Tutkimus

Pk-yritys – hyvä työnantaja -selvitys 2007

8.3.2007

TIIVISTELMÄ

Työnantajien ja työntekijöiden väliset suhteet

 • Mitä pienempi yritys sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat suhteet työntekijöiden ja johdon välillä sekä sitä vähemmän ristiriitoja.
 • Erityisesti mikroyrityksissä työntekijöiden kohtelu koetaan tasapuoliseksi.
 • Työtehtävistä ja tavoitteista keskustellaan avoimesti sekä työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtaudutaan rakentavasti kaiken kokoisissa yrityksissä.
 • Työntekijöiden mukaan keskisuurissa yrityksissä vaadittaisiin lisää avoimuutta.

Työntekijöiden luottamus työsuhteen pysyvyyteen

 • Henkilöstön sopeuttamiskeinoja käytetty erityisesti suurissa yrityksissä.
 • Varmuus työpaikkojen säilymisestä vahvinta pienissä yrityksissä.
 • Yleisen työtilanteen uskotaan olevan vuoden kuluttua hyvä – suuryrityksissä pessimistisimpiä näkemyksiä.

Työn rasitustekijät ja työkyky

 • Työpaikkakiusaamista esiintyy joskus erityisesti keskisuurissa yrityksissä.
 • Mitä suurempi yritys sitä useammin koetaan työntekijöitä olevan liian vähän.
 • Työt on organisoitu hyvin erityisesti pienimmissä yrityksissä.
 • Työtahdin ja kiireen ei koeta kasvaneen samassa määrin mikroyrityksissä kuin muissa yrityksissä – kiireen kasvua esiintyy kuitenkin viime vuotta useammin.
 • Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet selvästi keskisuurissa ja suurissa yrityksissä – mikroyrityksissä sairauspoissaolot vähentyneet.

Työmotivaatio ja kehittymismahdollisuudet

 • Pienemmissä yrityksissä ei koeta työnteon mielekkyyden ja työhalujen kehittyvän samassa määrin heikompaan suuntaan kuin suuremmissa yrityksissä.
 • Pk-yrityksissä ei ole samassa määrin mahdollista osallistua palkallisille kurssipäiville.
 • Pk-yrityksissä työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita.
 • Työntekijät myös kokevat, että kaiken kokoisissa yrityksissä on hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja oppia koko ajan uusia asioita.

Palkkaus

 • Mitä pienempi yritys sitä harvemmin henkilökohtainen suoriutuminen vaikuttaa palkkaan.
 • Tästä huolimatta palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi, kilpailukykyiseksi ja jopa kannustavaksi myös pienemmissä pk-yrityksissä.

Työntekijän vaikutusmahdollisuudet

 • Mitä pienempi yritys sitä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtehtäviin, työtahtiin ja töiden jakoon.
 • Mahdollisuudet kehittää työpaikan toimintaa koetaan hyviksi – erityisesti mikroyrityksissä.
 • Työntekijät tekevät ahkerasti parantamiseen tähtääviä aloitteita kaiken kokoisissa yrityksissä.

Selvitys pdf-muodossa

Kalvosarja pdf-muodossa

Lisätietoja:
Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. 0500 789 906, harri.hietala@yrittajat.fi
lainopillinen asiantuntija Anna Manner-Raappana, p. 040 575 6618, anna.manner-raappana@yrittajat.fi

Lue tiedoteet:
Pienissä yrityksissä suhteet ovat kunnossa, työ miellyttävää ja sairastavuus vähäistä
Pienyritysten hyvät työolot antavat tilaa lainsäädännön keventämiselle