Tutkimus

Sammanfattning 2/2021

1.9.2021

SME-företagens utsikter har förbättrats klart efter den exceptionella pandemitiden, och konjunkturförväntningar har stigit kraftigt. Ekonomin väntas växa klart under innevarande och följande år.

Saldotalet för konjunkturutsikterna steg med 19 enheter från våren. Under ett års tid har talet nu stigit med 33 enheter. Ekonomins läge har förbättrats klart och förväntningarna är kraftigt positiva. Konjunkturförväntningarnas saldotal är 22. Till förväntningarna förknippas visserligen alltjämt osäkerhet om pandemisituationens utveckling.

Omsättningen växer men investeringarna kommer inte i gång

Förväntningarna om omsättningsutvecklingen motsvarar långt de allmänna konjunkturförväntningarna. SME-företag väntar sig att omsättningen utvecklas positivt, och förväntningarna om omsättningstillväxten har stigit så att saldotalet steg från vårens barometer med 16 enheter och får nu värdet 29. Detta motsvarar situationen före pandemin.

På samma sätt som omsättningsförväntningarna har lönsamhetsförväntningar förbättrats klart. Saldotalet steg från vårens barometer med 16 enheter till värdet 29. Lönsamhetsförväntningarna börjar närma sig den nivå som de hade före pandemin. Osäkerheten om framtiden återspeglas dock på förväntningarna, och därför ligger förväntningarna under den långsiktiga genomsnittsnivån.

Klart fler SME-företag än tidigare väntar sig att solvensen ska förbättras. Förväntningarna om solvensutvecklingen har stigit snabbt. Saldotalet steg sedan den föregående barometern och får värdet 17, vilket betyder en ökning med nio enheter.

Trots att utsikterna har förbättrats, bedömer SME-företagen att de alltjämt kommer att minska investeringarna något under den närmaste tiden. Saldotalet för förändringsväntningar när det gäller investeringarnas värde blev minus ett. Värdet förbättrades dock klart sedan våren. Ökningen är 12 enheter. Investeringsförväntningarnas svagare utveckling kan ha samband med osäkerheten om den ekonomiska tillväxten på längre sikt och om förändringarna i verksamhetsomgivningen.

SME-företagen ökar antalet anställda måttligt

SME-företagen tar hand om sin personal och försöker klara av ett svagt ekonomiskt läge genom att hålla fast vid sina anställda. Samma utveckling har varit uppenbar även under pandemin. Till följd av detta syns de förbättrade konjunkturförväntningarna inte nödvändigtvis direkt som en lika stor förändring i de förväntningar som riktas till antalet anställda.

Resultatet var dock klart mer positivt än på våren. Förväntningarna om utvecklingen av antalet anställda steg med nio enheter. Saldotalet för förväntningarna på 12 ligger dock under den långsiktiga normalnivån. En stor majoritet av SME-företagen, drygt 70 procent, tänker alltjämt hålla kvar det nuvarande antalet anställda.

SME-företagen använder arbetsplatsvisa avtal. Cirka 25 procent av företagen berättar att avtalet gäller såväl arbetstiden som lönerna. Betraktat enligt bransch kan inga betydande skillnader ses, bara inom handeln är det litet ovanligare att ingå arbetsplatsvisa avtal.

Kostnadernas snabba ökning utgör ett hot till goda förväntningar

Produktionskostnadernas ökningsförväntningar är starka. I synnerhet råvarornas och andra mellanprodukters priser väntas stiga mer än tidigare. Möjligheterna att öka priserna på de egna produkterna och tjänsterna väntas öka, men ökningen kan inte kompensera mellanprodukternas prisökning. Produktionskostnaderna väntas öka och bli hela en och en halv gång större jämfört med priserna på slutprodukter.

Det som gör den nuvarande situationen utmanande är att produktionskostnaderna väntas öka kraftigt i en situation där verksamhetsomgivningen alltjämt är osäker och de ekonomiska buffertarna är svagare än tidigare.

Tillväxt genom förnyelse och internationalisering

Den avtagande pandemin har inte dämpat företagens tillväxtplaner, men på längre sikt finns det en något oroväckande trend: antalet starkt tillväxtorienterade företag håller på att sjunka något.

Företagen söker tillväxt och framgång från flera källor. Litet mer än en fjärdedel av företagen har tagit i bruk ny teknologi. Mest ny teknologi har tagits i bruk av företag som är verksamma inom handel och service. Nästan hälften av företagen har utbildat sin personal. I en snabbt utvecklande värld har sakkunnig personal en nyckelställning med tanke på företagens framgång.

Internationell verksamhet är nyckeln till framgång för många SME-företag. För allt fler företag är den också en nödvändighet utan vilken de inta kan klara sig. I Finland kan företagen få internationaliseringstjänster från flera olika ställen. Detta har sina fördelar, eftersom företagens behov i internationaliseringsfrågor ofta avviker mycket från varandra. I det stora hela är företagen nöjda med tjänsterna.

Företagsfinansieringen för undantagsförhållanden har utnyttjats

Företagens försvagade kreditvärdighet kombinerad med den låga investeringsvilligheten och den osäkerhet som pandemin orsakat syns i användningen av extern finansiering: enligt barometern har färre en hälften av SME-företagen lån från en bank eller annat finansieringsinstitut. I förhållande till vårens barometer har användningen av extern finansiering minskat, men andelen SME-företag som har tagit lån från en bank eller annat finansieringsinstitut har förändrats mycket litet under de senaste åren.

Närmare en tiondel av SME-företagen berättade att de inte under de 12 senaste månaderna har ansökt om finansiering, även om de hade behövt pengar. En del SME-företag som behöver finansiering verkar låta bli att ansöka om den. Orsaken är närmast de stränga säkerhetskraven och det höga kravet på eget kapital.

Det egna kapitalet har blivit allt viktigare när företagen ansöker om finansiering samtidigt som den långa pandemin har minskat flera företags egna tillgångar. Eftersom det egna kapitalet påverkar finansieringsrisken, har bristen på eget kapital blivit ett betydande hinder för erhållandet av finansiering.

Finnveras roll som kompletterare av banklån är betydande. Bland de som ansökt om banklån berättar 35 procent att finansieringen har förutsatt Finnveras garanti.

Den avtagande pandemin syns i SME-företagens kassasituation, som har förbättrats sedan förra året. Den här gången rapporterade 15 procent av företagen om svårigheter att ta hand om sina betalningar under de senaste tre månaderna. Andelen har sjunkit med fyra procentenheter under året.

Coronastöden har fungerat tämligen bra och företagen förbereder sig på det nya normala

Staten har stött företag med finansiering under coronakrisen.

45 procent av företagen har ansökt om coronastöd eller finansiering. En stor del av företagen ansåg att företagens coronastöd och andra finansieringsmöjligheter har motsvarat behovet rimligt väl eller åtminstone i viss mån.

Den avtagande pandemin kommer antagligen att ändra verksamhetsomgivningen permanent. För att klara sig måste SME-företagen kunna anpassa sin verksamhet enligt förändringarna. För närvarande tror majoriteten av SME-företagen att de har lyckats med detta och berättar att utsikterna är mycket goda eller goda.

Till följd av pandemin kommer konsumtionsbeteendet att förändras permanent. Den föränderinga verksamhetsomgivningen utmanar traditionella sätt att nå kunder. SME-företagen har upptäckt förändringarna i verksamhetsomgivningen, och cirka hälften av företagen har förberett sig på framtiden.

» Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.


» Tillbaka