Tutkimus

Sammanfattning 2/2016

13.9.2016

SME-företagens förväntningar om den närmaste tidens konjunkturutveckling är mycket positivare än tidigare. Förändringarna i SME-företagens konjunkturförväntningar är klara jämfört med barometern våren 2016. Den ekonomiska tillväxten har börjat, och den förväntas fortsätta som måttlig men stabil. Saldotalet för konjunkturutsikterna steg med sexton enheter från våren. Den starka förbättringen av förväntningarna överraskade positivt. På förändringen inverkar hemmamarknadens goda utveckling, som kompenserar det att exportefterfrågan kommit i gång svagt.

Redan 43 procent av SME-företagen uppskattade att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna. Bara var tionde befarar att de blir sämre. I den föregående barometern var antalet företag som förutspådde bättre konjunkturer sju procentenheter färre och på motsvarande sätt de som väntade sig att konjunkturerna skulle bli sämre nio procentenheter fler.

Omsättningen normaliseras och investeringar kommer i gång

Förbättringen av de allmänna konjunkturförväntningarna syns även i förväntningarna om omsättningsutvecklingen. Förväntningarna motsvarar långt de allmänna konjunkturförväntningarna och har uppnått den nivå på vilken de låg under tidigare år. Saldotalet steg från våren med åtta enheter till värdet 36. Detta ligger redan nära medeltalet för bra ekonomisk utveckling. Trots exportmarknadens långsamma återhämtning steg industrins omsättningsförväntningar kraftigast.

Som helhet verkar SME-företagens uppskattningar om omsättningsutvecklingen vara litet positivare än de ekonomiska prognoserna. Enligt prognoser för innevarande och nästa år förutspås den reella ökningen av bruttonationalprodukten i Finland vara rätt liten.

I SME-företagens uppskattningar om investeringarnas utveckling under den närmaste framtiden skedde en klar förbättring. Investeringsförväntningarna är dock alltjämt försiktiga, även om saldotalet till följd av den goda utvecklingen som pågått ett drygt år blev positivt och uppnådde värdet 3.

De starkaste förväntningarna om ökningen av investeringar finns inom industrin och byggnadsverksamheten. Avvikande från de övriga huvudbranscherna förblev saldotalet för handelns investeringsförväntningar negativt, men även där har utvecklingen varit positiv.

Det finns alltjämt flera faktorer som bromsar ner investeringar. Tillväxten har ökat långsamt under året, men återhämtningen av exportefterfrågan låter vänta sig. Det finns ingen enskild källa till tillväxten utan den kommer från flera bäckar.

Nytt arbete skapas i SME-företag

Förbättringen av ekonomiska förhållanden syns inte omedelbart som en lika stor förändring i personalförväntningarna, eftersom SME-företagen har hållit fast vid sina anställda under den svaga ekonomiska konjunkturen. Nu kan man dock anta att det skapas nya arbetsplatser i SME-företagen även om en stor majoritet av SME-företagen, närmare 70 procent, alltjämt tänker upprätthålla det nuvarande antalet anställda.

Inom industrin är sysselsättningsutsikterna litet bättre än i andra branscher. Ett tecken på det bättre ekonomiska läget är att alla branscher tror att det går att ytterligare öka antalet anställda. SME-företag av alla storlekar tror att de kan öka antalet anställda.

Sysselsättningsmöjligheterna underlättas till en del av att förväntningarna om löneutvecklingen har förblivit relativt måttliga, även om det kan ses en liten ökning jämfört med vårens barometer. Lönerna uppskattas stiga bara litet snabbare än priserna på slutprodukter.

Tillväxt genom förnyelse och internationalisering

Innovativa, växande företag är viktiga källor till nationalekonomins tillväxt och sysselsättningen. Det är positivt att se att SME-företagens tillväxtorientering har ökat till följd av den ökade ekonomiska aktiviteten. Nu meddelar elva procent av SME-företagen att de är starkt tillväxtorienterade och 39 procent att de planerar att växa i mån av möjlighet.

Antalet tillväxtorienterade SME-företag har ökat med fem procentenheter sedan våren. Samtidigt har antalet företag som inte har tillväxtmål minskat med två procentenheter sedan våren. Antalet starkt tillväxtorienterade SME-företag ligger redan på samma nivå som före finanskrisen.

För att trygga företagsverksamhetens kontinuitet är det viktigt att ta hand om den reella konkurrenskraften. Företagens verksamhetsbetingelser förändras till följd av förändringarna i samhället. Detta innebär att även SME-företagen hela tiden måste utvecklas för att ha framgång och klara sig i konkurrensen.

Den snabba teknologiska utvecklingen framhäver betydelsen av innovationsfärdigheterna. Numera uppstår nya idéer och innovationer i olika nätverk. Kunnandet i anknytning till digitala verksamhetsmiljöer och förmågan att utnyttja digitaliseringen är de viktigaste egenskaperna.

Internationalisering erbjuder en central möjlighet till tillväxt. SME-företagen har insett detta i rimlig mån. Allt som allt bedriver 20 procent av de SME-företag som deltog i barometern export eller affärsverksamhet utomlands. Direkt export är den vanligaste formen av internationalisering, och mer än hälften av de SME-företag som bedriver export eller verksamhet utomlands är engagerade i den.

För SME-företag är internationalisering ett stort steg. Förändringarna i exportförväntningar och exportvolymerna är ofta snabba och branta. Enligt barometern kommer exporten att öka under de följande 12 månaderna. I alla huvudbranscher förväntas att exporten kommer att öka kraftigt.

Utmaningar i tryggandet av SME-företagens finansiering

Den strama regleringen av bankverksamheten, lägre efterfrågan på krediter än vanligt samt företagens försämrade kreditvärdighet syns i SME-företagens externa finansiering. Enligt barometern har färre än vartannat företag lån från en bank eller annat finansieringsinstitut.

SME-företagen tänker ansöka om finansiering under de följande 12 månaderna litet mer än vad resultaten från den föregående barometern visade. Orsaken till planerna att ansökan om finansiering är iakttagelserna om ekonomins uppsving och den därpå följande ökningen av investeringsaktiviteten. I denna barometer frågade vi för första gången om företaget under de senaste 12 månaderna hade haft behov av finansiering men lät bli att ansöka om det. Resultatet överraskade, eftersom inte mindre än tio procent av SME-företagen berättade att situationen var just sådan. Siffran är stor jämfört med att bara fyra procent av de företag som ansökt om finansiering berättar att de har fått ett negativt finansieringsbeslut. En betydande andel av de SME-företag som behöver finansiering verkar låta bli att ansöka om den. Orsaken är i första hand de strama säkerhets- och lånekraven.

Orsaken till planerna att ansökan om finansiering är ekonomins begynnande uppsving och tron på att tillväxten fortsätter samt den därpå följande ökningen av investeringsaktiviteten. Till den här delen har utsikterna klart förbättrats från den föregående barometern. Om de förbättrade utsikterna berättar även det att antalet företag som ansöker om finansiering som rörelsekapital har minskat.

Företagsfinansieringens struktur förändras mycket långsamt. Bankcentreringen är alltjämt allmänt i SME-företagens finansiering. Finnveras roll som det viktigaste alternativet till och en komplettering av banklån har förblivit nästan oförändrad. En dryg femtedel av företag som planerar att ansöka om finansiering berättar att de vänder sig till Finnvera.

Även om de största förändringarna i kreditpolitiken småningom verkar vara över, rapporterar närmare häften av respondenterna till barometern att kreditpolitiken alltjämt har stramats åt. Finansiärernas kreditpolitik har förändrats på ett mycket omfattande sätt. Vid sidan av högre marginaler och strängare säkerhetskrav har även kravet på eget kapital vuxit och lånekraven har stramats åt.

Tillgången till finansiering och dess villkor har en direkt inverkan på hur företag kan genomföra projekt av olika slag. Den här gången blev knappt en femtedel av de projekt som företagen planerat oförverkligade eller förverkligades avvikande från planerna på grund av svårigheterna med tillgången till finansiering och dess villkor.

Trots att den allmänna ekonomiska utvecklingen förbättrats är kassasituationen stram i flera SME-företag. Vart sjätte SME-företag rapporterar om svårigheter att ta hand om sina betalningar under de senaste tre månaderna. Andelen är alltjämt rekordhög. Djupet av problemet syns i det att andelen företag som lidit av betalningssvårigheter har legat på en nivå av 14-20 procent redan i sex års tid.

Framgångsrikt ägarbyte är en möjlighet

I Finland finns 78 000 företagare som fyllt 55 år. Varje företagare måste vid något skede fundera vad som sker med företaget när företagaren inte längre aktivt deltar i dess verksamhet. Överföringen av affärsverksamheten genom företagsförvärv, generationsväxling eller annat ägarbyte gör det möjligt att fortsätta med företagets verksamhet.

Av SME-företagen har 44 procent planerat ägarbyte. Under de följande fem åren kan vart fjärde SME-företag förvänta sig ett ägarbyte. Relativt sätt planeras det mest ägarbyten inom industrin och handeln.

Ägarbytet gör det möjligt att bevara företagets resultat. Drygt hälften av SME-företagen följer också aktivt med utvecklingen av företagets värde. De mindre företagen följer dock med värdeutvecklingen klart mindre än större företag.

» Tillbaka