Työnantajan muut velvollisuudet

Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö

Lain mukaan työnantajan tulee pitää työpaikalla esillä useita työelämää sääteleviä lakeja. Tarkoitus on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

Ohjaa työntekijäsi tutustumaan oikeusministeriön ylläpitämään finlex.fi-lakisivustoon. Voit halutessasi tilata myös esillä pidettävän lainsäädännön joko painettuna materiaalina tai digitaalisena palveluna; nämä palvelut ovat maksullisia.

Työpaikalla esillä pidettävät lait:

 • Työtapaturma-ja ammattitautilaki (459/2015)
 • Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
 • TMp nuorille sopivista kevyistä töistä(1431/1993)
 • STMa nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007)
 • VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Työturvallisuuslaki (2002/738)
 • Vuosilomalaki (162/2005)
 • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
 • Tasa-arvolaki (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Työsopimuslaki (55/2001)
 • Työaikalaki (605/1996)
 • Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ-ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)

Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet

Joidenkin töiden tekemiseen tarvitaan lupa tai niiden tekemisestä pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluviranomaiset myös valvovat työsuojelun toteutumista.

Tiettyjen töiden tekeminen vaatii työsuojeluviranomaisen myöntämää valtuutusta tai pätevyyskirjaa. Tällaisia töitä ovat asbestipurkutyöt, räjäytystyöt ja rakennustyöt veden alla.

Jos aiot teettää työntekijälläsi yötyötä tai vuorotyötä eikä se perustu lakiin tai työehtosopimukseen, hae poikkeuslupaa työsuojeluviranomaiselta.

Jos aiot teettää työntekijälläsi yötyötä tai vuorotyötä, tarkista ehdot työaikalaista ja alallasi sovellettavasta työehtosopimuksesta. Hae tarvittaessa poikkeuslupaa työsuojeluviranomaiselta.

Tarvitset poikkeusluvan myös, jos yrityksesi haluaa vapautuksen työvuoroluettelon pitämisestä tai aikoo palkata nuoren tiettyihin töihin.

Henkilötunniste rakennustyömaalla

Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava kuvallinen, yksilöivä ja veronumerollinen henkilötunniste. Sen tulee olla näkyvästi esillä työmaalla liikuttaessa.

Pääurakoitsija,  johtava tai valvova rakennuttaja tai muu päätoteuttaja-asemassa oleva työnantaja on vastuussa siitä, että työmaalla toimivien yritysten työntekijöillä on henkilötunniste. Tämä vastuullinen taho huolehtii myös siitä, että tunnisteessa on veronumero ja että työntekijä on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin.

Työnantajien vastuu asianmukaisista henkilötunnisteista, veronumeroista ja julkisessa veronumerorekisterissä olemisesta koskee sekä omia että sopimuskumppanien työntekijöitä.

Tämä sääntö ei kuitenkaan koske henkilöä, joka on työmaalla tilapäisesti tuomassa tavaraa. Se ei myöskään koske yksityistä henkilöä, joka rakentaa tai korjaa omaan käyttöönsä. Lisäksi henkilötunnisteita ei tarvita, jos työmaata ei katsota yhteiseksi työmaaksi.

 • Työnantajat työntekijöilleen
 • Oppilaitokset oppilailleen
 • Itsenäiset työnsuorittajat itselleen omalla kustannuksellaan

 • Henkilön etunimi ja sukunimi
 • Henkilön veronumero
 • Henkilön syntymäaika (vapaaehtoinen tieto)
 • Työnantaja
 • Työnantajan y-tunnus
 • Kortin voimassaoloaika (vapaaehtoinen tieto)
 • Yrityksen logo (vapaaehtoinen tieto)
 • Henkilökortin haltijan valokuva


Veronumeron täytyy löytyä julkisesta veronumerorekisteristä. Rekisteröinnin voi suorittaa työntekijä itse tai työnantaja. Ulkomaa­laiset työntekijät voivat hakea veronumeron verohallinnolta tai maistraatista.

Lisäksi rakennustyömaalta täytyy löytyä henkilöluettelo ja tiedot työmaalla toimivista yrityksistä.

1.3.2013 alkaen kaikilta rakennustyömailta on täytynyt löytyä veronumeroilla varustetut henkilökortit. Mikäli työmaalla on näiltä osin puutteita, toimenpiteet voidaan kohdistaa tapauksesta riippuen yksittäiseen työnantajaan, päätoteuttajaan tai rakennuttajaan.

Lisätietoja:

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18