Keski-Suomen Yrittäjien huomiot hallitusohjelman sote-osiosta

Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies ja pitkän linjan sote-asiantuntija Veli Puttonen kävi läpi hallitusohjelman sote-osion ja antoi näkemyksenä ohjelman sisällöstä. Hän löysi kehuttavaa ja kehitettävää sekä antoi muutaman käytännön suosituksen. Kokosimme Puttosen huomiot listaksi.

Palveluiden saatavuus

 • Yhteistyön (työterveyshuolto, YTHS, julkinen) ja toimintaprosessien kehittäminen on hyvä asia.  Työterveyshuollon organisointi pienillä alueilla haaste, toivottavasti yhteistyömalli auttaisi siihen. Julkinen puoli ei kuitenkaan saa ottaa monopoliasemaa.
 • Julkisen puolen ja yksityisen puolen yhteistyön kehittäminen tulee hoitaa siten, ettei yksityinen puoli ole vain jonojen tai ruuhkahuippujen purkaja. Mietitään työnjakoa muutenkin, jotta toimitaan yhteistyössä eikä päällekkäin.
 • Hoitoketjut suunnitellaan siten, että hyödynnetään suoravastaanottoja esim. fysioterapia ja sairaanhoitaja.
 • Palvelusetelit ok, jos hinnoittelut ja sisällöt niissä realistisia. Palvelusetelien markkinointi pitää tapahtua jo alkuvaiheessa yhtenä hoitovaihtoehtona.
 • Oman tuotannon ja ostopalvelujen hintojen vertailu edellyttää, että ne lasketaan oikein.
 • Kela-korvausmallien jatkaminen ja kehittäminen on hyvä asia.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • Lapset ja nuoret tärkeä kohderyhmä. Palvelujen riittävyyden varmistaminen tärkeää, jossa yksityisen sektorin mukaan otto välttämätöntä. Keskeistä kuitenkin on löytää juurisyyt ja puuttua niihin.
 • Porrasteinen hoitomalli on hyvä asia, kun palvelut määrittyvät tarpeen mukaan alentuvasti ja lisääntyvästi.
 • Matalan kynnyksen perusteiden lisäksi tulisi kohottaa lähiverkoston huomiota ja tietoa tukea tarvitsevan henkilön tilanteesta, jolloin reagointi olisi ennakoivaa mahdollisimman alkuvaiheessa.

Kuntoutus

 • Kehitetään suoravastaanottopalveluja ja yhteisvastaanotto esim. lääkäri ja fysioterapeutti.
 • Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen kuntoutuksessa on hyvä vaihtoehto, kotitalousvähennyksen euromääriä voisi nostaakin.

Lapset, nuoret ja perheet

 • Lapsiperhestrategiasuunnittelussa otettava huomioon tukipalvelut ja niiden riittävyys neuvolasta kouluihin.
 • Myös yritykset voivat olla esim. palveluseteleiden avulla perheiden tukena.

Vammaisten henkilöiden palvelut

 • Palveluntuottajat kehittävät hoitopolkuja vammaisille tarpeen mukaan.
 • Vammaisten osallistumismahdollisuuksia työelämään kehitetään.
 • Räätälöidyt suorahankinnat kuulostavat käsitteenä oudolta ja jopa hankintalain vastaiselta.

Yksilölliset ja tarpeenmukaiset ikäihmisten palvelut

 • Hoitotyön tarpeen määrittelyssä käytetään jatkossa oikeasti tuentarpeen mittareita, joihin perustuen työmäärä ja henkilömitoitus lasketaan, eli harkitaan kiinteistä mitoituksista luopumista.
 • Yhteisöllisen asumisen (vrt. entinen palveluasuminen) käyttöönotto on hyvä asia, mutta sitä ei saa käyttää tehostetun palveluasumisen korvaajana.
 • Teknologian hyödyntäminen ok, haasteena se miten lasketaan sen käytöstä saatava henkilöstömitoitussäästö. Edellyttää luotettavien laskentamallien tuottamista.
 • Perhehoitoon resurssi- ja osaamismääritykset.

Omaishoito

 • Hyviä kehityskohteita kaikki ohjelmassa esitetyt.
 • Mahdollistetaan omaishoitajan ja hoidettavan osallistuminen yhteisille lomajaksoille.

Turvallinen ja vaikuttava lääkehuolto

 • Alueellisen lääkehoidon turvaaminen eli apteekkipalvelut koko hyvinvointialueella.
 • Palvelusetelit esim. lääkkeiden jakelupalveluun.

Tutkimus ja TKI

 • Kumppanuusyhteistyö järkevää.
 • Tavoitteena konkreettiset uudet menetelmät käytäntöön asti huomioiden asiakkaan tarpeet.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen

 • Tietosuojaesteiden minimointi.
 • Yhteydet tietojärjestelmien välillä, vältetään päällekkäiset kirjaamiset ja saadaan työaikasäästöä, viestintä nopeutuu.
 • Ennaltaehkäisyyn panostus tuo merkittävät säästöt, edellyttää laajaa yhteistyötä.
 • Porrastus eli kohdentaminen järkevästi suoravastaanottoon.
 • Kumppanuudesta hyvä esimerkkejä Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin ja TKKI-neuvottelukunta Keski-Suomessa.
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tärkeä asia, johon tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, nyt nostettu liikunta mutta tarvitaan muutakin.

Koordinaation vahvistaminen ja palveluiden integraatio

 • Myös yksityiset palveluntuottajat mukaan työn- ja vastuunjakoasiaan.
 • Poikkeusolojen vastuunjaot sopimuksissa kirjattu melko hyvin, täsmennystä?

Monituottajuus

 • Kaikkien osaamista tarvitaan, eli ok määritys.
 • Tärkeää tietysti määrittää työnjako ja kuinka paljon resursseja keneltäkin halutaan.
 • Hankintaosaamisen lisääminen, markkinavuoropuhelu ja osittaminen ok.
 • Kustannuslaskentaan mallit, joilla voi verrata yksityisen ja julkisen puolen suoritekustannuksia.
 • Avointen laskentakalkyylien käyttöönotto.
 • Sopimuksenaikaisten hinnoittelumallien kehittäminen.
 • Yritysvaikutusten arvioinnin käytön lisääminen.

Valvonta

 • AVI:n/Valviran ja hyvinvointialueen valvonnan roolit selkiytettävä ja mahdolliset päällekkäisyydet poistettava.
 • Hyvä jos käytännöt muuttuvat yhdenvertaisiksi maantieteellisesti ja yksityinen vs. julkinen.
 • Palveluiden järjestäminen hakee yhtenäistämistä vielä hyvinvointialueiden sisälläkin.

Rahoitusmallin muutokset

 • Nykyinen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoitus ei kannusta riittävästi, myös hyvinvointialueen rahoitettava omalta osaltaan hyteä riittävästi.
 • Luodaan konkreettista kehittämistä ja hankkeita, pilotoidaan ja testataan niitä alueilla.

Lisätiedot: Veli Puttonen, hankinta-asiamies, Keski-Suomen Yrittäjät, p. 0500 646 793