Yrittäjän työterveys

Yrittäjänä sinun ei ole pakollista järjestää työterveyshuoltoa itsellesi, mutta se saattaa usein olla kannattavaa.

Yrittäjän oma terveys ja siitä huolehtiminen jää usein yritystoiminnan varjoon. Yrittäjät kiinnittävät huomiota terveydellisiin ongelmiinsa yleensä vasta, kun tilanne on edennyt vakavaksi ja uhkaa yritystoimintaa.

Yrittäjien altistuminen työssään erilaisille terveyttä vaarantaville tekijöille on varsin yleistä. Lisäksi työnantajana kannat kokonaisvastuun yrityksen toiminnasta ja henkilöstöstä sekä taloudellisesta tuloksesta. 

Yrittäjille on tyypillistä pitkät työpäivät ja vähäinen vapaapäivien sekä se, ettei heillä ole juuri sairauspoissaoloja. Suurella osalla yrittäjistä on kuitenkin merkittäviä terveydentilaa vaarantavia riskitekijöitä kuten ylipainoa, kohonneita verenpaine- ja kolesteroliarvoja, tupakointia ja stressiä. Ennaltaehkäisevin toimin työterveyshuollon tuella olisi mahdollista estää työkykysi aleneminen ja mahdollinen sairastuminen ja parantaa hyvinvointiasi ja jaksamistasi. 

Työterveyshuollon sisältö määräytyy omien tarpeidesi mukaan 

 Ennen yhteydenottoa työterveyshuoltoon sinun onkin hyvä arvioida itse omat työolosuhteesi ja terveydentilasi. Tämän jälkeen on helpompi yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa miettiä, minkä laajuinen ja sisältöinen työterveyshuolto on sinulle kaikkein tarkoituksenmukaisin. Yhdessä työterveyshuollon kanssa voitte laatia työterveyshuollon vuosittain arvioitavan toimintasuunnitelman, jossa määritellään työterveyshuoltosi sisältö. Työterveyshuollosta tehdään myös sopimus sinun, eli yrittäjän, ja työterveyshuoltopalveluja tuottavan tahon kanssa. 

Käytännössä työterveyshuolto auttaa työstä ja elintavoista johtuvien terveys- ja hyvinvointiriskien ehkäisyssä, tunnistamisessa ja niiden vähentämisessä. Lisäksi työterveyshuolto voi hoitaa sairauksiasi ja ohjata sinut kuntoutukseen sairauden vuoksi, vamman jälkeen tai jos se muutoin on tarpeen. 

Työterveyshuoltopalveluja tuottavat terveyskeskukset ja yksityiset lääkäriasemat. Yrittäjät voivat myös yksin tai yhdessä perustaa oman, yhteisen työterveyshuoltoyksikön. 

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Kela korvaa osan 

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan.

Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.
Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kela ei korvaa enimmäismäärän ylittäviä kustannuksia.

Kela vahvistaa joka vuosi kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän, jotta se vastaa yleistä kustannuskehitystä.

Työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista yrittäjäkohtaista enimmäismäärää:

  • korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle
  • alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esim. terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset ja matkakustannukset).

Sairaanhoidon kustannuksia (korvausluokka II) korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, jos yrittäjä on tehnyt työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltosopimuksen, johon sisältyvät ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut.

Vähennä verotuksessa elinkeinotoiminnan kuluna 

Edellä mainitun lisäksi voit vähentää verotuksessasi työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia. Yrittäjän itselleen järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.  

Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon. Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kela ei ole korvannut. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannukset hyväksytään vähennyskelpoisiksi vain siltä osin, kuin ne ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös muille yrityksen työntekijöille.  

Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.