Tuet palkkaamiseen

Työntekijän palkkaamiseen on tietyissä tilanteissa tarjolla taloudellista tukea. Tällä sivulla kerromme palkkatuesta ja tuesta oppisopimuskoulutukseen.

Taloudellisten tukien osalta kannattaa pitää mielessä, että tukien selvittämisessä menee aina jonkin verran aikaa, joten ole liikkeellä ajoissa. Mahdollisuus tukien saamiseen kannattaa aina selvittää etukäteen sekä hoitaa tukien hakeminen ennen työntekijän palkkaamista ja työsopimuksen tekemistä.

Oppisopimuksen tuet

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi, että työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta aiheutuu kustannuksia työnantajalle. Aina koulutuskorvausta ei siis makseta.

Keskimäärin koulutuskorvaukset ovat perustutkintojen osalta keskimäärin 100–200 euroa/kk ja lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) osalta noin 10–100 euroa/kk. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos.

Koulutuskorvauksen maksatus perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään arviointiin. Esimerkiksi monet koulutuksen järjestäjät eivät maksa koulutuskorvauksia lainkaan lisäkoulutuksesta.

Lue lisää: Yhteenveto oppisopimuskoulutuksen tuista

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta.

Mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on sen määrä koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta.

Lue lisää: Palkkatuesta TE-palveluiden sivustolla

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

 • Päiväraha 15 euroa/päivä
 • Perheavustus 17 euroa/päivä
 • Matkakorvaus
 • Majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä)

Palkkatuki

Palkkatuki on työnantajalle maksettava taloudellisen tuen muoto, jota työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Jos tukea myönnetään elinkeinotoimintaan, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, tuki myönnetään de minimis -tukena, jota enimmillään on mahdollista saada 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. 

Palkkatuki on tarkoitettu sellaisten työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla tai jotka ovat alentuneesti työkykyisiä.

Palkkatukea voidaan myöntää seuraavien henkilöiden työllistämiseen:

 • 15–24-vuotiaat
 • 50 vuotta täyttäneet
 • perusasteen koulutuksen varassa olevat
 • maahanmuuttajat
 • vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleet
 • alentuneesti työkykyiset

Palkkatuen kohderyhmän rajaus perustuu EU:n valtiontukisääntelyyn

Palkkatukea voidaan myöntää työnantajana toimivalle yritykselle, kunnalle tai hyvinvointialueelle. Myös rekisteröity yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää, että palkkatuki ei vääristä kilpailua, työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan työntekijälle ja työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa.

Palkkatukea ei voi saada, jos työnantaja on edellisen 12 kuukauden aikana irtisanonut tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä työntekijöitä. Palkkatukea voi kuitenkin saada, jos työnantaja on palkannut 12 edellisen kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä. Työnantajalta ei siis vaadita samojen henkilöiden, vaan saman työntekijämäärän työhönottoa.

Palkkatukea ei myönnetä kotitalouksille.

Palkkatuki myönnetään viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Palkkatuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajaksi.

 • Jos henkilö on ollut alle vuoden työtön, palkkatuke voidaan myöntää viideksi kuukaudeksi.
 • Jos henkilö on ollut työtön vähintään 12 kuukautta edeltävän 14 kuukauden aikana, palkkatukea voidaan myöntää kymmeneksi kuukaudeksi.
 • Jos palkkatuki myönnetään vamman tai sairauden perusteella, palkkatukea voidaan myöntää ensimmäisellä kerralla kymmeneksi kuukaudeksi ja myöhemmin jatkoa samaan työsuhteeseen enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Palkkatuen määrä on 50 prosenttia palkkauskustannuksista, kun palkkatuki myönnetään ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella. Jos henkilö on alentuneesti työkykyinen, eli hänellä on työllistymistä vaikeuttava vamma tai sairaus, tuki on 70 prosenttia palkkauskustannuksista. Tällöin tukiaikaa jatkettaessa arvioidaan vamman tai sairauden aiheuttamaa tuottavuuden alenemaa työtehtävässä.

60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän henkilön kohdalla tuen määrä on 50 prosenttia palkkauskustannuksista ja tukea voi saada enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuki voi tämän jälkeen jatkua samalla työnantajalla.

Palkkatuki voidaan myöntää toiselle työnantajalle välittömästi edellisen enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen, jos palkkatuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Samalle työnantajalle palkkatukea voidaan myöntää saman työntekijän kohdalla uudelleen, kun edellisen palkkatukijakson päättymisestä on kulunut kolme vuotta.

Tukikelpoisina kustannuksia pidetään työntekijälle maksettavaa työaikaan tai urakan suorittamiseen perustuvaa palkkaa ennen lakisääteisten sivukulujen ja verojen pidätystä. Palkkaan luetaan säännölliseen työaikaan ja työolosuhteisiin liittyvät palkan lisät.

Tukikelpoisiin kustannuksiin ei lueta

 • työnantajan sivukuluja
 • lomarahaa
 • työsuhde-etuja
 • verottomia tai verollisia korvauksia
 • lisä- tai ylityökorvauksia tai työaikapankin rahakorvausta
 • sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella tai perustuu työnantajan tulokseen (tulospalkkio)
 • palkkaa ajalta, jolloin työnantaja on oikeutettu sairauspäivärahaan tai muihin sosiaalietuuksiin

Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat voivat saada 100 prosentin palkkatuen enintään 10 kuukauden ajaksi sellaisen henkilön työllistämiseen, joka on ollut viimeisten 28 kuukauden aikana vähintään 24 kuukautta työttömänä.

Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi. Palkkatuen määrä määräytyy samalla tavoin kuin muissa palkkatuen tilanteissa, eli tuki on 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työ- ja elinkeinotoimiston Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella.

Palkkatuen maksatusta haetaan aina jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). KEHA-keskuksella on kuusi maksatusaluetta. Toimita maksatushakemus oman alueesi maksatusalueelle.

Hae maksatusta kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy. Hae maksatusta palkkatukipäätöksessä asetetun maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Noudata asetettua maksatusjaksoa koko tukijakson ajan.

Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.2018) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.2018), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi.

Työsuhteen alkaessa tai päättyessä maksatusjakso voi olla lyhyempi kuin valitsemasi maksatusjakso, esimerkiksi jos työsuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden.

Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta ja oppisopimuksesta, jos tuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuen maksatusta voi hakea myös sähköisesti Palkkatuen maksatus -verkkopalvelussa.

Palkkatukea ei makseta, mikäli työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja, tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty tai mikäli palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti

55 vuotta täyttäneiden työllistämistä edistetään työllistämistuella. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

Tuki myönnetään, jos työllistettävä on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana. Lisäksi tuella palkatun henkilön on työskenneltävä tuen saajan palveluksessa työsopimuksen mukaan vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Myös muiden myöntämisen ehtojen on täytyttävä.

Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista 10 kuukaudelta, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalta. Tukikelpoisina kustannuksina pidetään samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä.