16.6.2017 klo 11:53
Uutinen

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu tiedottaa: #sote-tärpit

Yritysten soteuttamo -tilaisuuden 6.6. materiaalit

Jyväskylässä järjestettiin 6.6. Yritysten soteuttamo -tilaisuus teemoilla sote-uudistus, verkostoituminen, kumppanuudet ja yhteistyö sekä innovaatiot ja uudenlaiset palveluprosessit. Tilaisuudessa Soteuttamo toiminnan tavoitteista puhui Sitran Ville Koiste, Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttonen kertoi verkoston voimavarasta ja projektipäällikkö Piija Äijänen Hyvinvoinnista elinvoimaa –hankkeesta. Tilaisuuden materiaalit:

Soteuttamo, Ville Koiste / Sitra
Verkostoituminen, Veli / Keski-Suomen hankinta-asiamies
Hyvinvoinnista elinvoimaa –hanke / Piija Äijänen / projektipäällikkö

Soteuttamo ”työkalupakkina” yrityksille

Soteuttamo on uusi, Sitran ja viiden kuntatoimijan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen ”työkalupakki”. Soteuttamo edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä. Päätyökaluina ovat säännöllisesti järjestettävät tilaisuudet Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keski-Uudenmaan, Tampereen ja Ylä-Savon alueilla. Soteuttamo tarjoaa myös kansallisen ”matchmaking”-portaalin toimijoiden verkottamiseksi sekä tietoa tuottajien tueksi erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa.

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunniteltu ensisijaisesti sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille, toivottaen mukaan toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa näitä toimijoita yli toimialarajojen ja tuoda kohdennettuja tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa. Avoimia Soteuttamo-tilaisuuksia tulossa lisää Jyväskylään, pysy kuulolla!

Lue lisää www.soteuttamo.fi

Uusia kumppanuuksia ja yhteistyömalleja Hyvinvoinnista elinvoimaa –hankkeessa

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke keskittyy alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamiseen rakentamalla siltaa Jyväskylän perusturvapalveluiden ja elinkeinotoiminnan välille. Keinoja ovat muun muassa uusien kumppanuusverkostojen luominen ja yritysten sekä järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen – kumppanuuskiihdyttämöt! Hanke haluaa osaltaan olla vauhdittamassa uudentyyppisten palveluinnovaatioiden syntymistä sekä valinnanvapauskokeilua Jyväskylässä.

Kumppanuuskiihdyttämön työkaluina toimivat erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat, jotka kulkevat nimellä Soteuttamot. Yhtenä työkaluna vauhdittamiseen toimii myös pilotointiraha, jota Hyvinvoinnista elinvoimaa -hanke myöntää valituille piloteille. Pilotointirahaa on tarjolla 50 000€. Tarkoituksena on löytää 3-5 pilottia (max 10 000€ / pilotti) toteutettavaksi Jyväskylän seudulla. Pilottihaku on auki 1.6.2017-31.8.2017. Kiihdyttämön osallistujat (max 5 kpl:tta) valitaan syyskuun alussa ja toiminta alkaa syyskuun aikana valikoitujen tahojen kanssa. Pilotointirahaa haetaan kertaluonteisesti pilottiin, jonka tavoitteena on kokeilla uutta palvelutoimintaa, kumppanuutta, toimintamallia tai käytäntöä.

Lue lisää hankkeesta ja pilottihausta www.jyvaskyla.fi/hyvinvoinnistaelinvoimaa

Valinnanvapauskokeiluun etsitään palveluideoita Sitran SOTE Factor -ideakilpailulla

SOTE Factor on Sitran järjestämä avoin ideakilpailu, jolla pyritään monipuolistamaan asiakkaiden suoran valinnan sekä henkilökohtaisen budjetin piirissä olevaa palvelutuotantoa, saamaan uusia palveluntuottajia mukaan valinnanvapauskokeiluihin sekä löytämään uusia asiakaslähtöisiä palveluideoita tukemaan asiakkaiden erilaisia palvelutarpeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta kokeillaan viidellä alueella vuosina 2017 – 2018. Kilpailuun voi osallistua 1.5 – 31.7.2017 välisenä aikana. Pääpalkintona on 10 000 euroa.

Lue lisää www.sitra.fi/hankkeet/sote-factor-ideakilpailu/#mista-on-kyse

Mikäli heräsi kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä Keski-Suomen hankinta-asiamies Veli Puttoseen p. 0500 646 792 tai veli.puttonen@yrittajat.fi

Keski-Suomessa on vuodesta 2014 lähtien toteutettu hankinta-asiamiespalvelua kehittämään julkisten hankintojen toimintaa maakunnallisesti ja mahdollistamaan pk-yritysten osallistuminen julkisiin hankintoihin entistä paremmin. Hankinta-asiamiespalvelua ylläpitävät hankinta-asiamies Veli Puttonen sekä Keski-Suomen Yrittäjät. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät sekä Keski-Suomen kunnat. www.yrittajat.fi/keskisuomi/hankinta-asiamies