9.4.2019 klo 12:37
Uutinen

Maakuntahallitus tiukensi Paadenkolun kiertotalousalueen merkintää

Hämeen maakuntahallitus tiukensi kokouksessaan Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa maakuntakaavaehdotuksen merkintää.

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1.-17.2.2019. Siitä jätettiin yhteensä 280 muistutusta. Niistä valtaosa kohdistui Tuuloksen yhdistettyyn kalliokiviaineksen otto- ja kiertotalousalueeseen. Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa. Alue sisältyy jo nykyiseen voimassa olevaan maakuntakaavaan. Nykyisen merkinnän mukaan alue on tarkoitettu sekä kallionlouhintaan että kiviaineksen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

Kokouksessaan 8.4.2019 antamassaan vastineessa maakuntahallitus linjaa, että alueen käyttö rajataan samaan käyttötarkoitukseen myös uudessa maakuntakaavassa. Lisäksi maakuntahallitus täsmensi merkintää vielä siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Hämeen maakuntahallitus halusi käsittelyssään korostaa kiertotalousalueen sijoittumisen luonnetta ja ihmisten huolen huomioon ottamista. Hallitus tiukensi merkinnän kuvauksessa ympäristönäkökulmaa siten, että kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan astutukset ja puhtaat vesistöt ja ettei kiertotalousalueen toiminnoilla saa heikentää alueen hyvää ympäristöä.

Kokouksessa myös linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä. Maakuntallituksen hyväksymässä merkinnän kuvauksessa korostetaan myös, että ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytie olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

Muita kiinnostavia aiheita