Mikä on YEL?

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaisella YEL-vakuutuksella yrittäjänä vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka tuo turvaa yrittäjän omaisille.

Voit toki ottaa muita haluamiasi vakuutuksia tai sijoittaa ja säästää rahaa eläkepäivien varalle, mutta et voi korvata lakisääteistä YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja sinun on otettava se kuuden kuukauden kuluessa vakuutettavan yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka ottaisit vakuutuksen yrittäjyyden aloittamisen jälkeen, se tulee voimaan takautuvasti yritystoiminnan alkamisesta lukien.

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos:

  • olet 18–69-vuotias
  • toimit yrittäjänä vähintään neljä kuukautta
  • Työtulo, eli työpanoksen arvo, on vähintään 8 575,45 euroa (vuonna 2023)
  • olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja (eli toiminimiyrittäjä),
  • avoimen yhtiön yhtiömies,
  • kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömies,
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka itse omistaa osakkeista yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia.
    Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimitusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa tai tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä.

Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Voit ottaa eläkevakuutuksesi joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos alallasi toimii sellainen.

Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

Vaikka YEL-vakuutus on nimensä mukaisesti eläkevakuutus, se määrittää paljon muutakin. Sairausvakuutusmaksu, vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha määrittyvät YEL-työtulon perusteella.

Lyhyesti: Kaikki etuuksien summat perustuvat maksamasi YEL-työtulon tasoon, eivätkä esimerkiksi verotuksessa vahvistettuun ansiotuloon! Ainoa poikkeus on toimeentulotuki, jonka osalta arvioidaan yrittäjän todellisia tuloja.

Mikä on YEL-maksun perusta, eli työtulo?

YEL-vakuutusmaksun määrä perustuu työtuloon, eli työpanoksesi arvoon. Lain mukaan työtulon pitää olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.

Vuoden 2023 alusta lukien lakia täsmennettiin siten, että työtuloa vahvistaessaan eläkelaitos pitäisi saman ammattitaidon omaavan henkilön palkkana ja korvauksena yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkkaa ja ottaa huomioon muut yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot. Kyse on siis kokonaisharkinnasta. Eläketurvakeskuksen eläkeyhtiöille antamaan ohjeistukseen työtuloa vahvistettaessa huomioitavista seikoista voit tutusta täällä.

Koko sääntelyn perusajatus on jatkossakin se, että yrittäjän YEL-työtulon pitää vastata palkkaa, joka kohtuudella pitäisi maksaa työntekijälle, joka tekisi samaa työtä kuin yrittäjä tekee. Jos esimerkiksi yrityksen liikevaihto tai kannattavuus ei mahdollista ko. toimialan (jos toimiala on edes yksiselitteisesti määriteltävissä) mediaanipalkkaa vastaavan palkan maksamista työntekijälle, ei tällaista summaa tällöin voida myöskään vahvistaa YEL-työtuloksi. Lisäksi on selvää, ettei työpanoksen arvoa voida välttämättä edes arvioida jonkin tietyn toimialan mediaanipalkkojen perusteella, koska yrittäjä voi toimia samaan aikaan useilla toimialoilla ja tehdä monenlaista työtä. Yrittäjyyttä on monenlaista eikä sitä tai sen perusteella määriteltävää työpanoksen arvoa voida aina typistää yksioikoisesti yksittäisen toimialan mediaanipalkan määräiseksi. Sääntelyn perusteluissa on todettu, että koska yhtä, kaikille yrittäjille poikkeuksetta sopivaa työtulosääntöä ei kuitenkaan ole, eläkelaitoksen tulisi käyttää työtulon vahvistaessaan kokonaisharkintaa ja ottaa huomioon tasapainoisesti kaikki sillä olevat ja sille esitetyt tiedot, kun niillä on vaikutusta yrittäjän työtuloon.

YEL-työtulo voi muuttua niillä yrittäjillä, jotka tekevät selkeästi päätoimista työtä, joiden liiketoiminta on laajaa ja vakiintunutta ja jotka ovat pidemmän ajan alivakuuttaneet itsensä tarkoituksellisesti väärälle tasolle. Eläkeyhtiö tarkistaa vuoden 2023 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Eläkeyhtiö tarkistaa vuoden 2024 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on välillä 15 000─25 000 euroa, ellei heidän työtuloonsa ole tehty tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana ja vuoden 2025 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on yli 25 000 euroa, ellei työtuloon ole tehty tarkistusta viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana. Olennaisena tarkistuksena pidetään Eläketurvakeskuksen ohjeen mukaan vähintään 15 prosentin muutosta työtuloon. Voimaantulovaiheen jälkeen YEL-työtulot tarkistettaan aina 3 kalenterivuoden välein.

Jotta yrittäjillä on aikaa varautua mahdolliseen työtulon ja vakuutusmaksun nousuun, säädetään voimaantulosäännöksissä enimmäiskorotuksesta työtuloon. Enimmäiskorotusraja koskee lain voimaantulon jälkeen ensimmäistä ja toista työtulotarkistusta niillä yrittäjillä, joilla on ollut YEL-vakuutus voimassa lain muutosten voimaantullessa 1.1.2023. Vuotuista työtuloa voidaan nostaa heillä korkeintaan 4000 eurolla/ kerta. Työtulon alarajalle vahvistettu työtulo voi nousta ensimmäisessä työtulon tarkistuksessa siten korkeintaan noin 12 575,45 euroon vuoden 2023 tasossa. Maksiminoston vaikutus YEL-vakuutusmaksuun on 80 euroa kuukaudessa. Koska vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen kuluerä, on vaikutus yrittäjän kuukausimenoihin kuitenkin edellä mainittua pienempi.

Paljonko YEL-maksua täytyy maksaa?

YEL-maksu on prosentuaalinen määrä työtulostasi 12 kuukauden ajanjaksolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa osuuden vuosittain.

YEL-maksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiailla pienempi kuin 53-62-vuotiailla yrittäjille. Heille kertyy myös vähemmän eläkettä. Vuoden 2025 jälkeen maksut ja karttumat yhdenmukaistuvat kaikilla ikäryhmillä. Vuonna 2022 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia YEL-työtulosta.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, voit käyttää jäljelle jääneen ajan toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Yrittäjät usein vertaavat omaa vakuutusmaksuaan työntekijöiden TyEL-maksuun, joka on noin neljäsosa yrittäjien YEL-maksusta. Jos kuitenkin huomioidaan myös työnantajan maksama TyEL-maksu, YEL- ja TyEL-maksut ovat samansuuruiset.

Joustaako YEL-maksu, jos tilanteeni muuttuu?

Voit parantaa karttuvaa eläkettä, maksamalla suurempaa YEL-maksua 10-100 prosenttia. Jousto toimii myös alaspäin 10-20 prosenttia.

Jousto koskee aina vain yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman kalenterivuoden aikana voit joustaa YEL-maksuissa vain kerran. Joustoa tulee hakea eläkevakuutusyhtiöltä sen kalenterivuoden aikana, jona joustoa vakuutusmaksuusi haluat. Alaspäin joustoa voi käyttää vain kolmena vuonna seitsemän vuoden jaksossa. Joustomahdollisuuden käyttö ei vaikuta muihin sosiaalivakuutusmaksuihisi eikä muihin kuin eläke-etuuksiin. YEL-työtulosi pysyy siis samana, ja pienempi tai suurempi vakuutusmaksu vaikuttaa ainoastaan eläkekertymään, mutta ei muihin sosiaaliturvaetuuksiin.

Voit maksaa vakuutusmaksun myös useammassa erässä. YEL-vakuutusmaksut ovat maksajansa verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.

Yrittäjän eläke

YEL-vakuutusmaksu kerryttää yrittäjän eläkettä. Lue tarkempaa tietoa yrittäjän eläkkeen karttumisesta ja eläkepäätöksen hakemisesta.

Aiheeseen liittyvät uutiset