14.2.2022 klo 09:00
Tutkimus

Sammanfattning 1/2022

kansi Pk-yritysbarometri

De små och medelstora företagen inledde det innevarande året i en exceptionell situation efter att pandemin på nytt eskalerat. De snabba vändningarna och den överraskande utvecklingen återspeglas direkt i de små och medelstora företagens förväntningar för konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden. Förväntningarna har sjunkit kraftigt.

Förlängningen och intensifieringen av krisen som orsakades av pandemin i slutet av förra året syns i resultaten. De ekonomiska förväntningar som steg kraftigt under hösten har nu försvagats eftersom samhället, trots den höga vaccinationstäckningen, igen har varit tvunget att stänga. Undersökningen sammanföll tidsmässigt med den snabba spridningen av den nya virusvarianten. Osäkerheten förvärras på grund av att viruset muterar och genom att stängningsåtgärderna i samhället upprepas.

Indikatorn för konjunkturutsikterna halverades och sjönk med elva enheter från hösten till 11 enheter. Trots detta har antalet enheter trots detta ökat med åtta jämfört med barometern i februari i fjol. Tjugosju procent av de små och medelstora företagen förväntar sig att konjunkturen kommer att förbättras och 16 procent förväntar sig att den kommer att försämras under de kommande tolv månaderna.

Omsättningens tillväxt avtar och osäkerheten minskar investeringarna

Förväntningarna för utvecklingen av omsättningen är delvis i linje med de allmänna konjunkturförväntningarna: de har sjunkit en aning samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna försämrats. Saldotalet minskade med fyra enheter från hösten och kommer nu att bli 25 enheter.

Precis som förväntningarna angående omsättningen har också förväntningarna för lönsamheten försvagats. Till skillnad från förväntningarna för omsättningen har det skett en kraftig minskning av förväntningarna för lönsamheten. Förväntningarna för lönsamheten ligger ungefär på samma nivå som i början av 2021. Osäkerheten om framtiden är hög och saldotalet sjönk med sju enheter från hösten, till ett värde av en enhet.

De små och medelstora företagen kommer inom en snar framtid avsevärt att minska sina investeringar . Inom alla huvudsektorer utom vid industrin finns nu flera företag som minskar sina investeringar än företag som ökar dem. Saldotalet för den förväntade förändringen av investeringarnas värde backar nu med fem enheter. Saldotalet sjönk med fyra enheter sedan hösten. Investeringsförväntningarnas svaga utveckling hänger ihop med den exceptionellt höga osäkerheten om pandemins fortbestånd, den ekonomiska tillväxttakten och den föränderliga verksamhetsmiljön.

Behovet av kvalificerad arbetskraft ökar antalet anställda

Även om pandemin fortsätter och utsikterna för de små och medelstora företagen är osäkra, har förväntningarna för antalet anställda förblivit positiv och till och med förbättrats något.

Trots den osäkra situationen ligger resultatet för barometern om utvecklingen av antalet anställda på långsikt på en genomsnittlig nivå, med ett saldotal på 13 enheter. Det har skett en ökning med en procentenhet sedan hösten. Den överväldigande majoriteten av de små och medelstora företagen, 72%, har fortfarande som avsikt att behålla sin befintliga personal.

Tillväxt till följd av förnyelse och internationalisering

Till följd av pandemin genomgår ekonomin oförutsägbara förändringar som kräver ny teknik och ett nytt arbetssätt. En turbulens skapar ofta nya vinnare och förlorare. Att engagera små och medelstora företag i övergångsfasen för teknisk utveckling och digitalisering kommer att göra det möjligt för dem att lyckas i framtiden.

Internationalisering är ett sätt för många små och medelstora företag att växa och stärka sin kompetens. Inom många näringsgrenar är den inhemska marknaden relativt begränsad, varför man måste söka tillväxt utomlands. Små och medelstora företag exporterar i allmänhet sina produkter eller tjänster mot förskottsbetalning. Detta är fallet för 53% av företagen. Under pandemin verkar antalet företag som gör detta ha ökat något jämfört med normala förhållanden, vilket återspeglar en liten ökning av försiktigheten.

Diversifieringen av företagens finansieringskällor drabbades av bakslag

Användningen av extern finansiering har dock inte minskat jämfört med höstens barometer för år 2021. På grundval av resultaten verkar den totala tillgången till finansiering också ha legat kvar på en rimlig nivå.

Avsikterna att ansöka om finansiering har ökat något, även om den fortsatta pandemin och osäkerheten gör att investeringsaktiviteten dämpas. De små och medelstora företagen planerar att ansöka om finansiering en procentenhet oftare under de följande tolv månaderna än under hösten 2021.

Företagsfinansieringens struktur förändras mycket långsamt. En bankinriktad finansiering är fortfarande allmän för de små och medelstora företagen och dess betydelse har börjat öka efter en två års nedgång. Samtidigt började de alternativa finansieringskällornas andel att minska. Detta är beklagligt, då tillgången till traditionell bankfinansiering sannolikt kommer att bli svårare i framtiden. Det är därför nödvändigt att hitta nya finansieringsformer för de små och medelstora företagen.

Trots det svåra fjolåret stabiliserades ökningen av antalet små och medelstora företag som drabbades av betalningssvårigheter och började minska mot slutet av året. I denna barometer rapporterade 13 procent av företagen om betalningssvårigheter under de senaste tre månaderna.

Behovet av anpassning har minskat men det råder brist på arbetskraft

Den snabbt föränderliga och utmanande verksamhetsmiljön återspeglas vid företagens anpassningsbehov. Situationen håller dock på att lugna sig och anpassningsbehovet för verksamheten har minskat med omkring tio procentenheter jämfört med året innan. De små och medelstora företag som är tillväxtorienterade är de som har upplevt den största minskningen av anpassningsbehovet.

Även under den pågående pandemin är bristen på arbetskraft en tilltagande orsak till att företagen inte kan anställa ytterligare arbetskraft. Inom bygg- och tillverkningsindustribranschen uppfattas tillgången till arbetskraft som den största utmaningen. Ju mer tillväxtorienterat ett företag är, desto mer uppfattas tillgången på arbetskraft som ett hinder för tillväxt.

Priset för mellanprodukter förväntas stiga ungefär en och en halv gång snabbare än priset för de slutliga produkterna. Den störning i leveranskedjan som orsakades av pandemin förklarar delvis prisökningen för mellanprodukterna. Vad det gäller lönerna är förväntningarna måttliga, trots att många branscher står inför en brist på arbetskraft.

De små och medelstora företagen spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna

Små och medelstora företag har en viktig roll att spela när det gäller att begränsa klimatförändringarna, särskilt i egenskap av utvecklare av rena lösningar och tekniker och som genomförare av en koldioxidsnål och energieffektiv politik.

Tillväxtorienterade små och medelstora företag är mer medvetna om effekterna av åtgärder för att begränsa klimatförändringarna än andra företag. I dessa företag anses åtgärderna som utförs för att begränsa klimatförändringarna vara en möjlighet för företagen.

Hittills har endast en femtedel av de små och medelstora företagen undersökt hur företagets verksamhet påverkar klimatet. Större små och medelstora företag har en bättre bild av klimatpåverkan än mindre företag. En tredjedel av de företag som undersökt sin klimatpåverkan har i detalj utrett eller beräknat koldioxidavtrycket för sin verksamhet.

Företagets värderingar och dess strategier är de viktigaste drivkrafterna i arbetet för att minska klimatutsläppen. Värderingarna och strategin utgör mer än hälften av motiven vid åtgärder för att minska klimatutsläppen. Dessutom kommer utformandet av företagsimage att driva företagen till en minskning av utsläppen. Kostnadsbesparing och effektivitetsökning utgör också viktiga motivationskällor. Å andra sidan är den nuvarande lagstiftningen inte en viktig drivkraft för att företagen ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna. För närvarande är varken kundernas eller finansiärernas krav den främsta drivkraften för åtgärder för att minska de små och medelstora företagens utsläpp.

Ägarbyte skapar kontinuitet

Överlåtelse av verksamhet genom företagsköp, generationsbyte eller annat ägarbyte i ett företag skapar en möjlighet för verksamheten att fortsätta. Under de kommande två åren förväntas 15% av företagen utföra ägarbyte. Det motsvarar en tre procentenheters ökning på en årsnivå.

Tio procent av de små och medelstora företagen är intresserade av att förvärva antingen ett företag eller en verksamhet under de kommande två åren. Av de företag som var intresserade av förvärv behövde 75 procent en extern finansiering.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.

» Tillbaka

Muita kiinnostavia aiheita