15.8.2018 klo 14:49
Uutinen

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen Janakkalan henkilökuljetuksista

Markkinaoikeus kumosi Janakkalan kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunnan 10.5.2017 tekemän hankintapäätöksen Janakkalan kunnan henkilökuljetuksista. Kumoamisen perusteena markkinaoikeus piti hankintamenettelyn syrjivyyttä. Markkinaoikeus totesi, että hankintamenettelyssä noudatettavan syrjimättömyysperiaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi asettaa tarjouspyynnössä ehdotonta edellytystä, jonka mukaan tarjoajan tulee kuulua tietyn työehtosopimuksen piiriin tai kuulua tiettyyn toimialayhdistykseen.

Hämeenlinnan kaupunki ilmoitti Janakkalan kunnan puolesta 18.3.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Janakkalan kunnan henkilökuljetuksista sopimuskaudelle 10.8.2017–8.6.2019 ja optiokaudelle enintään 5.6.2021 asti. Janakkalan kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunta sulki Kajon Oy:n tarjouskilpailusta 10.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä. Kajon Oy teki markkinaoikeudelle valituksen kunnan hankintapäätöksestä, joka asetti tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan.

Janakkalan kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunta oli sulkenut tarjoajan pois kilpailusta, koska tarjoaja ei heidän näkemyksensä mukaan toimittanut selvitystä työehdoista ja -oloista. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että koulukuljetukset ovat luonteeltaan linja-autoliikennettä. Tarjouspyynnössä edelleen ilmoitetun mukaan kuljetuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa alan työehtosopimusta joko työehtosopimuslain tai yleissitovuuden perusteella sekä voimassa olevaa oikeuskäytäntöä. Tämän lisäksi tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että taksiliikenneluvalla liikennöitäessä noudatetaan vaihtoehtoisesti taksiliikennöintiin soveltuvaa työehtosopimusta. Kilpailusta pois suljetun tarjoajan päätoimiala on taksiliikenne eikä taksiliikennealalla ole yleissitovaa työehtosopimusta.

Tarjouspyynnössä oli voittavalta tarjoajalta edellytetty asiakirjanäyttöä:
”Liikenteenharjoittajan selvitys siitä, mitä työehtosopimusta liikennehenkilökunnan osalta noudatetaan, ja kuinka liikennettä hoitamaan mahdollisesti tarvittava lisähenkilöstö tullaan palkkaamaan.”

Hankintayksikkö on asettanut tarjouspyyntöasiakirjoissa vaatimuksen, jonka mukaan koululaisten linja-autoliikenteenä tapahtuvissa kuljetuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa alan työehtosopimusta ja että taksiliikenneluvalla liikennöitäessä noudatetaan vaihtoehtoisesti taksiliikennöintiin soveltuvaa työehtosopimusta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei siten mahdollistettu sitoutumista työehtosopimuksen ehtojen noudattamiseen muulla tavoin kuin, että tarjoajan liikennehenkilökunnan osalta noudatetaan työehtosopimusta.

Markkinaoikeus totesi hankintayksikön menettelyn olleen syrjivää ja siten hankintasäännösten vastaista. Hankintasopimusta ei Janakkalan kunnan mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on vuosittain noin 35 miljardia euroa. Julkiset hankinnat on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä. Pääasiallisena tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja myös parantaa eurooppalaisten yritysten – siis myös suomalaisten yritysten – kilpailukykyä. Näin pyritään turvaamaan tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Nämä ovat Euroopan unionin perustamissopimuksessa sovittuja perusvapauksia.

Hämeen Yritysviestintä
toimitus@hameenyrityssanomat.fi