Tutkimus

Pk-yritys – Hyvä työnantaja 2013

19.12.2013

ESIPUHE

Valtiovallan keskeisenä tavoitteena on saada ihmiset pysymään työelämässä pidempään. Työurien katkeamista ennen aikojaan ehkäistään hyvillä työoloilla ja varhaisella puuttumisella työpaikkojen ongelmiin. Parhaimmillaan hyvät työolot parantavat merkittävästi yrityksen tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Työikäisen väestön vä-hentyessä työskentelyolosuhteisiin panostaminen on yrityksille myös tärkeä kilpailukeino niiden pyrkiessä pitämään kiinni osaavista työntekijöistä.

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä muuttuvilla työmarkkinoilla ei voi väheksyä. Pk-yritykset työllistävät yli 60 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta, ja suurin osa uusista työpaikoista syntyy edelleen pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat kantaneet myös vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä viime aikojen vaikeassa taloustilanteessa.

Suomen Yrittäjät osallistuu tällä vuosittaisella selvityksellä keskusteluun suomalaisen työelämän laadusta erityisesti pk-yrityksissä nyt ja lähitulevaisuudessa. Erityisinä painopistealueina tämän vuoden selvityksessä ovat esimiestyöskentely, työntekijöiden kohtaama syrjintä, työnteon mielekkyys sekä työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työskentelyynsä.

Selvityksen perusteella alle 10 hengen mikroyrityksissä työntekijät ovat kaikkein tyyty-väisimpiä työaikoihinsa, palkkoihinsa ja esimiehiinsä. Näissä yrityksissä työehdoista so-vitaan aikaisempien vuosien tutkimusten perusteella kaikkein eniten yksilöllisesti.

Helsingissä 19.12.2013

Suomen Yrittäjät


AINEISTO

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työ-elämän laadun kehittymistä ja palkansaajien käsityksiä oman työelämänsä laadusta. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä syys-lokakuussa. Tutkimus pohjautuu palkansaajilta saatuihin tietoihin heidän oman työelämänsä laadusta ja sen muutoksista. Vuonna 2012 vastaajia oli 989 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät on tätä selvitystä varten analysoinut vuoden 2012 työolobarometrin yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehnyt niistä työpaikan koon mukaisia koonteja. Tar-kastelussa ovat mukana vain yksityisen sektorin työpaikat. Ensimmäisessä luvussa pk-yritysten asemaa työnantajina on tarkasteltu yleisesti pääasiassa Tilastokeskuksen yri-tysrekisterin perusteella.

Selvitykseen on otettu mukaan vain osa työolobarometrin laajasta tutkimusaineistosta. Pyrimme löytämään muutamia työelämän laadun ja ajankohtaisen keskustelun kannalta olennaisia ja keskeisiä tekijöitä. Huomiota on tänä vuonna kiinnitetty muun muassa esimiestyöskentelyyn, työntekijöiden työpaikoilla kohtaamaan syrjintään sekä työaika-joustoihin. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja elämäntilanteen huomioimista työpaikoilla on myös tarkasteltu tässä yhteydessä.

Barometrissa ei tällä kertaa kysytty paikallisen sopimisen vaikutuksista, kuten kahtena edellisenä vuonna. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan, että sovittavista asioista neu-votellaan erikseen työpaikoilla sen sijaan, että toimittaisiin pelkästään kunkin alan yleisten työehtosopimusten mukaan. Aiempien vuosien tulosten perusteella sillä, miten asioista työpaikoilla sovitaan, on selkeä vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen. Siksi edellisvuosien vastauksia paikallisesta sopimisesta on käytetty vertailukohtana vastausten tulkinnassa.

Raportin on laatinut:
Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, atte.rytkonen@yrittajat.fi


» Lue raportti: Pk-yritys — Hyvä työnantaja 2013 (pdf-tiedosto)

» Pk-yritys — Hyvä työnantaja 2013 kalvosarja (pdf-tiedosto)

» Lue tiedote: Pienten yritysten työolot hyvässä kunnossa