21.1.2019 klo 14:41
Uutinen

Maakuntaennusteessa selvitettiin yrittäjien kansainvälistymistavoitteita ja jaksamista

Maanantaina 21. tammikuuta julkistetun Varsinais-Suomen vuoden 2019 Maakuntaennusteen lisäkyselyn tulokset kertovat, että noin neljännes kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaisista yrittäjistä on kiinnostunut kansainvälistymisestä.

Samalla kuitenkin niiden osuus, jotka näkevät, ettei oman yrityksen tuotteelle tai palvelulle ole kansainväistä kysyntää, on varsin suuri. Varsinaissuomalaiset yrittäjät arvioivat myös, että Varsinais-Suomen elinvoimaisuuden kannalta tärkeintä olisi parantaa julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

Seuraavalta hallitukselta yrittäjät peräänkuuluttavat muun muassa sopimusvapauden lisäämistä työpaikoilla ja kaikkein pienimpien yritysten jättämistä sääntelyn ulkopuolelle.

Myynti ja markkinointi ulkomailla arveluttavat

Tämän vuoden Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa selvitettiin varsinaissuomalaisten yritysten kansainvälistymiseen liittyviä asioita. Vastausten perusteella neljännes vastaajista, 24 prosenttia, kertoo, että hänen yrityksellään on kansainvälistä toimintaa tai hänen yrityksensä harkitsee kansainvälistymistä.

Selvästi suurimpana haasteena kansainvälistymisessä nähdään tuotteiden tai palveluiden myynti ja markkinointi ulkomailla. Myös kansainvälinen kilpailu ja maksuliikenteen hoito nousivat kolmen kärkeen yrittäjien arvioidessa kansainvälistymisen haasteita. Yrityksen tarpeita vastaavien kansainvälistymispalveluiden puute, viennin rahoitus ja muiden kulttuurien ymmärrys eivät ole Maakuntaennusteen kyselyn perusteella kovin suuria haasteita varsinaissuomalaisille yrityksille.

– Varsinais-Suomessa on pitkät vientiperinteet ja maakunta vastaakin noin kymmentä prosenttia Suomen viennistä. Kuluneella hallituskaudella olemme kehittäneet julkisin varoin tuettua kansainvälistymistä muun muassa siten, että innovaatiotyössä on vientinäkökulma mukana alusta alkaen. Rohkaisen viennistä kiinnostuneita olemaan aktiivisesti yhteydessä oman alueen Team Finland -koordinaattoreihin. Kilpailu on kovaa, mutta suomalaisilla tuotteilla ja osaamisella on hyvä maine maailmalla, kommentoi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Noin puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä, joilla ei ole kansainvälistä toimintaa kertovat syyksi sen, etteivät he näe yritystensä tuotteille tai palveluille olevan kansainvälistä kysyntää.

– Maakuntaennusteen tulosten perustella Osuuspankeille tärkeintä on helpottaa edelleen yritysten maksuliikenteen hoitoa ja parantaa viennin rahoitukseen liittyviä palveluja, sanoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario maan tärkeimmän yrittäjäpankin roolista pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.

Moni yrittäjä äärirajoilla

Maakuntaennusteen lisäkysely pureutui tänä vuonna myös yrittäjien omassa yritystoiminnassaan huolta aiheuttaviin asioihin. Selvästi eniten yrittäjät ovat huolissaan omasta jaksamisestaan ja terveydestään, kun peräti 62 prosenttia vastaajista nosti sen eniten huolta aiheuttavaksi asiaksi. Kolme muuta yrittäjille eniten huolta aiheuttavaa asiaa ovat työn hinta, kilpailutilanne ja kysynnän epävakaus. Omassa yritystoiminnassa vähiten huolta aiheuttavia asioita ovat ilmastonmuutos ja kansainvälinen kilpailu.

– Moni yrittäjä tekee pitkää päivää ja työskentelee jaksamisensa äärirajoilla. Se näkyy myös Maakuntaennusteen tuloksissa. Yrittäjien työpanos on merkittävä talouden selkäranka. Siitä syystä yrittäjien jaksamiseen tulisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota. Esimerkiksi sääntelyn aiheuttamaa turhaa huolta tulisi vähentää tarpeetonta sääntelyä vähentämällä, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Maakuntaennusteen tulosten perusteella yrittäjät toivoisivat, että seuraava hallitus lisäisi sopimusvapautta työpaikoilla, jättäisi kaikkein pienimmät yritykset sääntelyn ulkopuolelle ja keventäisi sääntelyyn liittyviä kustannuksia yritystasolla.

Oman maakuntansa elinvoimaisuuden kehittämisen kannalta tärkeimpinä asioina varsinaissuomalaiset yrittäjät pitävät julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyön kehittämistä, saavutettavuuden parantamista sekä yritysten tarpeisiin sopivan koulutuksen lisäämistä.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2019 julkaistiin tänä vuonna ensimmäisen kerran e-julkaisuna. Vuoden 2019 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteeseen ja aiempiin Maakuntaennusteisiin voi tutustua Maakuntaennuste-verkkosivustolla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, OP Turun Seutu, puhelin 050 551 2874
Toimitusjohtaja Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puhelin 044 296 9071

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 26. kerran. Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä Maakuntaennuste toteutettiin 20. kerran. Vuoden 2019 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.−15.11.2018 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7556 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 10 prosenttia eli 754 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.