Tuet palkkaamiseen

Työntekijän palkkaamiseen on tietyissä tilanteissa tarjolla taloudellista tukea. Tällä sivulla kerromme palkkatuesta ja tuesta oppisopimuskoulutukseen.

Taloudellisten tukien osalta kannattaa pitää mielessä, että tukien selvittämisessä menee aina jonkin verran aikaa, joten ole liikkeellä ajoissa. Mahdollisuus tukien saamiseen kannattaa aina selvittää etukäteen sekä hoitaa tukien hakeminen ennen työntekijän palkkaamista ja työsopimuksen tekemistä.

Oppisopimuksen tuet

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta, mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi, että työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta aiheutuu kustannuksia työnantajalle. Aina koulutuskorvausta ei siis makseta.

Keskimäärin koulutuskorvaukset ovat perustutkintojen osalta keskimäärin 100–200 euroa/kk ja lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) osalta noin 10–100 euroa/kk. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos.

Koulutuskorvauksen maksatus perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään arviointiin. Esimerkiksi monet koulutuksen järjestäjät eivät maksa koulutuskorvauksia lainkaan lisäkoulutuksesta.

Lue lisää: Yhteenveto oppisopimuskoulutuksen tuista

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta.

Mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on sen määrä koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta.

Lue lisää: Palkkatuesta TE-palveluiden sivustolla

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Teoriajaksojen aikana opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

  • Päiväraha 15 euroa/päivä
  • Perheavustus 17 euroa/päivä
  • Matkakorvaus
  • Majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä)

Palkkatuki

Yleisin taloudellisen tuen muoto on palkkatuki, jota työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet, sosiaaliset yritykset sekä tietyissä tapauksissa myös henkilöstövuokrausta harjoittavat yritykset. Palkkatuki myönnetään kaikille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille samanlaisin ehdoin joko EY:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiseen menettelyyn liittyvät säännökset koskevat tuki-intensiteettiä ja tukikauden enimmäiskestoa.

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella, jos tuella palkattavan henkilön tuottavuus tarjotussa työssä on alentunut siksi, että ammatillisessa osaamisessa on puutteita. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös tuella palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella, jos ne olennaisesti ja pysyväisluonteisesti alentavat tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 40 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan.

Lisäksi, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävässä, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä.

Sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää palkkatukea muista yrityksistä poikkeavin ehdoin. Pysyvästi työssä suoriutumista olennaisesti vaikeuttavan vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki voi olla määrältään korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään 36 kk kerrallaan. Yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen työntekijän palkkatuen määrä voi olla korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1 300 euroa kuukaudessa tai 40 % palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää enintään 12 kuukauden ajan. 500 päivää työttömyysetuutta saaneen työttömän palkkatuen määrä voi olla korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään 24 kuukauden ajan.

Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.

Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkauskustannuksista.

Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.

Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Palkkatuki-verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää, että työnantaja kirjautuu palveluun verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnistuksella. Lisätietoa Katso-tunnisteen käyttöönotosta saat osoitteesta: yritys.tunnistus.fi

Työnantaja voi hakea palkkatukea myös kirjallisella lomakkeella siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.

Palkkatuen maksatusta haetaan aina jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). KEHA-keskuksella on kuusi maksatusaluetta. Toimita maksatushakemus oman alueesi maksatusalueelle.

Hae maksatusta kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy. Hae maksatusta palkkatukipäätöksessä asetetun maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Noudata asetettua maksatusjaksoa koko tukijakson ajan.

Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.2018) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.2018), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi.

Työsuhteen alkaessa tai päättyessä maksatusjakso voi olla lyhyempi kuin valitsemasi maksatusjakso, esimerkiksi jos työsuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden.

Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta ja oppisopimuksesta, jos tuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuen maksatusta voi hakea myös sähköisesti Palkkatuen maksatus -verkkopalvelussa.

Palkkatukea ei makseta, mikäli työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja, tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty tai mikäli palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti