8.5.2018 klo 09:37
Uutinen

Barometri: Usko Venäjän talouden kasvuun horjuu, mutta omaan bisnekseen luotetaan

Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat heikentyneet verrattuna viime vuoteen. Enemmistö barometrin vastaajista uskoo edelleen Venäjän talouden kasvavan ainakin jonkin verran.

Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavat yritykset listaavat ongelmiksi poliittisen tilanteen, tullauksen, ruplan kurssin sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän.

– Kiristyneet Venäjän ja lännen väliset suhteet ovat lisänneet epävarmuutta ja sumentaneet Venäjän talouden näkymiä. Tämä näkyy vähentyneenä luottamuksena Venäjän talouden kasvuun. Toisaalta yritykset tuntuvat luottavan omaan tekemiseensä ja lisäävän aktiivisuutta markkinoilla, sanoo toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista.

Venäjän-kaupan barometritutkimukseen vastasi yhteensä 300 johtajaa ja asiantuntijaa. Suurin osa heistä edustaa Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) jäsenyrityksiä. Tutkimuksessa oli mukana myös muiden Venäjän-kauppaa tekevien suomalaisten yritysten ylintä johtoa.

Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä sekä investoinneista.

Yli puolet odottaa liiketoiminnan kasvua Venäjällä

Yli 40 prosenttia ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen, mutta vain harvalla kasvua on ollut paljon. Liiketoiminnan supistumisesta kertoo lähes 15 prosenttia yrityksistä. Teollisuuden alan yritykset ja suuremmat yritykset ovat menestyneet muita paremmin. Yli puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavan puolen vuoden aikana. Juuri kukaan ei odota liiketoimintansa supistuvan.

Nämä ovat suurimmat ongelmat Venäjän-kaupassa

Suurimmaksi ongelmaksi liiketoimintaa Venäjällä harjoittavat yritykset listasivat poliittisen riskin. Talouden epävakaisuus ja kysynnän vähäisyys ovat nousseet ongelmalistan toiselle sijalle. Rahoitus ja rahan puute ovat laskeneet listalla kolmanneksi. Erityisesti kaupan alalla koetaan ongelmia tullauksen ja tullilainsäädännön kanssa.

Suurimmaksi ongelmaksi vientiä tekevillä yrityksillä nousi niin ikään poliittinen riski. Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat lisääntyneet syksystä toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Ruplan kurssi on laskenut kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi suomalaisyritysten viennissä. Kaupan alan yrityksiä haittaavat muita useammin byrokratiaan liittyvät ongelmat.

Palveluissa, kuljetuksessa ja suunnittelussa hienoista optimismia

Kuluneiden kuuden kuukauden aikana vienti on kasvanut hieman yli kolmasosalla vastanneista. Vientimäärät ovat supistuneet 15 prosentilla vastanneista. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla vienti on kasvanut muita toimialoja useammalla yrityksellä.

Optimismi viennin suhteen on kasvanut hieman viime syksystä. Yli puolet vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana, kun viime syksynä kasvua odotti 49 %. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla yritykset ovat hieman muita optimistisempia. Harva kuitenkaan odottaa voimakasta viennin kasvua.

Tuonnin kasvu on heikentynyt hieman viime syksystä. Joka kolmannen yrityksen tuonti Venäjältä on kasvanut, mutta viidesosa raportoi sen supistumisesta.

Venäjän protektionistiset toimet vaikuttaneet joka toiseen yritykseen

Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on kasvanut merkittävästi viime syksyn barometriin verrattuna. Investointisuunnitelmat kohdistuvat lähes yksinomaan jo olemassa oleviin tytäryhtiöihin ja edustustoihin.

Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan puolessa vastaajayrityksistä. Tuonninkorvausohjelma ja hankintalaki koetaan suurimmaksi ja vastapakotteet toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Kolmanneksi suurimpana ongelmana pidetään tullia.

– Yritykset ovat reagoineet tilanteeseen lisäämällä myyntiä ja markkinointia. Tämä tarkoittaa, että on palkattu uusia myyjiä tai hankittu parempi jakelukanava, Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren kertoo.

Alle puolet tutkimukseen vastanneista uskoo Venäjän talouden kasvuun, kun vielä syksyllä kasvuun uskoi kaksi kolmannesta. Hieman yli 40 prosenttia odottaa nollakasvua ja vain harva uskoo uuteen taantumaan.

Tutkimuksen ovat tilanneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla maalis-huhtikuussa.

toimitus (at) yrittajat.fi