Yrityksessä työskentelevän perheenjäsenen sosiaalivakuuttamisesta

Suomen Yrittäjien jäseninä olevista työnantajayrityksistä moni työllistää yrittäjän perheenjäseniä. Yksinyrittäjän ensimmäinen työntekijä tuleekin usein yrittäjän lähipiiristä.

Voit tehdä työsopimuksen myös perheenjäsenten kesken. Sosiaaliturvalainsäädännössä perheenjäsentä kohdellaan kuitenkin tilanteesta riippuen joskus yrittäjänä ja joskus työntekijänä. On syytä olla tarkkana palkattaessa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, jolla on yrityksessäsi määräysvaltaa joko omistuksen tai muulla perusteella.

Työlainsäädäntö ei estä työsopimuksen solmimista perheenjäsenten kesken, vaan työsopimussuhteesta seuraavat sekä työnantajan että työntekijän normaalit työoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet. Poikkeuksena on työaikalaki, jota ei sovelleta työnantajan perheenjäseniin, mikäli perheenjäsen saa itse päättää työskentelyaikansa.

Sosiaaliturvalainsäädännössä työntekijänä toimivan perheenjäsenen vakuuttaminen saattaa kuitenkin olla vapaaehtoista tai hänet katsotaan työntekijän sijasta yrittäjäksi. Tällä on vaikutuksia kyseisen henkilön sosiaaliturvaan. Vakuuttaminen ja vaikutus sosiaaliturvaan tulee kuitenkin pohdittavaksi ainoastaan silloin, kun perheenjäsen työskentelee varsinaisen yrittäjän yritystoiminnassa. Mikäli on kyse pelkästä sukulaissuhteesta tai omistuksesta tai näiden kahden yhdistelmästä, ei sosiaalivakuuttamiseen liittyvät kysymykset lähtökohtaisesti tule pohdittavaksi.

Eläkevakuutuksessa yrittäjänä maksat itse vakuutusmaksusi, jotka ovat 24,84 prosenttia tai 26,20 prosenttia työtulosta vuonna 2023, kun työntekijän vakuutusmaksu jakaantuu työnantajan maksamaan osuuteen, joka on keskimäärin 16,2 prosenttia palkasta vuonna 2023, ja työntekijän maksamaan osuuteen, joka on 7,15 prosenttia tai 8,65 prosenttia palkasta vuonna 2023.

Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetun henkilön vakuutusta tehtäessä sovittu yrittäjän vuosityötulo määrittää vakuutetun koko sosiaaliturvan tason. Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla henkilöllä sosiaaliturvan taso puolestaan määräytyy palkkatulon perusteella.

Yrittäjän tapaturmavakuuttaminen on vapaaehtoista, työntekijän ei

Työntekijöiden vakuuttaminen työtapaturmien ja ammattitautien varalta on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Yrittäjänä sinulle lakisääteinen työtapaturmavakuuttaminen on vapaaehtoista.

Työttömyysvakuutuksessa yrittäjän ei tarvitse maksaa pakollista vakuutusmaksua. Työntekijä maksaa pakollista vakuutetun työttömyysvakuutusmaksua, joka on 1,4 prosenttia palkasta vuonna 2023. Jos kyse on työttömyysturvalaissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta, vakuutusmaksu on pienempi, eli 0,75 prosenttia palkasta vuonna 2023.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on riippuvainen kalenterivuoden aikana maksetusta palkkasummasta. Jos palkkasummat ovat alle 2 251 500 euroa, niistä maksetaan 0,52 prosenttia palkoista vuonna 2021. Kyseisen palkkasumman ylittävältä osalta maksetaan 2,06 prosenttia palkoista vuonna 2023. Myös yrityksen osaomistajan palkkojen osalta työnantaja maksaa työttömyysvakuutusmaksua.

Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut on laskettu mukaan verovelvollisen ennakonpidätysprosenttiin. Yrittäjän päivärahamaksu lasketaan henkilön eläkevakuutusta tehtäessä vahvistetusta vuosityötulosta (1,59 %, jos vakuutetut tulot vähintään 15 703/2023; 0,23 % jos vakuutetut tulot alle 15 703/2023) ja palkansaajan vastaava hänen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulostaan. Yritys maksaa kaikista maksamistaan ennakonpidätyksen alaisista palkoista työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Aviopuoliso

Eläkevakuutuksessa osakeyhtiössä toimivan yrittäjän aviopuoliso, joka ei ole yrityksen osakas, vakuutetaan aina työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Jos yrittäjän aviopuolisolla on itsellään yksikin osake, johtava asema, kuten hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu vastaava yrityksessä ja perheessä yli 50 prosentin omistus tai määräysvalta osakeyhtiössä, vakuutetaan aviopuoliso kuitenkin yrittäjän eläkelain mukaan (YEL). Myös johtava asema ja yli 30 prosentin henkilökohtainen omistus tai määräysvalta vievät aviopuolison YEL-vakuuttamisen piiriin. Osakeyhtiötä koskevat rajat koskevat myös osuuskuntia.

Henkilöyhtiöissä, kuten avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä, työskentelevä yhtiömies vakuutetaan lähtökohtaisesti YEL:n mukaan. Poikkeuksena on kommandiittiyhtiössä palkkaa vastaan työskentelevä äänetön yhtiömies, joka vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Palkkaa vastaan henkilöyhtiössä työskentelevä aviopuoliso, joka ei ole yhtiömies, vakuutetaan TyEL:n mukaan. Mikäli aviopuoliso, joka ei ole yhtiömies, työskentelee henkilöyhtiössä ilman palkkaa, hänen työskentelynsä jää työeläketurvan ulkopuolelle. Samoin käy ilman palkkaa työskentelevän äänettömän yhtiömiehen työskentelyllä kommandiittiyhtiössä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tai toiminimellä toimivan yrittäjän aviopuolison työskentely kyseisessä toiminnassa vakuutetaan YEL:n mukaan.

Työttömyysvakuutuksessa YEL-vakuutettu aviopuoliso katsotaan yrittäjäksi, eikä hänen osaltaan tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksuja.

Osaomistajakin katsotaan yrittäjäksi

Yrittäjäksi työttömyysturvassa katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään yrittäjän aviopuolisoa, joka työskentelee johtavassa asemassa, kuten hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana tai vastaavana, yrityksessä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänellä yhdessä varsinaisen yrittäjän ja samassa taloudessa asuvien muiden perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.

Osaomistajana pidetään myös aviopuolisoa, joka ilman johtavaa asemaa työskentelee yrityksessä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä varsinaisen yrittäjän ja samassa taloudessa asuvien muiden perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta. Edellä mainitun yrityksen osaomistaja maksaa palkoistaan osaomistajan työttömyysvakuutusmaksua ja yritys maksaa kyseisten palkkojen perusteella työnantajan työttömyysvakuutusmaksua.

Jotta osaomistaja voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, hänen tulee liittyä palkansaajan työttömyyskassan sijaan yrittäjien työttömyyskassaan. Jos yrityksessä työllistyvä yrittäjän aviopuoliso itse omistaa yrityksestä alle 15 prosenttia tai käyttää vastaavaa määräämisvaltaa eikä perheenjäsenten yhteisomistus tai määräämisvalta ylitä 30 prosenttia, vakuutetaan aviopuoliso asemastaan yrityksessä huolimatta aina työntekijänä. Tällöin hänestä maksetaan normaalit työntekijän ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut. Näin toimitaan myös tilanteessa, jossa aviopuoliso työllistyy yrityksessä muussa kuin johtavassa asemassa ja perheen yhteinen omistus tai määräämisvalta on alle 50 prosenttia.

Sairausvakuutuksessa YEL-vakuutettu yrittäjän aviopuoliso maksaa yrittäjän sairausvakuutusmaksuja ja TyEL-vakuutettu palkansaajan vastaavaa. YEL-vakuutetun yrittäjän aviopuolison sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien, kuten sairaus-, kuntoutus-, vanhempainpäivärahojen, suuruus määräytyy hänen YEL-työtulonsa perusteella, TyEL-vakuutetun puolestaan hänen verotuksessaan vahvistettujen tulojensa perusteella.

YEL-vakuutettu yrittäjän aviopuoliso saa YEL-päivärahaa sairastumispäivää seuraavasta arkipäivästä lukien yhdeksän päivän ajan, jonka jälkeen työkyvyttömyyden jatkuessa etuus muuttuu varsinaiseksi sairauspäivärahaksi. TyEL-vakuutetulla omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä välittömästi seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Avopuoliso

Avopuolisolla tässä yhteydessä tarkoitetaan yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän henkilön kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvaa henkilöä. Avopuolisoa kohdellaan sosiaalivakuutuksessa kuten aviopuolisoa.

Lapset ja vanhemmat

Eläkevakuutuksessa yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvan yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen, kuten lapsi, lapsenlapsi, vanhempi tai isovanhempi, vakuutetaan lähtökohtaisesti samojen sääntöjen mukaan kuin puolisokin. Poikkeuksena on yksityisen elinkeinonharjoittajan tai toiminimellä yritystoimintaa harjoittavan henkilön perheenjäsenen työllistyminen kyseisessä yritystoiminnassa: Mikäli perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, vakuutetaan hänet TyEL:ssä. Mikäli palkkaa ei makseta, hankitaan vakuutusturva YEL:n puolelta.

Yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia sukulaisia kohdellaan muussa sosiaalivakuutuksessa kuten aviopuolisoa.

Mikäli yrittäjän lapsi tai vanhempi asuu yrittäjän taloudesta erillisessä taloudessa, arvioidaan hänen vakuuttamista ja turvaa itsenäisesti tai huomioiden ainoastaan hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.