:lta esteenä olevan toiminimen kumoamista.

Kumoaminen on mahdollista vain, jos toiminimeä ei ole käytetty majoitus- ja ravitsemistoiminnassa edellisen viiden vuoden aikana eikä sen haltija osoita käyttämättömyydelle hyväksyttävää syytä. Jos PRH kumoaisi toiminimen osittain majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kumoamista hakenut yritys voisi rekisteröidä saman nimen omaksi tavaramerkikseen kyseiselle toimialalle.

Kumoamismenettely ei aina ole tarpeen. Aikaisemman toiminimen haltija voi myös antaa tavaramerkin rekisteröintiin suostumuksen.

Voit hakea toiminimen kumoamista PRH:lta silloin, kun toisen yrityksen toiminimen rekisteröinnistä aiheutuu yrityksellesi haittaa. Haitta voi aiheutua esimerkiksi tilanteesta, jossa toiminimi estää sekoitettavissa olevan tavaramerkin rekisteröinnin. PRH:lta toiminimen kumoamista voit hakea kuitenkin vain sillä perusteella, että toiminimeä ei ole käytetty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Toiminimen kumoamista jollakin muulla perusteella voi hakea vain tuomioistuimelta.

Osittainen toiminimen kumoaminen on uusi mahdollisuus erityisesti tilanteisiin, joissa toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkin rekisteröinnille. Osittainen kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminimeä ei voi käyttää enää yrityksen nimenä tietyllä toimialalla.

PRH ratkaisee toiminimen kumoamista koskevan asian hakemuksen ja hakijan antaman selvityksen perusteella. PRH pyytää myös toiminimen haltijalta lausunnon asiasta, joten tämänkin antama selvitys otetaan huomioon.

Hakijan on selvitettävä hakemuksessaan, miksi toiminimi pitäisi kumota. Hakijan on syytä esittää myös selvitystä siitä, ettei toiminimeä ole käytetty edellisen viiden vuoden aikana.

Kumottavaksi haetun toiminimen haltijan on oltava itse aktiivinen, jos hän haluaa välttyä kumoamiselta. Toiminimen haltijan on esitettävä omassa lausunnossaan selvitys toiminimen käytöstä sillä toimialalla, joka sille on kaupparekisteriin merkitty tai jolta sitä haetaan kumottavaksi. Jos toiminimeä ei ole käytetty, haltija voi pyrkiä osoittamaan, että käyttämättömyydelle on ollut hyväksyttävä syy.

Jos toiminimi kumotaan, se poistetaan kaupparekisteristä tuomioistuimen tai PRH:n ilmoittaman määräajan kuluttua. Yritys jää tällöin kaupparekisteriin ilman nimeä. Jos toiminimi kumotaan osittain, PRH osoittaa toiminimen haltijan rekisteröimään kokonaan uuden toiminimen tai vaihtoehtoisesti muuttamaan toimialaansa ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Lue lisää toiminimen kumoamisesta.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Tutustu koulutustarjontaan

Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi