29.4.2021 klo 08:17
Uutinen

Kannattavuus yritysten huolena – hallitukselle tyydyttävä arvosana koronatoimien hoidosta

Savon Yrittäjien pohjoissavolaisille yrityksille lähettämästä kyselystä nousevat esille yritysten kahtiajakoiset tunnelmat toisen koronakevään aikana. Kannattavuus on heikentynyt, mutta myynnin tulevaisuuden näkymät ovat talvikuukausista parantuneet. Suomen hallituksen koronatoimille yrittäjät antavat arvosanaksi vahvan tyydyttävän. Kyselyyn vastasi vajaan viikon aikana yli 600 yritystä.

– Kyselymme antaa meillä tuntuman yritysten tilanteesta koronan keskellä. Tilanne vaihtelee toimialoittain, mutta yleisesti yrittäjät arvioivat tilanteensa hiukan parantuneen edelliseen syksyn kyselyymme verrattuna. Kuitenkin yrittäjien jaksaminen ja yritysten tilanne edelleen huolestuttaa, tiivistää Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius.

Korona on uudistanut yrityksiä

Alkuvuoden myyntiä arvioitaessa kolmannes (34 %) vastaajista kertoi myynnin pysyneen ennallaan. Myynti oli vähentynyt 43 % vastaajayrityksissä. Myynti oli sen sijaan kasvanut lähes neljänneksellä (23 %) vastaajista ja toimialoista parhaiten oli mennyt teollisuudella, jonka vastaajista 60 % kertoi myynnin pysyneen ennallaan tai kasvaneen. Näkymät kesän yli näyttävät sen sijaan positiivisilta, sillä 10–15 % kasvua ennakoi 31 % yrityksistä. Toimialoista erityisesti rakentamisella ennusteet ovat positiivisia. 47 % toimialan vastaajista ennakoi myynnin kasvavan. Varovaisimmat näkymät ovat kaupan alalla ja palvelualalla. Molempien toimialojen vastaajista lähes puolet odottavat myynnin pysyvän ennallaan tai laskevan hieman.

Kannattavuus on yritysten huolena, sillä 38 % vastaajista kertoi kannattavuuden huonontuneen. Ennallaan kannattavuus oli kuitenkin 40 prosentilla yrityksistä ja parantumisesta kertoi viidennes. Myönteisenä asiana kyselyssä tuli ilmi lähes viidennes vastaajista, jotka kertoivat hyötyneensä korona-ajasta.

– Yritykset kertoivat liiketoimintansa uudistuksista, tehokkuuden parantumisesta sekä uusista tuoteinnovaatioista. Hyvä signaali on, että koronakriisistä selviämiseen uskoo 76 % kaikista vastanneista yrittäjistä. Yrittäjien henkinen hyvinvointi näyttää myös parantuneen edellisestä lokakuun kyselystä, sanoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Lomautukset ovat edelleen käytössä oleva sopeutuskeino ja työllistävistä yrityksistä 14 %:lla lomautukset pyörivät parhaillaan. Kesäkuukaudet eivät tule näyttämään lomautusten tai irtisanomisten kasvua. Lähes kolmannes kertoi joko rekrytoineensa tai tulevansa rekrytoimaan lisää henkilöstöä. Vuokratyövoiman käyttö on osa yritysten henkilöstöresurssia ja 5 % vastaajista kertoi siirtyneensä ostopalveluihin rekrytointien sijasta.

Omistajavaihdoksilla ja yrityskaupoilla voidaan taklata lopettavien yritysten määrää

Valtaosa vastaajista (81 %) ei pitänyt konkurssiuhkaa todennäköisenä oman yrityksen kohdalla. Konkurssin uhka on pienentynyt edellisestä marraskuun kyselystä hieman. Sama koskee yrityssaneerauksia. Sen sijaan viidennes vastaajista suunnittelee yritystoiminnan lopettamista ja näistä noin puolet on työnantajayrityksiä. Suurimmat syyt yritystoiminnan alasajoon ovat yrittäjän eläköityminen, toiminnan kannattamattomuus ja myynnin vähentyminen. Perusteina mainitaan myös jatkajan löytymisen vaikeus sekä asiakaskunnassa tapahtuneet muutokset.

Noin kolmannes toiminnan lopettamista miettivistä vastaajista tavoittelee kuitenkin yrityksen myyntiä seuraavien vuosien aikana. Luvut ovat samansuuntaisia valtakunnallisten omistajavaihdosennusteiden kanssa. Savon Yrittäjien juuri käynnistynyt Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelu vastaa tähän kysyntään ja kyselyn perusteella palveluun tuli 50 toimeksiantoa ja kyselyä.

Suomen hallitukselle myönteiset arviot koronatilanteen hoitamisesta – yrittäjät pohtivat vielä puoluevalintaansa kesän kuntavaaleissa

Suomen hallitus sai vahvan tyydyttävän arvosanan vastanneilta. Keskiarvo 1–5 asteikolla oli 2,6. Lähes puolet vastaajista eli 44 % kertoi, ettei hallituksen toimet vaikuta heidän äänestyspäätökseensä kesän kuntavaaleissa. Vajaan kolmanneksen mielestä hallituksen toimet vaikuttavat äänestyspäätökseen.

Suomen Yrittäjien maaliskuussa julkaistussa Yrittäjägallupissa kysyttiin vastaajien puoluekantaa vaaleissa, jos ne olisi järjestetty heti silloin. Savon Yrittäjien nyt tekemässä kyselyssä kysyttiin suoraan, mitä puoluetta yrittäjät kesän kuntavaaleissa äänestävät. Joka kolmas vastaajista kertoi, ettei osaa vielä sanoa ja 16 % ei halunnut ilmaista kantaansa. Kannatusta saivat lähes kaikki puolueet: Vihreät (3 %), Keskusta (12 %), Vasemmistoliitto (1 %), Kokoomus (21 %), SDP (1 %), KD (2 %), Perussuomalaiset (10 %), Liike NYT (3 %). RKP:n, Sinisten ja muiden pienpuolueiden vastausmäärät jäivät alle prosentin. Pohjois-Savon vastaukset olivat hyvin lähellä valtakunnallisia lukuja yrittäjien puoluekannatusmittauksessa.

Seuraavan valtuustokauden tärkein asia kuntatalouden hoito ja veronkorotusten torjuminen

Vastaajien mielestä seuraavan valtuustokauden tärkein asia on kunnan talouden hoitaminen siten, ettei muun muassa veroprosentti nouse. Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi yrittäjät nostavat kunnan vetovoiman ja imagon kehittämisen ja kolmanneksi kunnan ja yrittäjien aktiivisen vuoropuhelun.

– Yrittäjiltä on kyselymme perusteella kuntiin vahva viesti. Kunnan talous on hoidettava ja pidettävä kunnossa. Kunnan maineeseen ja julkisuuskuvaan tulee kiinnittää huomiota ja keskusteluyhteys yrittäjien ja kunnan välillä pitää olla kunnossa. Edellä mainitut asiat nousivat yrittäjien mielestä tärkeimmiksi, mutta paljon painoarvoa annettiin myös osaavan työvoiman saannin edistämiselle ja yrityspalveluiden kehittämiselle. Palveluiden tuottamista pitää kunnissa jatkossa miettiä monituottajamallilla ottaen yritykset laajemmin mukaan. Kyselymme tulokset ovat kuntien vapaasti käytettävissä esimerkiksi kuntastrategiatyöhön, kertoo Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö, kuntavastaava Mia Simpanen.

Näin kysely tehtiin

– Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä noin 5100 Pohjois-Savossa toimivalle yritykselle

– Kysely tehtiin ajanjaksolla 22.-27.4.2021

– Kyselyyn vastasi 639 yrittäjää ja vastausprosentti oli 12 %

– Vastaajien toimialarakenne:

 • 59 % palvelualan yrityksiä
 • 14 % kauppa
 • 13 % teollisuus
 • 14 % rakentaminen

– Yritysten toiminta/asiakaskunta:

 • 28 % yrityksiä B-to-B
 • 18 % kuluttajia
 • 54 % yrityksiä ja kuluttajia

– Vastaajista yksinyrittäjiä oli 41 % eli 253 kpl ja työnantajanyrityksiä 59 % eli 367 kpl

– Kyselyyn vastanneiden jakauma kunnittain:

 • Kuopio 42 %
 • Iisalmi 11 %
 • Siilinjärvi 7 %
 • Varkaus 6 %

Kaikista kunnista tuli vastauksia. Kuntakohtaiset raportit pyydettäessä Mia Simpaselta.

Toimeksiantoja ja palvelutilauksia tuli kyselyn perusteella Savon Yrittäjien hankkeisiin runsaasti. Lisäksi palvelupyyntöjä tuli myös Uusyrityskeskuksen Tie menestykseen-hankkeelle ja Kuopion Kriisikeskukseen. Kaikkiaan yhteydenottopyyntöjä kertyi noin 150 kpl.

Lisätietoja

Savon Yrittäjät
puheenjohtaja Tarja Arbélius, p. 0400 847 980, tarja.arbelius@gmail.com
toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, p. 040 0404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen, p. 044 3680 505, mia.simpanen@yrittajat.fi