Tutkimus

Yrittäjä – hyvä työnantaja 2020

31.12.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2019 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1 028 yksityiseltä sektorilta. Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Barometrissä otettiin vuoden 2019 kyselyssä käyttöön painokertoimet, joiden ansiosta tulokset kuvaavat tarkemmin palkansaajien näkemyksiä. Aiempina vuosina painokertomia ei ole käytetty, joten vuoden 2019 aineisto ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempina vuosina kerättyjen tietojen kanssa. Tuloksia tarkastellessa on hyvä huomata, etteivät koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja poikkeusolojen vaikutukset luonnollisesti näy, koska kysely on tehty ennen koronaviruksen leviämistä.

Työolobarometri on tärkeä työelämän laadun mittari. Se kertoo, mitä yrityksissä työskentelevät työntekijät ajattelevat, minkälaisena työnsä kokevat ja miten työnantajan kanssa sujuu. Kiitän työ- ja elinkeinoministeriötä siitä, että olemme jälleen saaneet käyttöömme työolobarometrin aineiston. Raportoimme vuosittain tässä selvityksessä barometrin tiedot yrityskokoluokittain. Olemme tehneet näin jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämän tarkastelun seurauksena on saanut nimensä myös selvityksemme nimi. Työntekijöiden viesti on nimittäin vuodesta toiseen sama: Yrittäjä on hyvä työnantaja.

Luottamus on erityisesti pienissä yrityksissä vahva ja tieto kulkee hyvin. Yli 91 prosenttia alle kymmenen henkilön yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä on sitä mieltä, että työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset. Lähes 85 prosenttia vastaa, että työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtaudutaan rakentavasti.

Vuosittain toistuvien hyvin tulosten jälkeen voi vain ihmetellä, miksi työpaikkasopimisessa ei päästä lainsäädännössä eteenpäin. Perusteluna on usein käytetty sitä, että luottamusta sopimiseen ei olisi. Työntekijät ovat asiasta eri mieltä. He sekä luottavat ja heihin luotetaan. Selvitykset osoittavat myös, että sekä yrittäjät että työntekijät haluavat paljon nykyistä enemmän sopia asioista työpaikoilla.

Janne Makkula
työmarkkinajohtaja, varatuomari
Suomen Yrittäjät

» Yrittäjä – hyvä työnantaja 2020

» Lue tiedote: Pienissä yrityksissä hyvä luottamus – hyvät mahdollisuudet työpaikkasopimiselle

Raportin laati: Albert Mäkelä, asiantuntija, Suomen Yrittäjät