Sairastuminen ja työkyvyttömyys

Sairastumisen tai tapaturman kohdatessa et jää yrittäjänä ilman tukea. Vaihtoehtoina ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläke. Tällä sivulla avataan tukimuotoja ja niiden edellytyksiä.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Yrittäjänä myös sinulla on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, joka korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta kahden vuoden tarkastelujakson aikana. Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Sairauspäivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien.

Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, kuten palkansaajilla.

Niin sanotulta yleiseltä omavastuuajalta (sairaspäivät 2 – 10) yrittäjälle maksettavan etuuden nimi on YEL-päiväraha, joka työkyvyttömyyden pitkittyessä vaihtuu yleisen omavastuuajan jälkeen sairauspäivärahaksi.

Omavastuuaika kaikilla on ainoastaan yhden arkipäivän pituinen, jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 päivän sisällä edellisen sairauspäivärahan maksamisesta ja edellinen työkyvyttömyys on kestänyt vähintään 10 arkipäivää.

YEL-päivärahan saamisen edellytyksenä tarvitset vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Varsinaisen sairauspäivärahan osalta edellytetään työkyvyttömyyden ensimmäisen 60 päivän ajalta yleensä vähintään lääkärin A-todistusta ja sen jälkeen laajempaa B-todistusta.

Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siten yksi kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Vuosituloon huomioidaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja/tai MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos sinulla on yritystoiminnan ohella esimerkiksi palkkatuloa työskentelystä toiselle, se huomioidaan sairauspäivärahan määrässä. Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on aina vähintään vähimmäismääräinen.

Yleiseltä omavastuuajalta (päivät 2–10) maksettavassa niin sanotussa YEL-päivärahassa huomioidaan vain YEL-työtulo. YEL-päivärahassa ei sovelleta säännöstä vähimmäispäivärahan maksamisesta, mikäli työtulosi on ollut pieni, eli YEL-päiväraha voi olla tuolta ajalta myös pienempi kuin vähimmäispäiväraha.

Osasairauspäiväraha hyvä vaihtoehto yrittäjälle

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä ja paluuta työhön. Se on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle yrittäjälle tai työntekijälle. Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan jälkeen. Jos osasairauspäivärahaa haetaan suoraan ilman edeltävää sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahassa on normaali omavastuuaika.

Osa-aikaisena työhön paluusi on vapaaehtoinen järjestely, joka ei saa vaarantaa terveyttäsi eikä toipumistasi. Osasairauspäivärahan edellytyksenä onkin sinua hoitavan työterveyslääkärin arvio siitä, että työhön paluu osasairauspäivärahan turvin on mahdollista toipumista vaarantamatta. Jotta voit yrittäjänä saada osasairauspäivärahaa, työmääräsi pitää vähentyä 40–60 prosenttia työkyvyttömyyttä edeltävästä ajasta.

Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivää kahden vuoden tarkastelujakson aikana.

Sairauspäivärahapäivän enimmäisajan jälkeen

Jos olet edelleen työkyvytön sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen, sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Jos olet enimmäisajan täyttymisen jälkeen palannut työhön, mutta sama sairaus edelleen aiheuttaa työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa sairauspäivärahaa vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt. Sairauspäivärahan lisäpäivät maksetaan omavastuuajan jälkeen.

Lisäpäiviä voidaan maksaa yhdessä tai useammassa jaksossa enintään 50 arkipäivältä. Tämän jälkeen Kela maksaa päivärahaa saman sairauden perusteella vasta, kun edellisestä työkyvyttömyysjaksosta on kulunut vuosi.

Jos työkyvyttömyytesi syynä on uusi sairaus, Kela voi maksaa päivärahaa, vaikka päivärahan enimmäisaika on aiemman sairauden vuoksi täyttynyt.

Työkyvyttömyysetuuden edellytykset

Sairas tai vammautunut ihminen ei välttämättä ole aina työkyvytön.

Työkyvyttömyysetuuksien saamisen edellytyksenä kuitenkin on, että olet sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään, jolloin voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan. Jos olet kykenemätön tekemään mitä tahansa työtä, jota sinun voidaan kohtuudella edellyttää tekevän ja tästä syystä hänen toimeentulonsa kärsii, voi olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Tapaturmavakuutuksesta maksettavien korvausten osalta lisäedellytyksenä on, että työkyvyttömyys johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista.

Työkykysi arvioi ja mahdollisen sairausloman kirjoittaa hoitava lääkäri. Kansaneläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön lääkärit arvioivat etuuksia haettavassa hoitavan lääkärin lausunnon perusteella, onko sinulla oikeus eri vakuutuslajien mukaisiin etuuksiin.

Työkyvyttömän yrittäjän toimeentulo

Kun on kyseessä alle vuoden kestävä työkyvyttömyys, toimeentulosi turvataan Kelan sairauspäivärahalla. Pidemmissä työkyvyttömyystilanteissa puolestaan on mahdollista saada työkyvyttömyyseläkettä.

Tapaturma tai ammattitauti?

Mikäli työkyvyttömyytesi on seurausta tapaturmasta tai sairaus on ammattitauti ja sinulla on vapaaehtoinen lakisääteinen tapaturmavakuutus, voit saada korvauksia myös tästä vakuutuksesta. Lue lisää yrittäjän vapaaehtoisista vakuutuksista.

Lisätietoa Kelan sivuilla

Aiheeseen liittyvät uutiset