Tutkimus

Yrittäjien tulot ja verot 2009

31.12.2009

TIIVISTELMÄ

Yrittäjien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat vuonna 2007 40.132 euroa noustuaan 9,6 % edellisestä vuodesta. Näistä tuloista ansiotuloksi luettiin 70 % ja pääomatuloksi 30 %. Tuloista jäi verotuksen jälkeen käteen yrittäjälle keskimäärin 10 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin – 29.958 euroa.

Noin neljänneksellä veronalaiset tulot jäivät alle 15.000 euroon – selvästi alle metallialan minimipalkan.

Yrittäjien tuloistaan maksama keskimääräinen veroprosentti oli 28,9 %, mukaan luettuna jo yrityksessä osingoista maksettu vero. Yrittäjien verotus säilyi edellisvuotisella tasolla, mutta oli vajaan 1 %-yksikön matalampi kuin vuonna 2004. Kun eläkemaksu otetaan huomioon, yrittäjien keskimääräinen veroaste oli 34,4 %.

Palkansaajien keskimääräiset veronalaiset tulot olivat 29.163 euroa vuonna 2007. Palkansaajien keskimääräinen veroprosentti oli 24,7 % ja käteen jäävä tulo 22.259 euroa. Tulot olivat siten 35 % matalammat kuin yrittäjillä. Yrittäjät tekivät kuitenkin noin 20 % pidempää työpäivää.

Vuosina 2005 ja 2006 tapahtunut yritysverouudistus teki pääsääntöisesti tulon nostamisen palkkana yrityksestä kannattavammaksi suhteessa ansiotulo-osinkoon. Maksuunpanoaineiston perusteella yrittäjien palkkatulon määrä onkin kasvanut huomattavasti (46,9 %) ansiotulo-osingon määrän laskiessa(-57,6 %). Pääomatulojen osalta on noussut erityisesti luovutusvoittojen määrä.

Yrittäjien verotusta kevensi vuosina 2005–2007 erityisesti yritysverokannan alentaminen sekä ansiotulojen verotuksen keventäminen yli normaalin inflaatiotarkistuksen. Verotuksen muista uudistuksista johtuen yrittäjien henkilökohtaisessa verotuksessaan tuloistaan maksamat verot sen sijaan kiristyivät muutoin pääsääntöisesti vuodesta 2004 vuoteen 2006 tulojen rakenteessa tapahtuneista muutoksista huolimatta. Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonais-veroaste oli 34 %–35 % vuosina 2005–2007, kun vastaava prosentti palkansaajilla oli noin 28 %.

Yritysverouudistus ja ansiotulojen verotuksen kevennys ovat laskeneet keskimäärin yrittäjien kokonaisuudessaan maksamia veroja, mutta verotuksen maksuunpanotilaston mukaan on arviolta noin 20.000 sellaista omistajayrittäjää, joilla verotus on kiristynyt verouudistuksen myötä, koska heillä on ansiotulona verotettavaa osinkoa.

Lisäksi on reilut 1.100 sellaista yrittäjää, joilla yritysverouudistukseen asetettu uusi 90.000 euron osinkotuloraja täyttyy. Näistä valtaosalla verotus on ollut kireämpää kuin vanhassa verojärjestelmässä, koska rajan ylittävät pääomatulo-osingot verotetaan osittain kahteen kertaan.

Tämän raportin on laatinut ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä

Raportti: Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2007 verotustietojen mukaan (pdf-muodossa)
Kalvosarja: Yrittäjien tulot ja verot 2009 (pdf-muodossa)


Lue tiedote: Pitkät työpäivät tuovat yrittäjille palkansaajia paremmat tulot
Lue tiedote: Suomen Yrittäjät esittää pienten osinkotulojen verotukseen korjauksia


Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845 , harri.hietala@yrittajat.fi
johtaja Anna Lundén, p. 050 544 3928, anna.lunden@yrittajat.fi