Työntekijöiden koulutus

Mitä ammattitaitoisempia yrityksesi työntekijät ovat, sitä paremmin yrityksesi pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Työntekijöidesi osaaminen on yrityksesi kilpailukyvyn tärkein tekijä, josta kannattaa huolehtia järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Kun yrityksesi tarjoaa henkilöstölle hyvät mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen, on yrityksesi myös houkutteleva työpaikkana. 

Työntekijältä vaaditaan hyvää ammatti- ja toimialakohtaista erityisosaamista. Tämän lisäksi häneltä edellytetään yleisempiä työelämätaitoja, joita ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky ja luovuus, digitaalisten perustyökalujen hallinta, oppimis- ja paineensietokyky, itseohjautuvuus ja aloitteellisuus, tiimityö- ja vuorovaikutustaidot sekä työyhteisön pelisääntöjen noudattaminen. Työarjessa nämä kaksi osaamisen tasoa limittyvät toisiinsa.

Osa ammatti- ja alakohtaisista osaamisista sekä yleisemmistä työelämäosaamisista on niin kutsuttuja “kovia taitoja”, kuten tietyn teknologian käyttäminen, jotka ovat konkreettisia ja helpommin koulutettavissa ja mitattavissa. Osa on niin kutsuttuja “pehmeitä taitoja”, kuten asenteet ja taipumukset, jotka ovat vähemmän konkreettisia ja siten hankalammin koulutettavissa ja mitattavissa.

Tyypillisesti yritykset keskittyvät kehittämään työntekijöidensä kovia taitoja. Ne liittyvät vaikkapa uuden koneen, ohjelmiston tai prosessin käyttöönottoon. Joskus tarpeen on kuitenkin vahvistaa työntekijän pehmeämpiä taitoja, kuten viestintää ja johtamista. Monesti näiden kahden taitoulottuvuuden kehittäminen on hyvällä koulutussuunnittelulla yhdistettävissä.

Myös hyvinvointi on tärkeä oppimisen ja kehittymisen ehto. Mitä paremmassa kunnossa työntekijät ja työviihtyvyys ovat, sitä parempaa työjälkeä työyhteisö tekee ja sitä paremmin työntekijät sisäistävät uusia tietoja ja taitoja.  

Työntekijä kartuttaa osaamistaan monella tavalla: työtä tekemällä ja tuotteita ja prosesseja kehittämällä, arjessa harrastamalla, itsenäisesti opiskelemalla, kollegoiden kanssa sparraamalla tai tavoitteellisemmin kouluttautumalla. Tapoja on monia.

Tärkeintä on, että tunnistat työntekijäsi kanssa hänen vahvuutensa, kehittymistarpeensa sekä hänelle parhaiten soveltuvat oppimisen muodot. Samalla on syytä määritellä yrityksesi oppimiseen tarjoamat resurssit ja kannustimet. 

Aloita osaamisen kehittäminen näin

Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen on ensimmäinen askel, kun lähdet kehittämään omaa tai työntekijöidesi osaamista. Kun yrittäjä haluaa lähteä kehittämään omaa tai työntekijöidensä osaamista, kannattaa edetä kolmen askeleen kautta: kartoita osaaminen, tunnista oppimisen tavat ja etsi sopiva palvelu.

Osaamisen tunnistaminen on uuden oppimisen lähtökohta. Jokaisella yrittäjällä ja työntekijällä on omat vahvuutensa, joiden kartoittaminen on tärkeätä. Mitä tarkempi kuva sinulla on omasta ja työntekijöidesi osaamisesta ja sen katvealueista suhteessa yritystoimintasi tarpeisiin tai muihin alasi ammattilaisiin, sitä paremmin kykenet haarukoimaan myös ne alueet, joissa on syytä kehittyä.

Jokainen meistä on jossain määrin sokea vahvuuksilleen ja kehittämistarpeilleen. Osaamisen kartoittamiseen on onneksi tarjolla erilaisia työkaluja ja palveluita, joita kannattaa hyödyntää.

Yrittäjän oman osaamisen kartoituksen voit aloittaa vapaamuotoisesti pohtimalla osaamistasi vaikkapa kollegoidesi, työntekijöidesi tai tuttaviesi kanssa. Apua tähän saat myös oppilaitoksista ja muista julkisista yrityspalveluista sekä mentoreilta ja yrityskummeilta.

Suoritetut tutkinnot ja ammattipätevyydet ovat luonnollisesti osa yrittäjän osaamista. Tilastokeskuksen mukaan yrittäjistä 46 prosenttia on suorittanut toisen asteen tutkinnon. 41 prosentilla on yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. 13 prosenttia yrittäjistä on käynyt pelkän peruskoulun. Voit tarkistaa tutkintosi ja muut opintosuorituksesi Opetushallituksen palvelusta.

Työntekijän osaamisen kartoittamisessa voit käyttää apuna esimerkiksi ammatillisten tutkintojen perusteisiin kuvattua osaamista, joka tietyn ammatin taitajalla on oltava. Myös korkeakoulututkinnoista on saatavilla melko kattavasti osaamiskuvauksia. Tutkintojen lisäksi myös ammatti- ja alakohtaiset pätevyysvaatimukset antavat osviittaa henkilökuntasi osaamisalueiden määrittelyyn.

Henkilöstösi osaamisen tunnistamisen lisäksi on hyvä olla hereillä oman alan ja laajemman työelämän muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat yrityksesi tarvitsemaan osaamiseen. Kun pohdit, millaiseen osaamiseen yrityksesi on syytä pidemmällä aikavälillä panostaa, kannattaa tutustua Opetushallituksessa toimivan ja laajasti eri toimialoja edustavan Osaamisen ennakointifoorumiin osaamistarve-ennusteisiin.

Voit aloittaa henkilöstösi osaamisen kartoituksen vapaamuotoisesti esimerkiksi osana kehityskeskusteluja tai yrityksen kehittämiseen suunnattuja henkilöstötilaisuuksia. Osaamisasiat kannattaa kytkeä yrityksesi liiketoiminnan ja strategian suunnittelun ytimeen.

Apua osaamisen kartoittamiseen voit toki hankkia myös oppilaitoksista ja siihen erikoistuneilta yrityksiltä.

Lisätietoa:

Kun olet kartoittanut osaamista ja paikantanut kehittämistarpeita, on hyvä pohtia, mitkä ovat tehokkaimmat tavat oppia. Yksi oppii parhaiten tekemällä ja kokeilemalla, toinen lukemalla ja kirjoittamalla, kolmas taas kuuntelemalla ja katselemalla. Toiset kaipaavat yhteisöllisyyttä, toiset opiskelevat tehokkaimmin itsenäisesti. Monien kohdalla sopivimmat oppimistavat löytyvät näiden yhdistelmistä.

Mitä tarkempi kuva sinulla on osaamistarpeiden lisäksi sopivimmista oppimistavoista, sitä paremmin kykenet valitsemaan itsellesi tai työntekijöillesi parhaiten soveltuvat osaamisen kehittämisen muodot ja palvelut. Luonnollisesti myös käytössä olevat aika- ja muut resurssit vaikuttavat valintaan.

Kun olet kartoittanut osaamisen kehittämistarpeet ja tunnistanut ominaiset oppimisen tavat, on aika etsiä näihin parhaiten vastaavat osaamisen kehittämisen muodot ja palvelut.

Tiesitkö, että jäsenenä saat kattavan paketin arkea helpottavia työkaluja, kuten asiakirjamallit ja tietopankin käyttöösi?

Liity jäseneksi

Kehitä työntekijöidesi osaamista

Osaavat ihmiset ovat yrityksesi tärkein voimavara. Osaamista kannattaa vaalia ja uuden oppimiseen on tärkeää kannustaa.

Yrittäjänä sinun on tärkeää huolehtia myös työntekijöidesi osaamisesta. Vaikka kaikki ovatkin päteviä omassa työssään, jokaisen kannattaa jatkuvasti päivittää osaamistaan.