29.5.2020 klo 10:21
Uutinen

Kierrätyspuiston toteutuminen tärkeää Päijät-Hämeen elinvoimaisuudelle ja kiertotalousyrittäjyyden edistämiselle

Lahden seudun kierrätyspuiston sijoittumispaikan ratkaiseminen ja alueen toteutuminen viivästyksittä on tärkeää. Kierrätyspuisto vastaisi seudun jätteidenkäsittelytarpeisiin, edistäisi alan yritysten kasvumahdollisuuksia ja työpaikkojen syntyä, ja siten vahvistaisi maakunnan elinvoimaa.

Päijät-Hämeessä syntyvien jätteiden käsittelyyn tarvitaan uusi alue. Nykyisten alueiden täyttyessä käsittelykapasiteetti on turvattava, jotta jätteiden käsittely ei hajaudu eri puolille maakuntaa eikä jätteiden kuljetus maakunnan ulkopuolelle lisäänny. Kasvavat kiertotalousyritykset, kansainvälisesti vertailtuna erittäin edistynyt jätehuolto ja alan huippuosaaminen ja -tutkimus ovat Lahden seudun tärkeitä kilpailukyky- ja vetovoimatekijöitä. Tästä merkittävä osoitus on Lahden valinta Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodelle 2021. Näistä syistä kierrätyspuiston toteutuminen ja seudun toimijoiden sitouttaminen prosessiin on koko maakunnan elinvoiman kannalta keskeistä.

Koska kierrätyspuiston sijoittumisen valmistelu on herättänyt vilkasta keskustelua kuntapäättäjien ja kuntalaisten keskuudessa, on tärkeää, että asian valmistelu tehdään huolellisen, asiantuntijaosaamiseen perustuvan selvitystyön kautta. Kierrätyspuiston alueen vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on ollut lausuntokierroksella alueen eri toimijoilla. Suunnittelun eri vaiheista ja aineistosta saa tietoa Päijät-Hämeen Liiton sivuilta https://paijat-hame.fi/jatteenkasittelyalueen-vaihemaakuntakaava/. On toivottavaa, että vaihemaakuntakaava ja sen palautteet toimisivat pohjana avoimelle ja tietoon perustuvalle keskustelulle ja päätöksenteolle.

Alueen suunniteltu päätarkoitus on kierrätys ja loppusijoituksella on vähäisempi rooli; tavoitteena on, että esim. alueelle sijoittuvat kiertotalousyritykset saavat käsiteltävästä jätteestä raaka-ainetta, jolloin vähemmän jätettä jää loppusijoitettavaksi alueelle. Avoin ja osallistava valmistelu varmistaa jatkossakin, että sijoittumispaikan valinnassa ja kierrätyspuiston toteutuksessa huomioidaan asianmukaisesti ihmisten elinolot ja elinympäristö sekä vaikutukset luontoon ja maisemaan, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen. Riskien minimointiin ja vaikutusten ennakointiin löytyy alueeltamme korkeatasoista osaamista paitsi viranomaistaholta, myös korkeakouluista ja yrityksistä.

Jos kierrätyspuistoa ei saataisi syntymään, jätteen kuljetus käsiteltäväksi maakunnan ulkopuolelle lisääntyisi. Tämä olisi sekä ympäristön että talousvaikutusten kannalta huonompi vaihtoehto. Jätteiden käsittely lähellä niiden syntypaikkaa on ympäristöystävällisempää ja jättää käsittelystä syntyvän liiketoiminnan ja työllisyyden tuottaman taloudellisen hyödyn Päijät-Hämeeseen, sen sijaan että käsittelystä jouduttaisiin maksamaan maakunnan ulkopuoliselle toimijalle.

Nykyisen ja syntyvän uuden yritystoiminnan ja työllisyyden edistämiselle on maakunnassa entistä kipeämpi tarve. Lahden seudulla on erinomaista, korkean teknologian osaamista kiertotalouden sekä ympäristö- ja energiaosaamisen aloilla toimivissa yrityksissä. Tätä kasvun ja työllisyyden mahdollisuutta on syytä vaalia. Mitä avoimempi ja johdonmukaisempi kierrätyspuiston suunnitteluprosessi on, sitä helpompi elinkeinoelämän toimijat on sitouttaa lopulliseen alueratkaisuun ja saada paitsi yritykset, myös niiden potentiaalinen työvoima kiinnostumaan kierrätyspuistosta.