Linda ja Lola. Restonomi LInda Andersson opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa suuntautuen julkishallinnon kehittämiseen. Hän haastaa yrittäjiä mukaan kertomaan toiveistaan, miten pienhankintoihin pääsisi paremmin kiinni.
25.1.2023 klo 11:18
Uutinen

Löydätkö yritystäsi kiinnostavat pienhankinnat? Haemme yrittäjiä kertomaan ja kehittämään

Hankintalain kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailutus voidaan toteuttaa kevyemmillä menettelyillä. Ne tulisi kilpailuttaa hankintayksikön omien hankintaohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pienhankinnoissa tulee ottaa huomioon muun muassa periaatteet avoimesta ja tasapuolisesta kohtelusta.

Hankintayksiköt, kuten kunnat voivat julkaista omia hankintaohjeistuksia ja pienhankintoja verkkosivuillaan. Käytäntö kutenkin vaihtelee kunnittain, joten hankintapotentiaali voi mennä sivu suun potentiaalisilta palvelujaan tarjoavilta yrityksiltä, mikäli tiedot eivät ole helposti löydettävissä.
– Olemme vuoden 2022 aikana tehneet yhteistyötä Kanta-Hämeen kuntien kanssa hankintaohjeiden kehittämiseksi pienhankintoja tuomiseksi aktiivisemmin yrittäjien ulottuville. Yhteistyötä jatketaan tämän kevään aikana ja uskon, että tätä kautta saamme vuorovaikutusta ja pienhankintakanavia kehitettyä, kertoo Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Yrittäjien toiveita ja näkemyksiä kaivataan

Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskeleva, julkishallinnon kehittämiseen erikoistuva turkulainen Linda Andersson hakee kantahämäläisiä yrityksiä haastatteluihin, missä kartoitetaan yrittäjien näkökulmaa ja toiveita pienhankintojen löydettävyyden parantamiseksi.
– Toimeksiantajani on Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen hallinnoima ”Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista” -hanke, minkä hyödyksi koostan haastattelujeni pohjalta yrittäjien näkökulmaa. Pyrin opinnäytetyöni punaisena lankana löytämään konkreettisia kehittämisehdotuksia, millä yrittäjien ja julkisten toimijoiden vuorovaikutusta parannettaisiin.

Ilmoittaudu haastatteluun pe 3.2.2023 mennessä

Mikäli yrityksesi näkökulmasta aihe kiinnostaa, voit ilmoittautua haastatteluun. Haastattelu kestää non 30–60 minuuttia ja haastateltavien anonyymiys säilyy tulosten raportoinnin osalta.

Hei kaikki mikro- ja pk-yrittäjät! 

Oletko koskaan tuskaillut alueesi julkisten pienhankintojen löydettävyyden kanssa ja/tai pohtinut, miten toivoisit niiden löydettävyyttä kehitettävän? Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osana kehitystä ja päästä kertomaan mielipiteesi asiasta! 

Etsin noin kymmentä, eri toimialojen mikro- ja/tai pk-yrittäjää 30–60 min kestävään haastatteluun, jossa pureudumme julkisten pienhankintojen löydettävyyteen Kanta-Hämeen alueella, pohtien julkisten pienhankintojen löydettävyyden nykytilaa sekä toiveita/kehittämisehdotuksia löydettävyyden parantamiseksi tulevaisuudessa. 

Olen Linda Andersson, Satakunnan ammattikorkeakoulussa työni ohessa opiskeleva, ja parhaillaan opinnäytetyöni kimpussa ahertava turkulainen restonomi. Valmistun tulevana vuonna liiketalouden tradenomiksi, suuntautumisena julkishallinnon kehittäminen.  

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii ”Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista” -kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on ”tukea kantahämäläisten yritysten kykyä kehittää kilpailukykyä ja tuotteita vastaamaan julkisen ostajan tarpeita.” Kehittämisohjelmaa hallinnoin Hämeen Yrittäjät yhdessä MTK Hämeen kanssa. Lisää kehittämisohjelmasta sekä alueen hankinnoista voit lukea julkisethankinnathame.fi 

Haastatteluista käytännössä 

Haastattelut toteutetaan etänä, Teamsin välityksellä, johon haastateltava saa kutsun sähköpostiinsa. Haastattelut nauhoitetaan sekä litteroidaan ja tiedostot säilytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun aineistonhallintasuunnitelman mukaisesti. Puran haastattelut poimien niistä pääkohdat, jotka raportoin kehittämisohjelmalle heti haastattelujen valmistuttua, jotta he voivat ryhtyä toimenpiteisiin niiden pohjalta. 

Kerään haastateltavista muutaman taustatiedon, kuten yrityksen koon ja toimialan. Nämä taustatiedot välittyvät myös toimeksiantajalle ja opinnäytetyöhöni, mutta muilta osin haastateltavien anonyymius säilyy tulosten raportoinnin osalta.  

Haastatteluajat toivon saavani sovituksi helmikuulle, jonka jälkeen olen varannut maaliskuun niiden purkamiselle. Opinnäytetyöni on tarkoitus valmistua kesään mennessä, mutta teidän havainnoit, tarpeet ja ehdotukset välittyvät kehittämisohjelmaa hallinnoiville jo maaliskuun aikana.  

Mikäli haluat olla osana kehitystä, olethan yhteydessä minuun 3.2.2023 mennessä, jotta voimme sopia aikataulujesi pohjalta sopivan haastatteluajan. Mikäli halukkaita ilmoittautuu yli 10 henkilöä, poimin halukkaista haastatteluihin mahdollisimman monialaisen ja usean toimialan kattavan otannan.  

Yhteystiedot: 

linda.andersson@student.samk.fi 

045 127 7119 

Kynnysarvot

Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Pienhankinnoissa tulee ottaa huomioon muun muassa periaatteet avoimesta ja tasapuolisesta kohtelusta.

Kansalliset kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2022 alkaen
Hankintalain 25 §

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000 €
Rakennusurakat  150 000 €
Sosiaali- ja terveyspalvelut (Liite E kohdat 1-4) 400 000 €
Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15) 300 000 €
Käyttöoikeussopimukset 500 000 €

Muut hankintayksiköt (mm. kunnat)
Hankintalain 26 §

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 215 000 €
Rakennusurakat 5 382 000 €

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2022 alkaen
Valtion keskushallintoviranomaiset
Hankintalain 26 §

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 140 000 €
Rakennusurakat 5 382 000 €

Erityisalat
Erityisalojen hankintalain 13 §

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 431 000 €
Sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut erityiset palvelut 1 000 000 €
Rakennusurakat 5 382 000 €
Käyttöoikeussopimukset 5 382 000 €