7.9.2022 klo 09:00
Tutkimus

Sammanfattning 2/2022

Alltjämt under början av året hade SME-företagens utsikter förbättrats klart efter den exceptionella pandemitiden, och konjunkturförväntningarna hade stigit tydligt. Situationen förändrades, när den tilltagande och förlängda ökningen av priserna, minskningen av utrikeshandeln och den ökade osäkerheten efter Rysslands attack mot Ukraina försvagade utsikterna för investeringar och den privata konsumtionen. Den exceptionella situationen återspeglar sig direkt på små och medelstora företags utsikter om konjunkturutvecklingen under den närmaste tiden. Förväntningarna har sjunkit kraftigt.

De sänkta förväntningarna beror delvis på Rysslands attack mot Ukraina och den osäkerhet som pandemin orsakat. Konjunkturförväntningarna, som under årets första månader starkt återhämtades, har ingen betydligt försämrats till följd av den osäkerhet som kriget medfört.

Konjunkturförväntningarnas saldotal kraschade från våren med 16 enheter till -5. Fallet från förra höstens SME-barometer är 27 enheter. Av SME-företagen uppskattade 22 procent att konjunkturerna blir bättre under de kommande 12 månaderna medan 27 procent bedömde att de kommer att försämras. Cirka hälften av SME-företagen uppskattade dock att konjunkturerna förblir oförändrade.

Förväntningarna om omsättningstillväxten lägre – osäkerheten minskar investeringar

Förväntningarna om omsättningsutvecklingen följer i någon mån de allmänna konjunkturförväntningarna: de har sjunkit samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har blivit mycket svagare. Saldotalet sjönk från vårens barometer med 10 enheter och får värdet 15.

Förväntningarna om lönsamhet har också försvagats men ännu kraftigare än omsättningsförväntningarna. Osäkerheten om framtiden är stor och saldotalet för lönsamhetsförväntningarna sjönk från våren med 15 enheter till -14.

Efter den exceptionella början på året har också förväntningarna om soliditetsutvecklingen försvagats klart, och färre SME-företag än tidigare väntar sig att deras soliditet ska förbättras. Saldotalet för soliditet sjönk från den föregående barometer med 12 enheter och fick värdet 2. Förväntningarna om soliditetsutvecklingen är också klart svagare än för ett år sedan på hösten.

SME-företag uppskattar att de kommer att minska sina investeringar betydligt under den närmaste framtiden. Med undantag av industrin finns det i alla huvudbranscher fler företag som skär ner sina investeringar än sådana vars investeringar ökar. Saldotalet för förväntningarna om förändringen i värdet på investeringar var -12. Saldotalets värde sjönk med 7 enheter sedan våren. Investeringsförväntningarnas svaga utveckling är kopplad med exceptionellt stor osäkerhet om till exempel hur kriget och pandemin kommer att fortsätta, om räntehöjningarna och den ekonomiska tillväxtens takt.

SME-företag är försiktiga när det gäller ökningen av personal

Krigets betydande negativa effekter och de mycket osäkra framtidsutsikterna har försämrat förväntningarna om personalutvecklingen något. Bara 17 procent av SME-företagen kommer att öka antalet anställda. Däremot väntar sig en tiondel av företagen att deras personal kommer att minska.

Förväntningarnas saldotal får alltså värdet 7, som är 6 enheter lägre än på våren. En stor majoritet av SME-företagen, dvs. 73 procent, tänker dock alltjämt hålla kvar det nuvarande antalet anställda.

Kostnaderna förväntas stiga snabbt

Produktionskostnadernas ökningsförväntningar är starka. I synnerhet råvarornas och andra mellanprodukters priser väntas stiga mer än på flera år. Också företagens möjligheter att öka priserna på de egna produkterna och tjänsterna har ökat, men ökningen kan inte kompensera mellanprodukternas prisökning. Produktionskostnaderna väntas till och med stiga en och en halv gånger snabbare än priserna på slutprodukter. Litet överraskande underlättas situationen av att förväntningarna om löneförhöjningar är måttliga trots att många branscher lider av bristen på arbetskraft.

Det som gör nuläget utmanande är att produktionskostnaderna förväntas växa kraftigt och ligga på samma nivå som när ekonomin utvecklas starkt. Nu måste man förbereda sig på en kostnadsökning i en exceptionellt osäker verksamhetsomgivning och delvis också med ekonomiska buffertar som är svagare än tidigare.

Tillväxt genom förnyelse och internationalisering

För företag är förnyelse viktigt med tanke på upprätthållandet av konkurrenskraften. Till följd av pandemin kommer det att ske oförväntade förändringar i ekonomin, som kräver ny teknologi och nya sätt att agera. Om SME-företag kan komma med i den teknologiska utvecklingens och digitaliseringens brytningsfas, har de möjligheter till framgång också i framtiden. Knappt en femtedel av företagen har också tagit i bruk ny teknologi och litet över hälften har utbildat sin personal. Därtill har nästan en tredjedel av företagen infört nya produkter eller tjänster på marknaden.

Internationell verksamhet är för många SME-företag ett sätt att växa och förstärka sitt kunnande. I många branscher är hemmamarknaden i Finland relativt begränsad, och därför måste tillväxt sökas utomlands. SME-företag exporterar sina produkter eller tjänster allmänt mot förhandsbetalning. Så här gör 55 procent av företagen. Under pandeminitiden verkar antalet företag som bedriver export mot förhandsbetalning ha ökat något jämfört med normalförhållanden, vilket återspeglar en liten ökning i försiktigheten.

Finansiering förutsätter ofta garantier från Finnvera

Den strikta regleringen av bankverksamheten och företagens försämrade kreditvärdighet syns i SME-företagens användning av extern finansiering, även om andelen företag som har lån från en bank eller ett annat finansieringsinstitut har förändrats mycket litet under de senaste åren.

Finnvera är alltjämt en betydande finansaktör, framför allt för industriföretag, men nu har intresset för Finnvera ökat kraftigt även inom handeln. En garanti från Finnvera är av central betydelse för erhållandet av finansiering. Nästan en tredjedel av de företag som ansökt om bankfinansiering berättade att finansieringen förutsatte en garanti från Finnvera. Finnveras garanti är särskilt viktig för mer tillväxtorienterade företag.

SME-företagens stabila samarbete med läroanstalter och forskningsinstitut har fortsatt

Ett betydande antal SME-företag samarbetar med utbildningsanordnare, forskningsinstitut eller utvecklingsbolag. Företagens samarbete med yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor har blivit något vanligare, men lite färre SME-företag än tidigare samarbetar med universitet.

Det finns varierande former av samarbete, men utbildningssamarbetet, examensarbeten och utvecklingen i anknytning till innovationer accentuerades. I samarbetet med högskolor och universitet har också samarbetet i anknytning till rekryteringen en viktig roll.
Med tanke på helheten är det oroväckande att se att företagens erfarenheter om resultaten för samarbetet med läroanstalter och forskningsinstitut har försvagats. Förändringen är dock så liten att den sannolikt inte har en negativ inverkan på det framtida samarbetet. Som det vanligaste resultaten av samarbetet nämndes förstärkningen av kunskapsbasen och kunnandet.

Digisprångets takt verkar ha jämnats ut

Coronatiden ökade trycket på digitalisering av SME-företagens affärsverksamhet, eftersom fysiska kontakter minskade och en allt större andel av företagens dagliga arbete skedde digitalt. Efter att pandemin normaliserades har takten på företagens digisprång blivit långsammare.

Egen webbsajt är det vanligaste digitala verktyget i företagens affärsverksamhet. Dessutom utnyttjar SME-företag bland annat sociala medier, molntjänster och nätuppköp. Däremot utnyttjar SME-företag big data och sakernas internet ganska litet i alla huvudbranscher.

Rysslands attack mot Ukraina har diverse effekter

Rysslands attack mot Ukraina, som inleddes i februari 2022, påverkar SME-företagens verksamhetsomgivning på flera olika sätt. Effekterna sträcker sig inte bara till de företag som har direkta risker kopplade med Ryssland i sin verksamhet.

Kriget påverkar SME-företag på olika sätt. Närmare hälften av företagen svarade att Rysslands attack mot Ukraina har haft en negativ inverkan på deras affärsverksamhet eller produktion. Samtidigt anser en liten grupp, cirka 3 procent, av SME-företagen att Rysslands attack mot Ukraina har haft positiva inverkningar. Det är dock klart att osäkerheten kring krigets följder har mycket negativa effekter på ekonomin och SME-företagen. Den bromsar ner såväl företagens investeringar som deras försäljning i Finland.

Barometern med de detaljerade graferna m.m. finns tyvärr endast på finska.