Yrityssaneeraus

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys – yhtiö tai toiminimiyrittäjä – voi saada helpotusta tilanteeseensa yrityksen saneerausmenettelyn avulla.

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on aikaansaada velkajärjestely (esim. velan määrää leikataan) sekä tervehdyttää elinkelpoinen yritystoiminta. Saneeraushakemuksen voi tehdä velkoja tai velallinen.

Esittelemme yrityssaneerausmenettelyn pääpiirteittäin sekä velallisen että velkojan näkökulmasta. Huomattava on, että menettely on kokonaisuus, joten selkeätä jakoa näiden kahden näkökulman välillä on vaikea tehdä.

Haet itse yritystäsi saneeraukseen

Yrityssaneerauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että hakeudut menettelyyn riittävän ajoissa. Yrityksesi ei tarvitse olla maksukyvytön päästäkseen saneerausmenettelyyn.

Saneerausmenettelyn vaiheet ovat pääpiirteissään:

  • saneeraushakemus lähetetään käräjäoikeuteen
  • saneerausmenettely aloitetaan tai hakemuksesi hylätään
  • prosessin jatkuessa laaditaan saneerausohjelmaehdotus
  • käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman

Sinun ei tarvitse selvittää yrityksesi saneerauskelpoisuutta, jos velkojat puoltavat hakemusta tai jos haet saneerausta yhdessä velkojiesi kanssa.
Jos saneerauskelpoisuudesta on epävarmuutta, sinulta vaaditaan jo hakemusvaiheessa selvitystä keinoista, joilla liiketoiminta voidaan saada kannattavaksi.

Käräjäoikeus voi vahvistaa saneerausohjelman niin sanotussa yksinkertaistetussa menettelyssä, jos velkojien enemmistö sitä kannattaa. Tällöin käräjäoikeus pääsee ratkaisemaan asian nopeasti.

Saneerausohjelmaa vahvistettaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että yrityksesi kykenee jatkamaan toimintaansa ja maksamaan velkansa saneerausohjelman mukaisesti. Sinun on hyvä varautua esittämään selvitys siitä, että ohjelma on realistinen.

Kun saneerausohjelma on vahvistettu, on sitä noudettava kaikilta osin. Ota huomioon, että jos käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta, on ohjelmaa noudatettava siitä huolimatta, ellei hovioikeus määrää toisin.

Jos saneerausmenettelyn aikana ilmenee, ettei yrityksesi toimintaa pystytä tervehdyttämään, voidaan yritys asettaa konkurssiin.

Haet velkojana toista yritystä saneeraukseen

Saneerausveloiksi luetaan vain ne velat, jotka ovat syntyneet ennen kuin saneeraushakemus on jätetty käräjäoikeuteen. Toisin sanoen vain ennen saneeraushakemuksen jättämistä syntyneet velat voidaan huomioida velkajärjestelyssä. Hakemuksen jättämisen jälkeen mahdollisesti syntyneet uudet velat velallisen on maksettava yrityksellesi sitä mukaa kun ne erääntyvät.

Yrityssaneerausmenettelyn alkaminen ei myöskään pääsääntöisesti vaikuta velallisen aiemmin tekemiin sopimuksiin ja sitoumuksiin. Saneerausmenettelyn alkaminen ei estä sinua velkojana perimästä saneerausvelkaa takaajalta taikka kolmannen henkilön asettaman vakuuden arvosta.

Saneerausmenettelyn alettua velallinen ei pääsääntöisesti saa maksaa sinulle saneerausvelkaa eikä asettaa siitä vakuutta. Et voi myöskään kohdistaa velalliseen toimenpiteitä tällaisen velan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi.

Jo ennen saneerausmenettelyn alkua velallisen on mahdollista hakea ns. väliaikaista kieltoa, jolloin käräjäoikeus voi määrätä, ettei perintätoimenpiteitä saa kohdistaa velalliseen ennen menettelyn alkamista.

Jos velallista on yrityssaneeraushakemuksen lisäksi haettu myös konkurssiin, ratkaistaan yrityssaneeraukseen pääsy aina ennen konkurssihakemuksen ratkaisua. Jos yrityssaneeraushakemus hyväksytään ja saneerausmenettely aloitetaan, voidaan velallinen asettaa konkurssiin menettelyn aikana ainoastaan poikkeustapauksessa.

Siinä tapauksessa, että saneeraushakemus hylätään, voidaan yritys pääsääntöisesti asettaa konkurssiin, vaikka päätökseen olisi haettu muutosta. Konkurssihakemusta käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin lykätä velallisen asettamista konkurssiin, kunnes kysymys saneerausmenettelyn aloittamisesta on ratkaistu hovioikeudessa. Jos velallisen konkurssiin asettamista ei lykätä, tuomioistuin voi velallisen vaatimuksesta rajoittaa omaisuuden realisointia, kunnes saneerausmenettelyä koskeva päätös on lainvoimainen.

Jos velallinen on asetettu konkurssiin ennen kuin asia on ratkaistu hovioikeudessa ja hovioikeus sittemmin päättää saneerausmenettelyn aloittamisesta, konkurssi raukeaa ja yrityssaneerausmenettely alkaa.

Apua ja tukea on saatavilla